8 Medi 2021

Croesawu codiad cyflog i athrawon Cymru

Mewn ymateb i gadarnhad gan y Gweinidog Addysg heddiw y bydd codiad cyflog o 1.75% i athrawon Cymru, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Croesawn y ffaith fod Llywodraeth Cymru, ar sail argymhelliad gan Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru, wedi penderfynu rhoi codiad cyflog i athrawon. Mae’r proffesiwn cyfan wedi gweithio dan amodau eithriadol o heriol dros y cyfnod diwethaf ac yn llawn haeddu’r gydnabyddiaeth hon.

“Gwyddom nad oedd hwn yn benderfyniad rhwydd yng ngoleuni penderfyniad Llywodraeth San Steffan i rewi cyflogau athrawon yn Lloegr, ac yn deillio o hynny, y diffyg cyllid ychwanegol cyfatebol i dalu amdano. Gwerthfawrogwn felly'r cyfraniad ychwanegol mae Llywodraeth Cymru wedi’i gyhoeddi heddiw sy’n mynd cam o leiaf tuag at ariannu’r codiad cyflog i athrawon ysgol ac i ddarlithwyr addysg bellach. Ni fyddem am weld lleihad i gyllidebau ysgolion o ganlyniad i’r dyfarniad cyflog.

6 Gorffennaf 2021

Croesawu addasiad i amserlen cyflwyno’r cwricwlwm

Mewn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg heddiw y bydd addasiad i amserlen cyflwyno’r cwricwlwm newydd, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Croesawn yr addasiad i’r amserlen fel cyfaddawd doeth. Mae UCAC yn dueddol o gytuno bod mwy o barodrwydd yn gyffredinol yn y sector cynradd i fwrw ymlaen yn unol â’r amserlen wreiddiol, tra bod blwyddyn ychwanegol ar gyfer y sector uwchradd yn werthfawr dros ben.

“Mae’n gydnabyddiaeth o’r ffaith bod newid dulliau dysgu a strwythurau’n fwy o her i’r sector uwchradd, yn ogystal â’r ffaith bod ysgolion uwchradd wedi’u llethu i raddau helaeth iawn gan y trefniadau amgen ar gyfer cymwysterau eleni.

“Rydym yn rhoi croeso gofalus yn ogystal i’r gefnogaeth ychwanegol o ran cyllid, sefydlu’r Rhwydwaith Cenedlaethol, a’r addasiad i fframweithiau Estyn, er bod llawer o fanylion i’w cadarnhau eto.

“Yr unig siom sydd gennym yw bod cyflwyno’r cwricwlwm i Flynyddoedd 7 ac 8 ar yr un pryd yn 2023 yn colli’r cyfle i roi blwyddyn ychwanegol ar gyfer addasu cymwysterau i gyd-fynd â’r cwricwlwm newydd. Mae yna waith sylweddol iawn i’w wneud i sicrhau – yn unol â gweledigaeth y Gweinidog – bod ein cymwysterau yn cyd-fynd â’r uchelgais gyffrous tu ôl i’n cwricwlwm.”

18 Mai 2021

Tâl ac Amodau Gwaith: Athrawon a Phenaethiaid

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am benderfyniadau am gyflogau athrawon a phenaethiaid yng Nghymru ers dwy flynedd nawr a gyhoeddwyd cynlluniau’r Llywodraeth ar gyfer eleni ar 29ain o Orffennaf. Mae’r Gweinidog Addysg wedi derbyn prif argymhellion y Corff Adolygu Cyflogau Athrawon Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-21 a wedi cynnig gwelliannau i sicrhau codiadau cyffelyb i godiadau athrawon yn Lloegr.

Mae’r Gweinidog wedi argymell :

Codiad cyflog o 8.4 % i athrawon ar ddechrau eu gyrfa.

Cynhadledd Amgen UCAC 2021

Oherwydd sefyllfa'r pandemig, mae UCAC yn cynnal Cynhadledd Amgen ar-lein eleni ar gyfer ein holl aelodau. Bydd yn cynnwys nifer o sesiynau fydd yn ystyried lles staff a’r heriau sy’n ein hwynebu wrth i ni edrych i’r dyfodol.

Ymunwch gyda chyd-aelodau ar gyfer tair noson a drin a thrafod addysg.