3 Tachwedd 2020

Cynnig arbennig i athrawon 

O’r 2 Tachwedd ymlaen, tan ar ôl Nadolig, bydd siopau Morrisons yn cynnig gostyngiad o 10%* i athrawon a staff ysgolion, colegau dosbarth chwech, colegau addysg bellach a meithrinfeydd.

Dim ond dangos eich llun adnabod ysgol/coleg wrth dalu sydd ei angen i hawlio’r gostyngiad.

Dywed David Potts, Prif Weithredwr Morrisons “Mae athrawon a staff ysgol yn wynebu llawer o heriau ac nid yw addysg ein plant erioed wedi bod mor bwysig. Dyma ffordd Morrisons o fynegi diolch iddynt am addysgu a chefnogi’n plant.”

15 Hydref 2020

Angen gweithredu ar sail argymhellion adroddiad ariannu

 

Mae undeb addysg UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol i weithredu ar frys ar argymhellion adroddiad gan yr economegydd Luke Sibieta, ‘Adolygiad o Wariant Ysgolion yng Nghymru’, a gyhoeddwyd heddiw (15 Hydref).

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Yn ei adroddiad trylwyr, mae Luke Sibieta’n mynd i’r afael â nifer fawr o’r pryderon mae UCAC wedi’u codi yn ymwneud â lefelau a dulliau ariannu ysgolion.

“Ar hyn o bryd mae’r system wedi’i nodweddu gan anghysondeb difrifol, diffyg tryloywder, a diffyg cynllunio strategol. Yn ogystal, mae cyllidebau ysgolion wedi bod yn gostwng dros sawl blwyddyn.

5 Hydref 2020

Pryderon difrifol am gapasiti ysgolion – ar Ddiwrnod Rhyngwladol yr Athrawon

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, Dilwyn Roberts-Young wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams heddiw – Diwrnod Rhyngwladol yr Athrawon – i fynegi pryderon difrifol am yr amgylchiadau sy’n wynebu athrawon Cymru ar hyn o bryd.

Dywedodd “Mae’n gwbl glir i ni nad yw’n ymarferol bosib i athrawon fod yn dysgu wyneb-yn-wyneb yn yr ysgol, ac yn paratoi ac yn darparu gwaith i wneud adre a/neu ddysgu ar-lein - naill ai’n fyw neu wedi’i recordio.

Mae capasiti llawer ehangach o fewn y system addysg na staff ysgolion yn unig, ac rydym wedi ein darbwyllo mai nawr yw’r amser i edrych yn ofalus ar sut orau i ddefnyddio’r capasiti hwnnw.”

26 Awst 2020

UCAC yn rhoi croeso gofalus i’r datganiad am orchuddion gwyneb i ddysgwyr dros 11 oed, er bod pryderon yn codi

Mae UCAC yn croesawu’n gyffredinol y cyhoeddiad a ddaeth gan Lywodraeth Cymru heddiw parthed cyngor y Prif Swyddog Meddygol y byddai gwisgo gorchuddion gwyneb i ddysgwyr dros 11 oed yn fodd i leihau’r risg o ledaenu’r feirws Covid-19 lle nad yw pellter cymdeithasol yn gallu cael ei gadw.  

Ond fe ddaw’r cyhoeddiad yn ddifrifol o hwyr gydag ond 2 ddiwrnod i  ysgolion Cymru weithredu. Mae’n afresymol y bydd rhaid i Benaethiaid ail-edrych ar eu hasesiadau risg a’r holl ffactorau yn ymwneud a dysgwyr yn gwisgo a chadw’r gorchuddion gwyneb tra ar dir yr ysgol ar y funud olaf.

13 Awst 2020

UCAC yn croesawu’r cynnydd cenedlaethol yng nghanlyniadau Safon Uwch

Mae undeb addysg UCAC yn awyddus i ganmol gwaith caled ymgeiswyr, athrawon, darparwyr cymwysterau a rheoleiddwyr wrth i ganlyniadau ddangos cynnydd pellach o gymharu a’r blynyddoedd a fu, ond yn pryderu na fydd y darlun yn llawn tan ddechrau wythnos nesaf.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod gwaith caled a llwyddiant ymgeiswyr ac athrawon heddiw, er gwaetha’r sefyllfa heriol iawn sydd yn ein hwynebu. Rydym hefyd yn cydnabod ei fod yn debygol mai dyma’r gweithdrefnau orau i ymateb i’r heriau oedd yn wynebu CBAC a Chymwysterau Cymru.

“ Fodd bynnag, erys pryderon mawr fod anghysondebau lu yn parhau ar lefel unigolion a chanolfannau, hyd yn oed o ystyried ‘gwarant’ y Gweinidog Addysg neithiwr.

“Mae’n anorfod bod y newidiadau munud olaf a chanlyniadau unigolion am greu pryder di angen a mawr obeithiwn na welwn ail adrodd hyn wythnos nesaf. 

“Byddwn fel Undeb yn parhau i geisio eglurder o ran yr anghysondebau a chynnig cefnogaeth lawn i bob aelod ond rhaid yn  awr rhoi’r sylw haeddiannol i ddathlu llwyddiant yr ymgeiswyr a dymuno’n dda iddynt.