12 Tachwedd 2018

Buddsoddiad mewn Dysgu Proffesiynol yn hanfodol

Mewn ymateb i ddatganiad heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mae undeb addysg UCAC wedi dweud bod dysgu proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg yn hanfodol os yw’r diwygiadau i’r cwricwlwm a’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol yn mynd i lwyddo.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: "Mae’n anodd dirnad maint a dyfnder y newidiadau sy’n dod i’n system addysg dros y blynyddoedd nesaf. Ffolineb llwyr fyddai meddwl bod diwygiadau ar y fath raddfa’n bosib heb fuddsoddiad sylweddol iawn mewn dysgu proffesiynol ar gyfer y gweithlu.

“Rydym yn falch felly fod Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi cyllid penodol er mwyn hwyluso’r math o ddysgu proffesiynol sydd ei angen, gyda phwyslais ar ddulliau amrywiol a hyblygrwydd, a hynny law yn llaw gyda lles athrawon.

“Cytunwn â hi bod angen sicrhau’r lefelau a’r safonau priodol o ddysgu proffesiynol tra’n gochel rhag tarfu ar addysg disgyblion ar y naill law, a rhag pentyrru gofynion afresymol ar y gweithlu ar y llaw arall. Er mwyn neilltuo’r amser sy’n angenrheidiol, rhaid buddsoddi.

“Edrychwn ymlaen at weld manylder y cynigion o ran yr opsiynau amrywiol sydd ar gael, gan obeithio y byddant – fel y mae Ysgrifennydd y Cabinet, a’r proffesiwn ei hun yn ei obeithio - yn arwain at ‘weddnewid sut mae athrawon yn dysgu’n llwyr’ ar gyfer y tymor hir.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

9 Hydref 2018

Cyngor ar y Cyd ar Gyflog Athrawon Ysgol 2018-19

Mae Llywodraeth San Steffan bellach wedi cyhoeddi Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 2018 (STPCD), yn dilyn ei chyhoeddiadau ar gyflog athrawon ysgol ar gyfer 2018-19 ac wrth ystyried argymhellion Corff Adolygu Athrawon Ysgol (STRB).

Mae UCAC ynghyd ag ASCL, NAHT, NEU, VOICE yn ganolog wedi paratoi cyngor ar y cyd ar gymhwyso’r newidiadau hyn, gan gynnwys mabwysiadu graddfeydd cyflog a chymhwyso codiadau cyflog unigol.

2018-19 Pay Scale Points - National Joint Advice CYMRU Online RD

1 Hydref 2018

Angen dyblu’r nifer sy’n hyfforddi i fod yn athrawon â sgiliau Cymraeg, medd adroddiad

Mae undeb addysg UCAC wedi croesawu dadansoddiad ac argymhellion adroddiad a gyhoeddwyd ar 28 Medi ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC: "Mae'r adroddiad yn cadarnhau'r hyn mae UCAC wedi bod yn pwysleisio ers sawl blwyddyn sef bod y ddarpariaeth o ran sgiliau Cymraeg oddi fewn i raglenni Addysg Gychwynnol athrawon yn anghyson, yn dameidiog ac - mewn gwirionedd - yn gwbl annigonol. Nid yw’n dod yn agos at gyflenwi anghenion ysgolion ar hyn o bryd, heb sôn am y twf mae Llywodraeth Cymru yn dibynnu arno i greu miliwn o siaradwyr erbyn 2050.

“Mae’r gwerthusiad yn llygad ei le pan ddywed bod angen i Addysg Gychwynnol Athrawon “bron ddyblu nifer yr hyfforddeion sy’n cael eu hyfforddi’n flynyddol” â sgiliau Cymraeg. Collwyd cyfle pwysig iawn i nodi gofynion mwy pendant ac uchelgeisiol adeg llunio’r meini prawf achredu ar gyfer y darparwyr oedd am gynnig y cyrsiau Addysg Gychwynnol newydd o fis Medi 2019.

“Cytunwn â’r argymhelliad y dylai darpariaeth sgiliau Cymraeg – wedi’i deilwra’n briodol, a gyda lefelau addas o gefnogaeth - fod yn elfen orfodol o bob rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon.

“Pwyswn ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys ar sail yr argymhellion yn y gwerthusiad. Fel arall, byddwn yn colli cyfle ar ôl cyfle i adeiladu’r seilwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer twf mewn addysg Gymraeg. Heb athrawon â’r sgiliau priodol, nid yw twf yn bosib.”

DIWEDD

Nodiadau

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

21 Medi 2018

UCAC yn croesawu argymhellion ar dâl ac amodau gwaith athrawon

Heddiw, cyhoeddwyd ‘Addysgu: Proffesiwn gwerthfawr’, sef adroddiad panel annibynnol, wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru, sy’n gwneud argymhellion ynghylch creu ‘Fframwaith Gyfra, Amodau a Chyflog ar gyfer Athrawon yng Nghymru’.

Mewn ymateb i’r adroddiad, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: "Mae UCAC yn croesawu'r adroddiad; mae’r argymhellion yn fan cychwyn da iawn ar gyfer gwella statws ac amodau gwaith athrawon Cymru.

"Mae adroddiad y Panel yn dangos dealltwriaeth o rai o'r heriau gwirioneddol sy'n wynebu'r proffesiwn ac awydd i fynd o'r afael â nhw - er budd nid yn unig y proffesiwn ond y system addysg yn ei chyfanrwydd.

"Hyderwn y bydd yr argymhellion hyn dylanwadu ar y broses o lunio cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 a'r Gyllideb addysg yn benodol.

"Gweledigaeth UCAC ar hyd y blynyddoedd oedd sicrhau cyfundrefn addysg annibynnol i Gymru. Gyda datganoli’r pŵer dros dâl ac amodau gwaith athrawon, mae hynny ar fin cael ei wireddu, ac mae'r argymhellion yn yr adroddiad yn gyfraniad gwerthfawr at y drafodaeth. Mae UCAC yn edrych ymlaen at chwarae rôl flaenllaw yn y broses dros y cyfnod i ddod."

DIWEDD

Nodiadau

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.