27 Mehefin 2014

Cyfieithu Papurau Arholiad yn annerbynniol

Mewn ymateb i’r newyddion bod bwrdd arholi Edexcel yn bwriadu cyfieithu papurau arholiad disgyblion o’r Gymraeg i’r Saesneg er mwyn eu marcio gan arholwyr di-Gymraeg, dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC "Mae UCAC yn gresynu at y penderfyniad hwn gan Edexcel.

19 Mehefin 2014

UCAC yn cynnal Arolwg Llwyth Gwaith Athrawon Ysgol

Mae UCAC wrthi'n casglu barn aelodau am faterion yn ymwneud â llwyth gwaith. Bydd canlyniadau'r holiadur pwysig hwn yn adlewyrchiad clir o farn a safbwynt aelodau UCAC am y pethau sy'n creu llwyth gwaith gormodol iddyn nhw o ddydd i ddydd.

23 Mai 2014

Galw ar RhCT i atal proses ddiswyddo

Mae UCAC yn galw ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i atal y broses o ddiswyddo unrhyw athro o fewn y sir, yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys heddiw fod penderfyniad y Cyngor i dorri addysg feithrin wedi bod yn anghyfreithlon. 

20 Mai 2014

Dau Sefydliad yn creu problemau i’r Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi ymateb i gw?n gan Fudiadau Dathlu’r Gymraeg am y broses o lunio ac ymgynghori ar Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg, gan gytuno bod anhawster wedi codi “gan fod dau sefydliad ymhlyg yn y dasg o greu safonau” - sef Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg.

10 Ebrill 2014

Croesawu adroddiad yr OECD am addysg yng Nghymru

Mae UCAC wedi croesawu heddiw adroddiad yr OECD am addysg yng Nghymru.