12 Awst 2020

Croeso gofalus i ddatganiad y Gweinidog Addysg ar ganlyniadau Safon Uwch

Mae undeb addysg UCAC wedi ymateb yn gadarnhaol, ar y cyfan, i ‘warant’ y Gweinidog Addysg heddiw na fydd unrhyw ymgeisydd yn derbyn gradd Safon Uwch sy’n is na’u gradd Uwch Gyfrannol ac y bydd adolygiad o’r hawl i apêl.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Bydd ein haelodau’n croesawu unrhyw gam fydd yn sicrhau bod eu myfyrwyr yn derbyn eu haeddiant ac na fyddent yn cymharu’n anffafriol a’u cyfoedion mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Gyfunol. 

“Fodd bynnag, mae’r ffaith bod angen y newidiadau hyn yn fater o bryder sylweddol iawn. Mae’r holl newidiadau, ar y funud olaf, yn debygol o achosi straen, poen meddwl a dryswch.

“Yn ogystal, mae pryder yn parhau am y gweithdrefnau rhoddwyd yn eu lle yn y lle cyntaf, yn enwedig y modelu a fu ar y cynnydd rhwng UG a Safon Uwch. 

“Yn amlwg, gall perfformiad amrywio’n fawr rhwng UG ac U2. Fodd bynnag, mae peth tystiolaeth i ddangos, er enghraifft, fod y rhai mwyaf galluog yn cynnal eu graddau o UG i U2, ac yn wir yn gallu rhagori arnynt. Gobeithiwn yn fawr y bydd y newid yn gwneud yn iawn am hynny. 

“Gobeithiwn, hefyd, y bydd y canllawiau apelio newydd yn fodd o wneud yn iawn am unrhyw anghysondebau amlwg ar lefel unigol, lefel pwnc neu ar lefel ysgol. Pwyswn am i’r canllawiau diwygiedig gael eu cyhoeddi cyn gynted â phosib i gynnig eglurder i bawb.” 

10 Awst 2020

Miliwn o siaradwyr Cymraeg

Mewn cyfarfod wedi ei drefnu gan swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer yr Eisteddfod Amgen bu Dilwyn Roberts-Young, ysgrifennydd Cyffredinol UCAC yn ymateb i’r Nodyn Briffio ar Y Gymraeg a’r gweithlu addysg statudol yng Nghymru. 
 
Mae rôl athrawon, wrth gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, yn hanfodol.
 
Rydym yn pryderu, felly, am y gostyngiad yn nifer yr athrawon sy'n gallu siarad Cymraeg neu sy'n gallu gweithio trwy gyfrwng Cymraeg dros y pum mlynedd diwethaf.

29 Gorffennaf 2020

Croesawu ail-gyflwyno graddfeydd cyflog cenedlaethol i athrawon

Mae undeb addysg UCAC wedi ymateb i ddatganiad y Gweinidog Addysg heddiw mewn perthynas ag ail adroddiad Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru. 

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: “Rydym yn llawenhau i weld ail-gyflwyno graddfeydd cyflog cenedlaethol – a dileu trefniadau tâl ar sail perfformiad. Dyma ddau welliant mae UCAC wedi bod yn ymgyrchu drostynt ac a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i drefniadau cyflog athrawon ledled Cymru.

15 Gorffennaf 2020

Covid 19 - Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Mae’r coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar bob gwlad yn y byd, gan gynnwys Cymru. Yn ogystal â'r risgiau i iechyd, mae swyddi mewn perygl, mae cyllid cyhoeddus mewn perygl ac mae ein cymunedau bregus mewn perygl hefyd.

Adfer o’r argyfwng iechyd cyhoeddus yma yw’r her fwyaf yr ydym wedi ei hwynebu erioed fel Llywodraeth ddatganoledig. Bydd y gwaith hanfodol hwn yn effeithio ar bob agwedd ar fywydau pobl Cymru, ac fe fydd o bwysigrwydd mawr i wasanaethau cyhoeddus, yr economi ac i gymdeithas.

Nid oes unrhyw amheuaeth ein bod yn wynebu heriau enfawr, na welwyd eu tebyg o’r blaen. Wrth i ni greu cynllun ar gyfer adfer ac ailadeiladu, bydd ein dull gweithredu yn parhau i fod yn seiliedig ar yr un gwerthoedd - ymrwymiad at gyfiawnder cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol – ac fe fyddwn yn parhau i ystyried y genhedlaeth fydd yn ein dilyn ynghyd â'r rhai sy'n byw drwy Covid19, o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae ein gwerthoedd yn aros yr un fath, ond bydd angen i ni fod yn ddewr ac yn radical wrth i ni roi’r polisïau yr ydym eisoes wedi eu sefydlu ar waith yn y sefyllfa newydd a fydd o’n blaen ar ôl Covid-19. Ni fydd llawer o'r pethau sydd wedi gweithio yn y gorffennol yn addas at y diben mwyach. Bydd angen i ni ddangos hyblygrwydd a dychymyg wrth werthuso ein dulliau gweithredu presennol ac wrth ddatblygu rhai newydd. Dyna pam, yn ogystal ag edrych i mewn ar y Llywodraeth, yr ydym hefyd yn benderfynol o edrych tuag allan er mwyn herio ein hen ffyrdd o feddwl, ac i gael ysbrydoliaeth ffres.

Rydym yn gwahodd pobl Cymru i anfon eu syniadau atom ynghylch sut y dylem adfer ac ailadeiladu ar ôl Covid-19 yn y dyfodol yng Nghymru. Mae gennym gyfeiriad e-bost penodol – Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. – ac fe hoffem glywed eich barn ynghylch sut y gallwn lywio ein dyfodol yng Nghymru. Hoffem glywed gan bobl Cymru am yr hyn sy'n wirioneddol bwysig, a ble y dylem ganolbwyntio ein hymdrechion ar gyfer adferiad. Rydym yn gofyn i bobl roi eu sylwadau erbyn diwedd mis Gorffennaf. Nid dyna fydd diwedd y sgwrs genedlaethol dyngedfennol hon, o bell ffordd, ond rydym am helpu i ganolbwyntio ymdrechion pobl i gyfrannu at ein dealltwriaeth a'n meddylfryd yn y camau cynnar hyn.

Diolch.

 

14 Gorffennaf 2020

Llythyr at Gomisiynydd Plant Cymru

Efallai eich bod wedi darllen y llythyr anfonwyd at undebau llafur gan Gomisiynydd Plant Cymru yn y wasg.

Dyma ymateb UCAC i’r ohebiaeth - Ymateb UCAC i lythyr Comisiynydd Plant Cymru