11 Rhagfyr 2020

Datganiad y Gweinidog Addysg: Ymateb

Mae UCAC yn croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru  i symud ysgolion uwchradd a cholegau Cymru i ddysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr ymlaen fel rhan o’r 'ymdrech genedlaethol i atal trosglwyddo’r coronafeirws'. Mae’n benderfyniad doeth sy’n ymateb i’r pryderon sydd wedi eu codi gan UCAC ac yn ymateb i gyngor y Prif Swyddog Meddygol.

Fodd bynnag, rydym yn siomedig nad oedd penderfyniad cyffelyb wedi ei wneud ar lefel cenedlaethol ar gyfer y sector cynradd. canlyniad hynny yw anghysondebau ac ansicrwydd ar draws Cymru o ran trefniadau gan awdurdodau lleol. 

03 Rhagfyr 2020

Ymateb Y Gweinidog Addysg

Ymehllach i’r llythyr a anfonwyd gan UCAC at y Gweinidog Addysg am drefniadau diwedd y tymor dyma ei hymateb - Ymateb Y Gweinidog Addysg

25 Tachwedd 2020

UCAC yn gofyn i Lywodraeth Cymru ystyried dysgu o bell wythnos ola’ tymor

Mae undeb addysg UCAC wedi ysgrifennu at Gweinidog Addysg heddiw i ofyn iddi ystyried pa opsiynau sydd ar gael i leihau’r risgiau o ddisgyblion a staff yn gorfod hunan-ynysu dros y Nadolig. Un opsiwn fyddai cau safleoedd ysgolion a cholegau addysg bellach ar ddydd Gwener 11 Rhagfyr gan sicrhau dysgu-o-bell ar gyfer wythnos ola’r tymor.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae aelodau UCAC wedi ymateb i holiadur dros y penwythnos â 75% o’r ymatebion o blaid dysgu-o-bell ar gyfer wythnos ola’r tymor cyn y Nadolig, er mwyn diogelu dysgwyr a staff.

10 Tachwedd 2020

Croesawu canslo arholiadau – ond angen eglurder ar frys

Mae undeb addysg UCAC wedi croesawu penderfyniad y Gweinidog Addysg heddiw i ganslo arholiadau allanol ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn ystod haf 2021, ac i roi trefniadau asesu amgen yn eu lle.

Dywedodd Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi UCAC “Bydd y cyhoeddiad hwn yn rhyddhad o’r mwyaf i ysgolion ledled Cymru. Nid oes modd amgyffred cynnal arholiadau allanol mewn modd sy’n rhoi tegwch i ddisgyblion dan yr amgylchiadau presennol ac nid oes unrhyw sicrwydd y bydd yr amodau’n caniatáu hynny yn yr haf. 

“Mae’r penderfyniad hwn yn golygu y bydd trefniadau amgen yn eu lle ac na fydd angen gwneud newidiadau disymwth, funud olaf, ac mae hynny i’w groesawu’n fawr iawn.

3 Tachwedd 2020

Cynnig arbennig i athrawon 

O’r 2 Tachwedd ymlaen, tan ar ôl Nadolig, bydd siopau Morrisons yn cynnig gostyngiad o 10%* i athrawon a staff ysgolion, colegau dosbarth chwech, colegau addysg bellach a meithrinfeydd.

Dim ond dangos eich llun adnabod ysgol/coleg wrth dalu sydd ei angen i hawlio’r gostyngiad.

Dywed David Potts, Prif Weithredwr Morrisons “Mae athrawon a staff ysgol yn wynebu llawer o heriau ac nid yw addysg ein plant erioed wedi bod mor bwysig. Dyma ffordd Morrisons o fynegi diolch iddynt am addysgu a chefnogi’n plant.”