Cynhadledd Amgen UCAC 2021

Oherwydd sefyllfa'r pandemig, mae UCAC yn cynnal Cynhadledd Amgen ar-lein eleni ar gyfer ein holl aelodau. Bydd yn cynnwys nifer o sesiynau fydd yn ystyried lles staff a’r heriau sy’n ein hwynebu wrth i ni edrych i’r dyfodol.

Ymunwch gyda chyd-aelodau ar gyfer tair noson a drin a thrafod addysg.

Dydd Llun 19 Ebrill 2021  |  6- 7 o'r gloch
Covid a thu hwnt – Pwy sy’n poeni am eich lles?

Dr Hanna Hopwood Griffiths
Cyflwynydd Gwneud Bywyd yn Haws, BBC Radio Cymru a Darlithydd y Gymraeg yn Rhagoriaith, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


Aeron Rees
Pennaeth Cwricwlwm a Lles, Sir Gaerfyrddin
Bydd Angharad Jones a Sion Walker cyd swyddogion Aeron Rees yn ymuno gyda'r sesiwn ma hefyd.

Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn isod:
https://tocyn.cymru/cy/event/d0a8a12f-c4ca-4eb3-aa04-4fe508fa67c2

_________________________________

Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021  | 6 - 7 o'r gloch
Dysgu'n ddigidol – beth ydym wedi dysgu ers covid 19?

Dilwyn Owen
Pennaeth TGCh, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

Peter Thomas

Ymgysylltiad Rhanddeiliaid Hwb Uwch

Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn isod:
https://tocyn.cymru/cy/event/46b5b46e-8e57-4a76-8e1d-29f72fab3290

_________________________________

Dydd Mercher 21 Ebrill 2021   |  6 - 7 o'r gloch
Ai dyma’r amser i gyflwyno’r cwricwlwm newydd i Gymru?

Bydd y Cwrwicwlwm newydd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu fel:
  • dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau
  • cyfranwyr mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a'r byd
  • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas
Ond, o gofio heriau penodol y pandemig, ai dyma’r amser i gyflwyno’r cwricwlwm hwnnw? Dewch i ystyried, trafod a dadlau ai dyma’r amser i gyflwyno’r cwricwlwm newydd i Gymru?

Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn isod:
https://tocyn.cymru/cy/event/17539306-f774-4b14-b624-36495d52a5f1

__________________________________________________________________________

Cynhadledd Flynyddol UCAC 2020 - **wedi i'w ohirio**

27 - 28 Mawrth 2020 Gwesty Cwrt Bleddyn, Brynbuga, Sir Fynwy

Yn dilyn ystyriaeth ofalus rydym, mewn cydweithrediad â’r tîm Llywyddol, wedi dod i’r penderfyniad i ohirio Cynhadledd Flynyddol UCAC oedd i'w gynnal yng Nghwrt Bleddyn, Brynbuga ar 27-28 Mawrth 2020.

Mae lles ac iechyd ein haelodau, yn ogystal â’r sawl sy’n dod i gysylltiad â nhw, yn flaenoriaeth.

Yng nghyd-destun bygythiad parhaus coronafeirws, ac yn sgil y ffaith fod aelodau a chyfeillion yn mynychu’r Gynhadledd Flynyddol o bob cwr o Gymru, rydym o’r farn mai gohirio yw’r penderfyniad mwyaf cyfrifol.

Byddwn yn cysylltu maes o law o ran unrhyw drefniadau amgen.

Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad. 

