29 Hydref 2019

Gwrthsefyll y Dde Eithafol

Mae TUC Cymru wedi cynhyrchu eNodyn mewn ymateb i gynnydd yng ngweithgareddau’r dde eithafol yn ein gweithleoedd a'n cymunedau.

Mae’r adnodd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

https://www.tuc.org.uk/cy/farright

Mae’r eNodyn yn:

  • esbonio pwy yw'r dde eithafol a pham rydym ni'n eu gwrthwynebu;
  • rhoi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut mae ymgyrchu yn erbyn y dde eithafol;
  • rhoi cyfle i chi ymarfer ateb cwestiynau anodd y gallech chi eu cael.

28 Hydref 2019

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi anfon neges o gefnogaeth isod at undeb addysg yn Catalonia a hynny yn y Gatalaneg, Cymraeg a Saesneg.

Annwyl Frodyr a Chwiorydd,

Rwy’n ysgrifennu atoch yn rhinwedd fy swydd fel Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC).

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid a darlithwyr dros Gymru gyfan – yr unig undeb llafur sydd ar gyfer Cymru yn benodol.

Mae’r ohebiaeth hwn mewn ymateb i’r cais gennych am undod o fewn Catalonia a thu hwnt i’r egwyddorion hynny sy’n arwain at alw am ryddhau carcharorion gwleidyddol Catalonia sy’n gaeth oherwydd anghyfiawnder.

Rydym yn condemnio’r bygythiad parhaus i bobol Catalonia ac yn cefnogi eich datganiad mai ‘ein dyletswydd bob amser yw hyrwyddo deialog, ysbryd beirniadol, parch at amrywiaeth, cyfranogiad dinasyddion mewn materion cyhoeddus, a datrys gwrthdaro yn ddemocrataidd’.

Rydym yn sefyll gyda chi fel Undeb sy’n credu’n gryf yn rôl a phŵer addysg i hyrwyddo’r egwyddorion a’r dyletswyddau uchod, ac i feithrin cenedlaethau o ddinasyddion egwyddorol, cydwybodol a chreadigol yn ein gwledydd.

Byddwn, wrth reswm, yn meddwl amdanoch ar adeg mor anodd.

22 Hydref 2019

Croeso i godiad cyflog ond nid ar draul toriadau i gyllidebau ysgolion

Mewn ymateb i gyhoeddiad gan Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC ar 22 Hydref ynghylch dyfarniad cyflog i athrawon ysgol ar gyfer 2019-20, mae undeb athrawon UCAC wedi rhybuddio na ddylai’r codiad cyflog ddod ar draul toriadau pellach i gyllidebau ysgolion.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Er ein bod ni wedi galw am godiad cyflog o 5% i bawb yn y proffesiwn, mae UCAC yn cydnabod bod y dyfarniad o 2.75% yn symud i gyfeiriad adfer gwerth cyflogau athrawon.

“Rydym yn croesawu, yn ogystal, y ffaith bod y Gweinidog wedi rhagori ar argymhelliad Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru, sef 2.4%.

10 Hydref 2019
 

Meddwlgarwch

Cefais y fraint yn ddiweddar o fynychu cyfarfod yn dwyn y teitl ‘Cymru: Gwlad ofalgar?’, oedd wedi ei drefnu ar gyfer pawb sy’n ymwneud ag addysg, er mwyn creu gweledigaeth a strategaeth fydd yn sicrhau effaith ymwybyddiaeth ofalgar yng Nghymru.
 
Roedd y grŵp wedi cyfarfod yn gynharach ym mis Mai er mwyn bwrw’r cwch yn ddyfnach i’r dŵr o ran iechyd a lles yn y byd addysg yma yng Nghymru.
 
Beth yw meddwlgarwch o fewn cyd-destun ysgol?
 
Meddwlgarwch yw dysgu i dalu sylw i’n profiadau wrth iddynt ddigwydd, a hynny gyda chwilfrydedd a derbyniad ac yn ystod y dydd cafwyd cyfle ardderchog i glywed fel roedd ymarferwyr amrywiol wedi dechrau ymgorffori meddwlgarwch yn eu hawdurdodau lleol, a’u hysgolion.
25 Medi 2019
 

Cynllun Pensiwn Athrawon - Dyfarniad McCloud

Bydd rhai ohonoch wedi bod yn ystyried oblygiadau’r achos apêl yn ymwneud â phensiynau’r sector cyhoeddus sy’n cael ei adnabod fel achos McLoud.

Yn dilyn cyflwyno ‘diwygiadau’ pensiwn ym 2015 bu newidiadau i bensiwn sâl sector gan gynnwys pensiynau athrawon. Ym mis Rhagfyr 2018 bu i’r Llys Apêl ddyfarnu bod y ‘diogelu trosiannol’ oedd yn cael i gynnig i aelodau rhai cynlluniau i ddiffoddwyr tân a barnwyr yn wahaniaethu anghyfreithlon.

Mae’r Cynllun Pensiwn Athrawon wedi cynnig diweddariad o ran y dyfarniad ar ei gwefan ac mae’r wybodaeth ar gael yma:

https://www.teacherspensions.co.uk/news/public-news/2019/09/mccloud-case-be-reassured-about-your-pension.aspx