22 Gorffennaf 2022

Ymateb UCAC i ddatganiad Llywodraeth Cymru ar Adroddiad Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru 2022-23.

Mae UCAC yn gresynu bod y cyhoeddiad hwn wedi ei wneud gyda'r mwyafrif o ysgolion Cymru eisoes wedi cau am y flwyddyn addysgol. Mae hyn yn creu ansicrwydd ychwanegol i arweinwyr ac athrawon mewn cyfnod o heriau neilltuol yn y byd addysg.

Bydd UCAC yn edrych ar fanylder y cyhoeddiad gan roi sylw penodol i addewid Llywodraeth Cymru na fydd arweinwyr ac athrawon Cymru ar eu colled o’u cymharu â chyflogau ac amodau gwaith swyddi cyfatebol yn Lloegr. Byddwn hefyd yn edrych ar oblygiadau’r addewidion ar gyfer Medi 2023.

Yn sicr, nid yw’r codiad cyflog sydd wedi ei gyhoeddi’n adlewyrchu’r lefelau chwyddiant sydd yn cael ei brofi ar hyn o bryd. Mae hynny’n siom ar adeg pan mae staff ysgol wedi mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau eu swyddi er mwyn sicrhau lles addysgol; iechyd corff a meddwl disgyblion ysgol.

Mae’n bryder ychwanegol nad ydyw Llywodraeth Cymru yn gallu gwarantu’r cyllid angenrheidiol i ariannu’r lefelau cyflogau. Byddwn yn trafod hyn ymhellach gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a gydag awdurdodau unigol.

Bydd UCAC yn trafod Datganiad y Gweinidog gydag aelodau ein Cyngor Cenedlaethol, sy’n cynnwys  cynrychiolwyr o bob cwr o Gymru, gan baratoi ymateb ffurfiol i’r cyhoeddiad. Byddwn hefyd yn edrych ar faterion ehangach o fewn cylch gorchwyl Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (CACAC).

Os ydym am ddenu athrawon newydd a meithrin athrawon i rôl arweinyddol yna mae’n rhaid i ni gynnig sicrwydd swyddi  a chyflogau teilwng  gan hefyd fynd i’r afael â’r llwyth gwaith affwysol sy’n sigo’r proffesiwn ers blynyddoedd.

09 Mehefin 2022 

UCAC yn cynnal ei chynhadledd flynyddol wyneb yn wyneb cyntaf ers tair blynedd ar ddydd Gwener, 10 Mehefin 2022

Bydd UCAC yn croesawu aelodau o Gymru ben baladr i Brifysgol Aberystwyth yfory am ei chynhadledd flynyddol wyneb yn wyneb cyntaf ers tair blynedd. Bydd nifer yn ymuno drwy TEAMS yn ogystal.  

Dywed Dilwyn Roberts Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC - “Fe fydd yn bleser gallu cwrdd â Chynadleddwyr newydd a phrofiadol ym Mhrifysgol Aberystwyth yfory. Edrychwn ymlaen yn fawr at gael y cyfle i drafod a gosod polisi UCAC am y flwyddyn sydd i ddod. 

Rydym yn disgwyl sawl trafodaeth fywiog, gyda chynigion yn galw ar y Gynhadledd i ystyried newid enw’r Undeb; estyn gwahoddiad i gymorthyddion ymuno â’r Undeb a gofyn i’r Llywodraeth i ystyried o ddifri eu cynlluniau o ran diwygio’r flwyddyn ysgol. 

Byddwn hefyd yn croesawu Owain Lloyd, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg a’r Gymraeg, Llywodraeth Cymru i’n plith ac edrychwn ymlaen yn fawr at gael ei gwmni a’r cyfle i’w gwestiynu am waith y Gyfarwyddiaeth.  

Nodiadau 

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru. 

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Ioan Rhys Jones: 07807 175833 | Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
     

16 Chwefror 2022

Cwestiynau’n codi am gymwysterau Cymraeg

Mewn ymateb i gyhoeddiad gan Gymwysterau Cymru heddiw ynghylch newidiadau i gymwysterau Cymraeg, dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC “Dim ond penawdau sydd wedi’u rhyddhau heddiw, heb fanylder ynghylch y penderfyniadau pwysig hyn. Deallwn y cyhoeddir yr adroddiad llawn ar 2 Mawrth ac edrychwn ymlaen at hynny. Yn y cyfamser, mae nifer fawr o gwestiynau o egwyddor, a chwestiynau ymarferol yn codi.

“Ar gyfer pob pwnc a maes yn y cwricwlwm, yr egwyddor sylfaenol yw bod disgyblion yn gwella ac yn datblygu yn barhaus, heb lithro am yn ôl. Nid ydym yn sicr yn sgil y wybodaeth a ryddhawyd heddiw, a fyddai disgybl sydd wedi cael addysg gynradd cyfrwng Cymraeg a/neu sydd â’r Gymraeg ar yr aelwyd, ond sy’n mynychu ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn sefyll y cymhwyster Iaith a Llenyddiaeth, neu’r TGAU Cymraeg sy’n amlwg yn cyfateb i Gymraeg Ail Iaith. Rhaid sefydlu’n gwbl glir a chadarn yr egwyddor, a’r trefniadau ymarferol, i sicrhau cynnydd parhaus, waeth pa ‘gategori’ o ysgol mae disgybl yn mynychu.