15 Mehefin 2018

Dileu cludiant am ddim i ysgolion Cymraeg yn “gwbl annerbyniol” meddai UCAC

Yn sgil gwybodaeth a ddaeth i law bod Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu rhoi ystyriaeth i ddileu cludiant am ddim i ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Is-ysgrifennydd Cyffredinol UCAC a Swyddog Maes y Gogledd:

“Gwyddom fod pwysau ariannol aruthrol ar Awdurdodau Lleol. Fodd bynnag, byddai dileu cludiant am ddim i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gam gwag anferthol. Mae UCAC o’r farn bod y ffaith ei fod dan drafodaeth hyd yn oed yn gwbl annerbyniol.

“Mae Mesur Teithio i Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn rhoi dyletswydd ar bob awdurdod lleol i “hyrwyddo mynediad at addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.” Mi fyddai dileu’r cludiant yn mynd yn groes i’r gofyniad statudol hwn ac yn creu rhwystrau gwirioneddol i ddisgyblion rhag cyrraedd addysg cyfrwng Cymraeg.

“Y canlyniad amlwg yw y bydd nifer o ddisgyblion yn cael eu gorfodi i fynychu ysgol cyfrwng Saesneg agosach at adref, gan eu hamddifadu o addysg yn eu mamiaith, neu yn achos disgyblion o gartrefi di-Gymraeg, yn eu hamddifadu o’r hawl i ddod yn ddinasyddion hyderus a naturiol ddwyieithog.

“Byddai hynny’n ergyd uniongyrchol yn erbyn polisi Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

“Mae’r cam hwn gan Sir y Fflint yn arwydd eu bod yn gwbl ‘despret’ o safbwynt cyllidebol. Os felly, mae’n bryd i ni gael trafodaeth ar lefel genedlaethol ynghylch lefelau a dulliau ariannu’r system addysg.”

Noda UCAC fod Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir y Fflint (2017-2020) yn gwbl glir ar y mater:

“Mae Cyngor Sir y Fflint yn bodloni gofynion Adran 10 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Mae Polisi Cludiant Ysgolion yr awdurdod lleol yn cynnwys darpariaeth ar gyfer disgyblion o oedran ysgol gorfodol i gael cludiant am ddim i ysgolion Cyfrwng Cymraeg... Mae mynediad i addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei hwyluso gan ddarparu rhwydwaith o lwybrau cludiant addas ac amseroedd teithio nad ydynt yn ormodol.”

Mewn perthynas ag addysg ôl-16, mae’r Cynllun yn nodi:

“Darperir cludiant am ddim i ddysgwyr sy’n dymuno cael mynediad at gyrsiau ôl-16 yn Ysgol Uwchradd cyfrwng Cymraeg yr awdurdod lleol... er nad oes cynlluniau ar hyn o bryd i ddiwygio’r polisi, gallai cael gwared ar y ddarpariaeth ddewisol hon yn y dyfodol gyflwyno her, o ran gallu dysgwyr i gael mynediad at addysg ôl-16 trwy gyfrwng y Gymraeg.”

DIWEDD

Nodiadau

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

6 Mehefin 2018:
Embargo: 7 Mehefin, 00:01

UCAC yn croesawu gweledigaeth newydd ar gyfer arolygu ysgolion

Yn sgil cyhoeddi adroddiad gan yr Athro Graham Donaldson heddiw ynghylch rôl a dulliau gweithredu Estyn, mae undeb addysg UCAC wedi croesawu’r weledigaeth a amlinellir.

Dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC:“Mae UCAC yn croesawu’r adroddiad hwn a’r weledigaeth mae’n ei chynnig ar gyfer trefniadau arolygu ysgolion.

“Mae newidiadau sylweddol iawn ar y gweill i system addysg Cymru, ac mae ail-edrych ar rôl Estyn yn y cyd-destun hwn yn un elfen bwysig o sicrhau gweithredu cyson, ar y cyd ar draws y system.

“Efallai nad yw’n syndod fod argymhellion yr Athro Donaldson yn gwbl gydnaws â chyfeiriad ac ethos y diwygiadau’n fwy cyffredinol. Maent yn taro cydbwysedd rhwng parhau i roi sicrwydd i’r cyhoedd ynghylch safonau addysg, a rhoi mwy o gyfrifoldeb ar ysgolion dros eu gwelliant eu hunain.

“Mae’r pwyslais ar ymddiriedaeth, cydweithio, cefnogaeth a dysgu proffesiynol – yn hytrach na strategaeth o ofn a braw, a chywilyddio cyhoeddus - i’w groesawu’n fawr iawn. Mae UCAC yn ffyddiog y bydd hyn yn creu system llawer fwy agored, gonest ac aeddfed fydd yn fwy tebygol o arwain at welliannau ar gyfer disgyblion.