Dilwyn Roberts-Young
Ysgrifennydd Cyffredinol

Cynhadledd Flynyddol UCAC 2019

5 - 6 Ebrill 2019 Gwesty'r Metropole, Llandrindod

 

Cynhadledd Flynyddol UCAC 2018

20-21 Ebrill 2018 Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli

 
 

Siaradwyr gwadd 2018:

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg

Bethan Stacey - Rheolwr Datblygiad Proffesiynol a Chyllid

Charlie Thomas - Pennaeth cangen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Vicky Glanville & Llinos Alun – Prosiect Sbectrwm  - Hafan Cymru

Dyma adroddiad am y Gynhadledd gan Phil Higginson, Llywydd Cenedlaethol UCAC
 
Yn gyfansoddiadol, mae Cynhadledd Flynyddol UCAC yn gweithredu fel rhyw fath o “senedd” i’r Undeb, gyda chynrychiolwyr ein haelodau yn dadlau ac yn pleidleisio ar gynigion sydd – os cânt eu pasio – yn dod yn rhan o bolisi’r Undeb. Felly, mae penderfyniadau’r Gynhadledd yn awdurdodi a chyfarwyddo ein swyddogion i weithredu er mwyn gwireddu a hwyluso ein polisïau.
 
Cafwyd cynhadledd hynod o lwyddiannus eleni, am sawl rheswm. Am yr ail flwyddyn yn olynol, daeth Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, i siarad â ni. Nododd ein pryderon am y Fagloriaeth, gan fynegi ei bod hi’n disgwyl pob sefydliad sy’n darparu addysg ôl 16 i sicrhau mynediad i’r cymhwyster. Hefyd, wedi iddi glywed pryderon am y consortia, dywedodd ei bod yn awyddus i fonitro eu perfformiad. Cafodd y cynadleddwyr gyfle i holi cwestiynau dros rychwant o feysydd sy’n peri pryder i athrawon.
 
Rheswm arall am lwyddiant y Gynhadledd, wrth gwrs, oedd y lleoliad – gyda’r haul yn adlewyrchu o’r môr, does dim lle tebyg i Nant Gwrtheyrn! Wrth i Elaine a minnau hebrwng Ysgrifennydd y Cabinet i’w char, roedd hi’n gresynu nad oedd hi wedi bod yno o’r blaen.
 
Ond, er godidogrwydd yr haul ar fôr a mynydd, dyma’r cynadleddwyr yn dychwelyd i’r neuadd am sesiynau gan Bethan Stacey, Cyngor y Gweithlu Addysg, a Charlie Thomas, Pennaeth Cangen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol Llywodraeth Cymru. Caed cyfle gan ein haelodau i wrando ar y gwas sifil sy’n gyfrifol am weithredu’r newidiadau a ddaw yn y Ddeddf ADY, a’i holi hi’n uniongyrchol am eu pryderon – diolch i bawb a fu’n cyfrannu i’r sesiwn fuddiol hon.
 
Ar brynhawn dydd Gwener, cawsom sesiwn arall o wrando a dadlau ar gynigion, cyn torri ar gyfer derbynwest a noddwyd gan Canllaw. Roedd nifer o stondinau yno i’w mwynhau, a chyda’r haul yn suddo i’r gorwel, gwnaeth pawb ymgynnull ar gyfer Swper y Gynhadledd. Braint a phleser oedd urddo Roger Vaughan, Gwynedd, fel Llywydd UCAC 2018/2019, er i mi deimlo fy oedran wrth ei wylio’n traddodi ei araith o sgrîn ei ipad, heb ddarn o bapur i’w weld – dyn dewr! Yna cafwyd adloniant gan Gwerinos, a braf gweld Ywain Myfyr, ein swyddog Maes Cynorthwyol, yn cyfuno bel canto a chân belto mor gywrain…
 
Ar fore dydd Sadwrn cawsom y ddwy sesiwn olaf o drafod cynigion. Roedd safon y dadleuon yn uchel, o ran cynnwys a chyflwyniad. Cynhadledd lwyddiannus dros ben, er gyda thinc o dristwch, wrth i ni gofio taw hon fydd cynhadledd olaf Elaine, ein Hysgrifennydd Cyffredinol. “Tinc” yn unig, oherwydd mae hi’n gadael yr undeb yn gryfach nac yr oedd pan gydiodd yn y llyw, ac yn trosglwyddo’r awenau i Dilwyn Roberts-Young, olynydd haeddiannol a medrus.
 
Diolch i holl staff UCAC am eu gwaith di-flino a manwl wrth iddynt sicrhau llwyddiant Cynhadledd Genedlaethol UCAC 2018.