24 Ebrill 2018

Tystysgrif Her Sgiliau – undeb yn croesawu argymhellion

Yn sgil cyhoeddi adroddiad a gomisiynwyd gan Cymwysterau Cymru i’r Dystysgrif Her Sgiliau o fewn Bagloriaeth Cymru, dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC:

“Mae UCAC yn croesawu’r adroddiad hwn sy’n cydnabod y gwrthdaro sy’n bodoli ar hyn o bryd rhwng gwerth aruthrol y Dystysgrif Her Sgiliau ar y naill law, a’r dryswch a chamddeall yn ei chylch ar y llall.

“Mae prif negeseuon ac argymhellion yr adroddiad yn cyd-fynd â’r hyn mae aelodau UCAC wedi bod yn adrodd ers cryn amser, sef bod elfennau o ddyluniad a chynllun asesu’r cymhwyster yn drwsgl ac yn feichus - a  hynny i ddysgwyr ac i athrawon. Croesawn yn fawr y pwyslais yn yr adroddiad ar wella cyfathrebu a chyfleoedd hyfforddiant i athrawon, gan gynnwys o fewn cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon.

“Galwa UCAC ar yr holl bartneriaid perthnasol i weithredu ar argymhellion yr adroddiad er mwyn sicrhau bod elfen Tystysgrif Her Sgiliau’r Fagloriaeth mor atyniadol ac mor fuddiol â phosib i gynifer â phosib o ddisgyblion ledled Cymru.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.