26 Awst 2020

UCAC yn rhoi croeso gofalus i’r datganiad am orchuddion gwyneb i ddysgwyr dros 11 oed, er bod pryderon yn codi

Mae UCAC yn croesawu’n gyffredinol y cyhoeddiad a ddaeth gan Lywodraeth Cymru heddiw parthed cyngor y Prif Swyddog Meddygol y byddai gwisgo gorchuddion gwyneb i ddysgwyr dros 11 oed yn fodd i leihau’r risg o ledaenu’r feirws Covid-19 lle nad yw pellter cymdeithasol yn gallu cael ei gadw.  

Ond fe ddaw’r cyhoeddiad yn ddifrifol o hwyr gydag ond 2 ddiwrnod i  ysgolion Cymru weithredu. Mae’n afresymol y bydd rhaid i Benaethiaid ail-edrych ar eu hasesiadau risg a’r holl ffactorau yn ymwneud a dysgwyr yn gwisgo a chadw’r gorchuddion gwyneb tra ar dir yr ysgol ar y funud olaf.

13 Awst 2020

UCAC yn croesawu’r cynnydd cenedlaethol yng nghanlyniadau Safon Uwch

Mae undeb addysg UCAC yn awyddus i ganmol gwaith caled ymgeiswyr, athrawon, darparwyr cymwysterau a rheoleiddwyr wrth i ganlyniadau ddangos cynnydd pellach o gymharu a’r blynyddoedd a fu, ond yn pryderu na fydd y darlun yn llawn tan ddechrau wythnos nesaf.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod gwaith caled a llwyddiant ymgeiswyr ac athrawon heddiw, er gwaetha’r sefyllfa heriol iawn sydd yn ein hwynebu. Rydym hefyd yn cydnabod ei fod yn debygol mai dyma’r gweithdrefnau orau i ymateb i’r heriau oedd yn wynebu CBAC a Chymwysterau Cymru.

“ Fodd bynnag, erys pryderon mawr fod anghysondebau lu yn parhau ar lefel unigolion a chanolfannau, hyd yn oed o ystyried ‘gwarant’ y Gweinidog Addysg neithiwr.

“Mae’n anorfod bod y newidiadau munud olaf a chanlyniadau unigolion am greu pryder di angen a mawr obeithiwn na welwn ail adrodd hyn wythnos nesaf. 

“Byddwn fel Undeb yn parhau i geisio eglurder o ran yr anghysondebau a chynnig cefnogaeth lawn i bob aelod ond rhaid yn  awr rhoi’r sylw haeddiannol i ddathlu llwyddiant yr ymgeiswyr a dymuno’n dda iddynt.

12 Awst 2020

Croeso gofalus i ddatganiad y Gweinidog Addysg ar ganlyniadau Safon Uwch

Mae undeb addysg UCAC wedi ymateb yn gadarnhaol, ar y cyfan, i ‘warant’ y Gweinidog Addysg heddiw na fydd unrhyw ymgeisydd yn derbyn gradd Safon Uwch sy’n is na’u gradd Uwch Gyfrannol ac y bydd adolygiad o’r hawl i apêl.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Bydd ein haelodau’n croesawu unrhyw gam fydd yn sicrhau bod eu myfyrwyr yn derbyn eu haeddiant ac na fyddent yn cymharu’n anffafriol a’u cyfoedion mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Gyfunol. 

“Fodd bynnag, mae’r ffaith bod angen y newidiadau hyn yn fater o bryder sylweddol iawn. Mae’r holl newidiadau, ar y funud olaf, yn debygol o achosi straen, poen meddwl a dryswch.

“Yn ogystal, mae pryder yn parhau am y gweithdrefnau rhoddwyd yn eu lle yn y lle cyntaf, yn enwedig y modelu a fu ar y cynnydd rhwng UG a Safon Uwch. 

“Yn amlwg, gall perfformiad amrywio’n fawr rhwng UG ac U2. Fodd bynnag, mae peth tystiolaeth i ddangos, er enghraifft, fod y rhai mwyaf galluog yn cynnal eu graddau o UG i U2, ac yn wir yn gallu rhagori arnynt. Gobeithiwn yn fawr y bydd y newid yn gwneud yn iawn am hynny. 

“Gobeithiwn, hefyd, y bydd y canllawiau apelio newydd yn fodd o wneud yn iawn am unrhyw anghysondebau amlwg ar lefel unigol, lefel pwnc neu ar lefel ysgol. Pwyswn am i’r canllawiau diwygiedig gael eu cyhoeddi cyn gynted â phosib i gynnig eglurder i bawb.” 

10 Awst 2020

Miliwn o siaradwyr Cymraeg

Mewn cyfarfod wedi ei drefnu gan swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer yr Eisteddfod Amgen bu Dilwyn Roberts-Young, ysgrifennydd Cyffredinol UCAC yn ymateb i’r Nodyn Briffio ar Y Gymraeg a’r gweithlu addysg statudol yng Nghymru. 
 
Mae rôl athrawon, wrth gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, yn hanfodol.
 
Rydym yn pryderu, felly, am y gostyngiad yn nifer yr athrawon sy'n gallu siarad Cymraeg neu sy'n gallu gweithio trwy gyfrwng Cymraeg dros y pum mlynedd diwethaf.

29 Gorffennaf 2020

Croesawu ail-gyflwyno graddfeydd cyflog cenedlaethol i athrawon

Mae undeb addysg UCAC wedi ymateb i ddatganiad y Gweinidog Addysg heddiw mewn perthynas ag ail adroddiad Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru. 

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: “Rydym yn llawenhau i weld ail-gyflwyno graddfeydd cyflog cenedlaethol – a dileu trefniadau tâl ar sail perfformiad. Dyma ddau welliant mae UCAC wedi bod yn ymgyrchu drostynt ac a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i drefniadau cyflog athrawon ledled Cymru.