3 Ionawr 2021

Llythyr yn mynegi ein pryderon am drefniadau dychwelyd i’r gwaith

Llythyr cyd-undebol at Lywodraeth Cymru yn datgan pryder yr undebau llafur a’r cymdeithasau sy’n cynrychioli staff ysgol am drefniadau dychwelyd i’r ysgol.

 

3 Ionawr 2021

Profion Llif Unffordd mewn Ysgolion a Cholegau

Llythyr at Lywodraeth Cymru yn datgan nad yw’n rhesymol ddisgwyl i staff ysgol drefnu, rhedeg a staffio canolfannau profi Covid, tra hefyd yn darparu addysg a chefnogaeth fugeiliol hanfodol.

 

 

22 Rhagfyr 2020

Diweddariad; Straen Newydd Covid-19 a gwybodaeth am warchod (shielding)

Rwy’n mawr obeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac iach ac yn cael rhywfaint o egwyl dros gyfnod yw ŵyl.

Mae rhai aelodau wedi cysylltu i fynegi pryder am fis Ionawr gydag ymddangosiad y straen newydd o Covid-19 ym mhob rhan o Gymru. Roeddwn am eich hysbysu y bydd UCAC yn cyfarfod gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y gwyliau ac yn ymateb i bob gohebiaeth ganddynt.

Yn ogystal rydym wedi derbyn datganiad ysgrifenedig heddiw gan Lywodraeth Cymru sy’n son am y rheini sydd yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol – sef y grŵp hwnnw o bobl a oedd yn gwarchod (shielding) yn flaenorol.  Mae’r cyngor yn nodi na ddylai’r unigolion yma fynychu safleoedd gwaith tu allan i’r cartref.

11 Rhagfyr 2020

Datganiad y Gweinidog Addysg: Ymateb

Mae UCAC yn croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru  i symud ysgolion uwchradd a cholegau Cymru i ddysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr ymlaen fel rhan o’r 'ymdrech genedlaethol i atal trosglwyddo’r coronafeirws'. Mae’n benderfyniad doeth sy’n ymateb i’r pryderon sydd wedi eu codi gan UCAC ac yn ymateb i gyngor y Prif Swyddog Meddygol.

Fodd bynnag, rydym yn siomedig nad oedd penderfyniad cyffelyb wedi ei wneud ar lefel cenedlaethol ar gyfer y sector cynradd. canlyniad hynny yw anghysondebau ac ansicrwydd ar draws Cymru o ran trefniadau gan awdurdodau lleol. 

03 Rhagfyr 2020

Ymateb Y Gweinidog Addysg

Ymehllach i’r llythyr a anfonwyd gan UCAC at y Gweinidog Addysg am drefniadau diwedd y tymor dyma ei hymateb - Ymateb Y Gweinidog Addysg