23 Mehefin 2020

Safbwynt UCAC ynghylch wythnos 20-24 Gorffennaf

Daeth rhes o gyhoeddiadau gan Awdurdodau Lleol o nos Wener 19 Mehefin ymlaen a dros y penwythnos ynghylch eu trefniadau ar gyfer yr wythnos ‘ychwanegol’ o dymor cyn yr haf, sef 20-24 Gorffennaf.

Yn sgil y datganiadau hynny, a’r ffaith bod rhai ohonynt wedi cyfeirio at ‘yr undebau’, rydym am ddatgan safbwynt UCAC yn glir.

  • Nid yw UCAC ar unrhyw adeg wedi gwrthwynebu neu ymgyrchu yn erbyn agor ysgolion yn ystod yr wythnos 20-24 Gorffennaf; nid yw ychwaith wedi ymgyrchu o blaid
  • Mae UCAC wedi amlinellu cyfres o faterion ymarferol y byddai angen eu hystyried a’u datrys er mwyn agor ysgolion yn ystod yr wythnos ychwanegol, neu petai’r flwyddyn ysgol yn cael eu hamrywio mewn unrhyw ffordd
  • Y gwirionedd yw mai’r Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru sydd wedi methu dod i gytundeb ar y mater hwn, nid yr undebau a Llywodraeth Cymru

17 Mehefin 2020

Rhestr Wirio Addysg Bellach

CANLLAWIAU i staff y mae'n ofynnol iddynt ddychwelyd i helpu i baratoi safle'r coleg ar gyfer pellter cymdeithasol a gweithio'n ddiogel.
 

17 Mehefin 2020

Diweddariad: Canllawiau dros dro: Cyfnod Ymsefydlu

Llythyr UCAC at Lywodraeth Cymru am y Cyfnod Ymsefydlu statudol

Ymateb Llywodraeth Cymru i lythyr UCAC

Bydd UCAC yn parhau i godi’r mater hwn er mwyn ceisio gwella’r sefyllfa ar gyfer ANGiaid a chaniatáu iddynt gwblhau eu Cyfnod Ymsefydlu yn y modd mwyaf hwylus posib.
 

6 Ebrill 2020

Diweddariad: Canllawiau dros dro: Cyfnod Ymsefydlu

Yn sgil eich pryderon, mae UCAC wedi codi'r materion gyda Llywodraeth Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg.
 
Dyma grynodeb o'r hyn rydym wedi'i godi ar eich rhan:

11 Mehefin 2020

Covid-19: Rhestr wirio dychwelyd i’r ysgol

Cyn bod unrhyw aelod yn dychwelyd i’r ysgol, mae UCAC o’r farn ei fod yn allweddol bod y Llywodraeth yn sicrhau fod pob un o’r pum egwyddor sylfaenol a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg wedi eu diwallu:

RHESTR WIRIO DYCHWELYD I'R YSGOL