“Mawr obeithiwn y bydd Llywodraeth Cymru ac Estyn ei hun yn derbyn yr argymhellion.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

24 Ebrill 2018

Tystysgrif Her Sgiliau – undeb yn croesawu argymhellion

Yn sgil cyhoeddi adroddiad a gomisiynwyd gan Cymwysterau Cymru i’r Dystysgrif Her Sgiliau o fewn Bagloriaeth Cymru, dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC:

“Mae UCAC yn croesawu’r adroddiad hwn sy’n cydnabod y gwrthdaro sy’n bodoli ar hyn o bryd rhwng gwerth aruthrol y Dystysgrif Her Sgiliau ar y naill law, a’r dryswch a chamddeall yn ei chylch ar y llall.

“Mae prif negeseuon ac argymhellion yr adroddiad yn cyd-fynd â’r hyn mae aelodau UCAC wedi bod yn adrodd ers cryn amser, sef bod elfennau o ddyluniad a chynllun asesu’r cymhwyster yn drwsgl ac yn feichus - a  hynny i ddysgwyr ac i athrawon. Croesawn yn fawr y pwyslais yn yr adroddiad ar wella cyfathrebu a chyfleoedd hyfforddiant i athrawon, gan gynnwys o fewn cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon.

“Galwa UCAC ar yr holl bartneriaid perthnasol i weithredu ar argymhellion yr adroddiad er mwyn sicrhau bod elfen Tystysgrif Her Sgiliau’r Fagloriaeth mor atyniadol ac mor fuddiol â phosib i gynifer â phosib o ddisgyblion ledled Cymru.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

9 Mawrth 2018

Datganoli Tâl ac Amodau Gwaith Athrawon gam yn agosach

Ar y diwrnod y lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar sut mae’n bwriadu pennu tâl ac amodau gwaith athrawon, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae UCAC yn falch iawn i weld y cynigion hyn gan Lywodraeth Cymru ynghylch sut mae’n bwriadu pennu tâl ac amodau gwaith athrawon Cymru, unwaith y bydd y pwerau wedi’u datganoli.

“Ar ôl degawdau o ymgyrchu a dwyn perswâd gan UCAC - a fu, tan yn ddiweddar, yn llais unig iawn yn y diffeithwch - mae’r cyfle i osod tâl ac amodau gwaith sy’n cyd-fynd â diwylliant ac uchelgais Cymru ar gyfer ein byd addysg o fewn cyrraedd.

“Croesawn yn fawr y cynnig y bydd y tâl ac amodau gwaith yn statudol, ac yn gyson ledled Cymru. Mae hynny’n eithriadol o bwysig er mwyn sicrhau tegwch. Mae’r ymrwymiad i sicrhau y bydd cyflogau o leiaf cyfwerth â chyflogau mewn ysgolion cyfatebol dros y ffin i’w groesawu yn ogystal.

“Edrychwn ymlaen at fwrw’r maen i’r wal, a symud at system sy’n addas i Gymru ac sy’n gydnaws â’n gwerthoedd â’n gweledigaeth.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.
  • Mae UCAC wedi bod yn ymgyrchu ers 1940 am system addysg annibynnol i Gymru, gan gynnwys yr hawl i bennu tâl ac amodau gwaith athrawon.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

2 Chwefror 2018

Ffioedd parcio Abertawe - UCAC yn gwrthwynebu'n ffyrnig

Mewn ymateb i gynigion gan Gyngor Abertawe i godi ffioedd ar staff ysgolion i barcio ar dir yr ysgol, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC:

"Mae UCAC yn brawychu at y cynnig hwn gan Gyngor Abertawe ac yn gwrthwynebu'n chwyrn. Mae'n awgrymu 'desperation' llwyr ar ran y Cyngor.

"Mi fyddai cyflwyno ffioedd parcio ar weithlu sector cyhoeddus sydd wedi gweld rhewi neu gapio'u cyflogau ers saith mlynedd bellach, yn gwbl annerbyniol.

"Ar lefel ymarferol, mae athrawon yn cario llwythi trwm iawn o lyfrau bob dydd sy'n gwneud teithio ar gludiant cyhoeddus yn eithriadol o anodd.

"Rydym yn poeni hefyd y gallai hyn ychwanegu at lwyth gwaith penaethiaid os oes disgwyl iddyn nhw gasglu taliadau a dosbarthu trwyddedau.

"Mae'r cynigion yn gwbl aneglur, ac nid oes unrhyw fath o ymgynghori wedi bod arnynt - o feddwl y gallant gael eu cyflwyno o fis Ebrill ymlaen.

"Galwn ar Gyngor Abertawe i dynnu'r cynigion afresymol hyn yn ôl ar unwaith er mwyn tawelu'r dyfroedd ac osgoi colli ewyllys da y gweithlu cyfan."

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.