Tystiolaeth ac Ymatebion UCAC

Sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mai 2020

Cymwys ar gyfer y Dyfodol (Cymwysterau Cymru) [PDF]

Chwefror 2020
 
Chwefror 2020
 
Ionawr 2020

Cymru fwy cyfartal: atgyfnerthu partneriaeth gymdeithasol (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Ionawr 2020

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau) [PDF]
Rhagfyr 2019

Pecyn cymorth drafft ar gyfer gweithredu gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion ac yn y gymuned (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2019

Datganoli Darlledu (Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2019

Strwythur ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau Cymru (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2019

Trefniadau arolygu o Fedi 2021 ymlaen (Estyn) [PDF]
Rhagfyr 2019

Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Tachwedd 2019

Canllawiau Cadw Dysgwyr yn Ddiogel (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Tachwedd 2019

Ymestyn y cylch arolygu ysgolion (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Tachwedd 2019

Cynllun Strategol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol [PDF]
Tachwedd 2019

Diogelu plant rhag camfanteisio’n rhywiol ar blant (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Hydref 2019

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 (Pwyllgor Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Medi 2019

Ymateb y Gweinidog Addysg i Adroddiad y Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Medi 2019

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – cynllun cyflawni 2019-2022 (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Awst 2019

Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg a’r Canllawiau drafft [PDF]
Awst 2019

Canllawiau ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022 (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2019

Blwyddyn bontio arfaethedig Estyn 2020-2021 (Estyn) [PDF]
Gorffennaf 2019

Amserlen Arholiadau Dros-dro Ddrafft ar gyfer 2020 (JCQ)
Ebrill 2019

Cenhadaeth ein Cenedl: Cwricwlwm Gweddnewidiol (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2019

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Drafft (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2019

Safonau Proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2019

Newidiadau i ofynion gosod targedau i ysgolion (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2019

Canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Chwefror 2019

Ariannu ar gyfer y cynnydd yng nghyfraniadau cyflogwyr i bensiynau athrawon (Adran Addysg, Llywodraeth San Steffan) [PDF]
Chwefror 2019

Parchu Eraill: canllawiau gwrth-fwlio drafft (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Chwefror 2019

Cyllido Ysgolion yng Nghymru (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Atodiad 1
Atodiad 2
Rhagfyr 2018


Datblygu’r Cwricwlwm Newydd (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2018

Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Medi 2018

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach (Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Medi 2018

Bil Awtistiaeth (Cymru) (Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Medi 2018

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 (Pwyllgor Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
Medi 2018

Draft STPCD Consultation and UCAC's Response to the Goverernment's Response to the STRB's Report
Awst 2018

UCAC's Response to the Goverernment's Response to the STRB's Report
Awst 2018

Adolygiad brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Awst 2018

Budd y cyhoedd a Chymru ffyniannus/Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil: y camau nesaf (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2018

Trefniadau arolygu newydd ar gyfer gwasanaethau addysg llywodraeth leol (Estyn) [PDF]
Gorffennaf 2018

Creu S4C ar gyfer y Dyfodol (Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2018

Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein pobl (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mehefin 2018

Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Mehefin 2018

Tocynnau bws rhatach i bobl iau yng Nghymru (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2017

Hydref 2017
 
Medi 2017
 
Gorffennaf 2017
 
Gorffennaf 2017
 
Gorffennaf 2017
 
Mehefin 2017
Mai 2017
Ebrill 2017
Mawrth 2017
Mawrth 2017
Chwefror 2017
Ionawr 2017
Ionawr 2017