15 Ionawr 2021

UCAC yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor y Senedd ar Covid-19

Ar 14 Ionawr, bu Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi UCAC gerbron Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Senedd Cymru i drafod effaith Covid-19 ar ysgolion.

Roedd y sesiwn arlein, gyda chynrychiolwyr o 7 undeb sy’n cynrychioli staff ysgolion, yn edrych ar:

  • y tymor byr: tra bod ysgolion ar gau i’r rhan fwyaf o ddisgyblion
  • y tymor canolig: ail-agor ysgolion
  • y tymor canolig i hir: lles disgyblion a chynnydd academaidd

8 Ionawr 2021

Croesawu penderfyniad ar sail feddygol

Mae UCAC yn croesawu datganiad Llywodraeth Cymru heddiw na ddylai ysgolion a cholegau ddysgu wyneb yn wyneb am y tro. 

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae’r penderfyniad wedi’i seilio ar wybodaeth feddygol ac yn cadw at egwyddor allweddol y Gweinidog Addysg mai ‘tystiolaeth a gwybodaeth’ yw’r unig fodd o ennill ‘hyder rhieni, staff a myfyrwyr’.

“Bydd datganiad cynnar yn rhoi peth cyfle i ysgolion a cholegau gynllunio ymlaen llaw ar gyfer sicrhau addysg ar gyfer disgyblion a myfyrwyr. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i rieni wneud trefniadau priodol gan gofio y bydd nifer sylweddol o staff ysgol eu hunain yn rhieni.

3 Ionawr 2021

Llythyr yn mynegi ein pryderon am drefniadau dychwelyd i’r gwaith

Llythyr cyd-undebol at Lywodraeth Cymru yn datgan pryder yr undebau llafur a’r cymdeithasau sy’n cynrychioli staff ysgol am drefniadau dychwelyd i’r ysgol.

 

3 Ionawr 2021

Profion Llif Unffordd mewn Ysgolion a Cholegau

Llythyr at Lywodraeth Cymru yn datgan nad yw’n rhesymol ddisgwyl i staff ysgol drefnu, rhedeg a staffio canolfannau profi Covid, tra hefyd yn darparu addysg a chefnogaeth fugeiliol hanfodol.

 

 

22 Rhagfyr 2020

Diweddariad; Straen Newydd Covid-19 a gwybodaeth am warchod (shielding)

Rwy’n mawr obeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac iach ac yn cael rhywfaint o egwyl dros gyfnod yw ŵyl.

Mae rhai aelodau wedi cysylltu i fynegi pryder am fis Ionawr gydag ymddangosiad y straen newydd o Covid-19 ym mhob rhan o Gymru. Roeddwn am eich hysbysu y bydd UCAC yn cyfarfod gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y gwyliau ac yn ymateb i bob gohebiaeth ganddynt.

Yn ogystal rydym wedi derbyn datganiad ysgrifenedig heddiw gan Lywodraeth Cymru sy’n son am y rheini sydd yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol – sef y grŵp hwnnw o bobl a oedd yn gwarchod (shielding) yn flaenorol.  Mae’r cyngor yn nodi na ddylai’r unigolion yma fynychu safleoedd gwaith tu allan i’r cartref.