27 Hydref 2016

Sicrhau amodau gwaith teg i athrawon ym Mhowys

Yn ystod mis Hydref mae Dilwyn Roberts-Young, Swyddog Maes y Canolbarth a'r De-orllewin wedi bod yn mynychu cyfarfodydd yn Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys ble mae ymgynghoriad ar bolisïau'r Sir yn ymwneud ag amodau gwaith athrawon.

21 Hydref 2016

UCAC yn cwrdd â Kirsty Williams

Dydd Mawrth, 18 Hydref cafwyd cyfarfod rhwng swyddogion UCAC ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, sef Kirsty Williams AC yn ei swyddfa ym Mae Caerdydd.
 
Bu’r cyfarfod yn un dwys ac adeiladol wrth i ni drafod mewn cryn fanylder rhai o’r prif faterion sydd o bryder i’r undeb ar hyn o bryd.

14 Hydref 2016

Cynrychioli aelodau UCAC yn San Steffan

Ar ddydd Iau, Hydref 13eg bu'r Ysgrifennydd Cyffredinol, Elaine Edwards, yn Llundain gyda Rolant Wynne, Ysgrifennydd yr Adran Gyflogau, Pensiynau ac Amodau Gwaith a Dilwyn Roberts-Young, yr Is-ysgrifennydd Cyffredinol, ar gyfer cyfarfod gyda swyddogion o'r Adran Addysg yno.

13 Hydref 2016

Mencap Cymru

Roedd yn braf cael croesawu Laura Scorey, Fran Power a Charlie Phillips i'r brif swyddfa ar gyfer cyfarfod yr Adran Gydraddoldeb. Mae'r tri'n gweithio i fudiad Mencap Cymru a chawsom orolwg o'u gwaith gyda phobol ifanc yn y de-ddwyrain.

29 Medi 2016

Asesu, Safoni, Cymedroli, Gwirio – UCAC yn taclo llwyth gwaith afresymol

Un o’r themâu a godwyd amlaf gan aelodau yng Nghynhadledd Flynyddol UCAC yn 2016 oedd y llwyth gwaith aruthrol a laniodd ar athrawon yn sgil gofynion prosesau asesu gwaith disgyblion, safoni, cymedroli a gwirio allanol.