15 Tachwedd 2018

Adolygiad Athrawon yn Gweithio’n Hwyach: Adroddiad Terfynol

Yn Hydref 2014 comisiynwyd adroddiad i ystyried goblygiadau iechyd a chyflogaeth athrawon sy'n gweithio'n hwy o ganlyniad i'r cynnydd yn yr oedran pensiwn arferol.

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi cymryd rhan gyflawn yn y drafodaeth sydd wedi arwain at gyhoeddi'r adroddiad. Gellir dod o hyd i'r adroddiad hwn yn:

https://www.gov.uk/government/publications/teachers-working-longer-review-final-report

Mae'r adroddiad terfynol, a gyhoeddwyd ar y 5ed o Dachwedd, yn cynnwys nifer o argymhellion sy'n haeddu ystyriaeth ofalus. Maent yn cynnwys sicrhau:

  • mwy o gydnabyddiaeth i gyfraniad athrawon hŷn fel rhan allweddol o'r gweithlu addysgu;
  • cefnogaeth gyson ac effeithiol ar gyfer iechyd a lles corfforol, meddyliol ac emosiynol athrawon a hynny trwy gydol eu gyrfa;
  • mwy o gymorth wrth reoli gweithlu oedran amrywiol a chael y gorau o athrawon hŷn;
  • hyrwyddo a gweithredu ar weithio’n hyblyg ar draws pob ysgol er mwyn cefnogi diwylliant amrywiol sy'n gynhwysol i bob oedran.

Mae'r adroddiad hefyd yn argymell bod y grŵp yn parhau i gwrdd gan gydnabod bod newid y diwylliant o fewn y system addysg yn cynnig her i’r llwyodraeth, i gyflogwyr, y cyflogai a’r undebau. Ar adeg pan mae cyfyngiadau ariannol yn tanseilio'r proffesiwn ac yn cael effaith andwyol ar iechyd a lles, mae angen buddsoddiad sylweddol er mwyn galluogi ysgolion i gefnogi amrywiaeth.

Dyna’r her ar gyfer y blynyddoedd i ddod ac mae'r adroddiad yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer y trafodaethau sydd eu hangen.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639950