10 Tachwedd 2020

Croesawu canslo arholiadau – ond angen eglurder ar frys

Mae undeb addysg UCAC wedi croesawu penderfyniad y Gweinidog Addysg heddiw i ganslo arholiadau allanol ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn ystod haf 2021, ac i roi trefniadau asesu amgen yn eu lle.

Dywedodd Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi UCAC “Bydd y cyhoeddiad hwn yn rhyddhad o’r mwyaf i ysgolion ledled Cymru. Nid oes modd amgyffred cynnal arholiadau allanol mewn modd sy’n rhoi tegwch i ddisgyblion dan yr amgylchiadau presennol ac nid oes unrhyw sicrwydd y bydd yr amodau’n caniatáu hynny yn yr haf. 

“Mae’r penderfyniad hwn yn golygu y bydd trefniadau amgen yn eu lle ac na fydd angen gwneud newidiadau disymwth, funud olaf, ac mae hynny i’w groesawu’n fawr iawn.

3 Tachwedd 2020

Cynnig arbennig i athrawon 

O’r 2 Tachwedd ymlaen, tan ar ôl Nadolig, bydd siopau Morrisons yn cynnig gostyngiad o 10%* i athrawon a staff ysgolion, colegau dosbarth chwech, colegau addysg bellach a meithrinfeydd.

Dim ond dangos eich llun adnabod ysgol/coleg wrth dalu sydd ei angen i hawlio’r gostyngiad.

Dywed David Potts, Prif Weithredwr Morrisons “Mae athrawon a staff ysgol yn wynebu llawer o heriau ac nid yw addysg ein plant erioed wedi bod mor bwysig. Dyma ffordd Morrisons o fynegi diolch iddynt am addysgu a chefnogi’n plant.”

15 Hydref 2020

Angen gweithredu ar sail argymhellion adroddiad ariannu

 

Mae undeb addysg UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol i weithredu ar frys ar argymhellion adroddiad gan yr economegydd Luke Sibieta, ‘Adolygiad o Wariant Ysgolion yng Nghymru’, a gyhoeddwyd heddiw (15 Hydref).

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Yn ei adroddiad trylwyr, mae Luke Sibieta’n mynd i’r afael â nifer fawr o’r pryderon mae UCAC wedi’u codi yn ymwneud â lefelau a dulliau ariannu ysgolion.

“Ar hyn o bryd mae’r system wedi’i nodweddu gan anghysondeb difrifol, diffyg tryloywder, a diffyg cynllunio strategol. Yn ogystal, mae cyllidebau ysgolion wedi bod yn gostwng dros sawl blwyddyn.

5 Hydref 2020

Pryderon difrifol am gapasiti ysgolion – ar Ddiwrnod Rhyngwladol yr Athrawon

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, Dilwyn Roberts-Young wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams heddiw – Diwrnod Rhyngwladol yr Athrawon – i fynegi pryderon difrifol am yr amgylchiadau sy’n wynebu athrawon Cymru ar hyn o bryd.

Dywedodd “Mae’n gwbl glir i ni nad yw’n ymarferol bosib i athrawon fod yn dysgu wyneb-yn-wyneb yn yr ysgol, ac yn paratoi ac yn darparu gwaith i wneud adre a/neu ddysgu ar-lein - naill ai’n fyw neu wedi’i recordio.

Mae capasiti llawer ehangach o fewn y system addysg na staff ysgolion yn unig, ac rydym wedi ein darbwyllo mai nawr yw’r amser i edrych yn ofalus ar sut orau i ddefnyddio’r capasiti hwnnw.”

26 Awst 2020

UCAC yn rhoi croeso gofalus i’r datganiad am orchuddion gwyneb i ddysgwyr dros 11 oed, er bod pryderon yn codi

Mae UCAC yn croesawu’n gyffredinol y cyhoeddiad a ddaeth gan Lywodraeth Cymru heddiw parthed cyngor y Prif Swyddog Meddygol y byddai gwisgo gorchuddion gwyneb i ddysgwyr dros 11 oed yn fodd i leihau’r risg o ledaenu’r feirws Covid-19 lle nad yw pellter cymdeithasol yn gallu cael ei gadw.  

Ond fe ddaw’r cyhoeddiad yn ddifrifol o hwyr gydag ond 2 ddiwrnod i  ysgolion Cymru weithredu. Mae’n afresymol y bydd rhaid i Benaethiaid ail-edrych ar eu hasesiadau risg a’r holl ffactorau yn ymwneud a dysgwyr yn gwisgo a chadw’r gorchuddion gwyneb tra ar dir yr ysgol ar y funud olaf.