12 Rhagfyr 2013

Bandio Ysgolion: gwastraff amser ac adnoddau

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau bandio ysgolion uwchradd Cymru heddiw, dywedodd llefarydd ar ran UCAC:

9 Rhagfyr 2013

£100 miliwn i Gymru, apêl i’w ddefnyddio er mwyn y Gymraeg

Mae mudiadau iaith wedi galw ar y Prif Weinidog i fuddsoddi canran o’r arian a ddaw i Gymru yn sgil Datganiad Hydref y Canghellor ym mhrosiectau iaith Gymraeg a fyddai’n gwella sgiliau plant a gweithwyr.

03 Rhagfyr 2013

Canlyniadau PISA: UCAC yn galw am ffocws

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau profion PISA 2012 heddiw, dywedodd llefarydd ar ran UCAC: “Yn ôl y disgwyl roedd canlyniadau Cymru, a’r Deyrnas Gyfunol yn ei chyfanrwydd, yn siomedig eto eleni.
 
“Yn sgil y canlyniadau PISA diwethaf yn 2010, gwnaeth Llywodraeth Cymru newidiadau sylweddol a sylfaenol iawn i’r system addysg. Dim ond nawr y mae rhai o’r newidiadau hynny’n dechrau treiddio i’r ysgolion go iawn – er enghraifft y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd newydd.
 
“Nid oedd hi’n realistig disgwyl i’r polisïau hynny cael effaith ar ganlyniadau eleni – roedd hi’n rhy fuan. Yr hyn sy’n bwysig nawr yw ein bod ni’n dal ati gyda’r newidiadau sydd eisoes ar waith, ac yn sicrhau bod y rheiny’n cael eu gweithredu’n drwyadl ac yn gyson ledled Cymru, gyda chefnogaeth gref i ysgolion.

22 Tachwedd 2013

Ymateb UCAC i sefyllfa'r iaith Gymraeg yn ein hysgolion

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi sefydlu gweithgor er mwyn ymateb i ffigurau’r Cyfrifiad oedd yn dangos bod llai na 50% o siaradwyr Cymraeg yn y sir am y tro cyntaf erioed. 

14 Tachwedd 2013

UCAC yn agor balot ar Gontract Cenedlaethol i Addysg Bellach

Ers dros dair blynedd a hanner, mae’r undebau ar y cyd (AMiE, ATL, GMB, NASUWT, UCAC, UCU, UNISON a UNITE) wedi bod yn negodi gyda CholegauCymru i lunio Contract Cenedlaethol ar gyfer holl staff y sector Addysg Bellach yng Nghymru. UCAC fu’n cadeirio’r undebau ar y cyd.