20 Mawrth 2020 11:30

Diweddariad i aelodau: Covid-19 

Rydym mewn cysylltiad dyddiol gyda Llywodraeth Cymru i drafod cwestiynau a phryderon, ac yn cydweithio i geisio dod o hyd i ddatrysiadau sy’n dderbyniol dan yr amgylchiadau. 

20 Mawrth 2020

Neges at aelodau UCAC sy’n athrawon cyflenwi/llanw

Mae’r cyfnod hwn yn un eithriadol o bryderus i bawb, ac yn arbennig felly i’r sawl sy’n poeni am ffynonellau incwm nawr bod ysgolion a cholegau yn cau.

Rydym mewn trafodaethau dyddiol gyda Llywodraeth Cymru am faterion yn ymwneud ag oblygiadau COVID-19 a threfniadau ysgolion dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.

18 Mawrth 2020

Cau ysgolion – penderfyniad doeth, meddai UCAC

Mae undeb addysg UCAC wedi croesawu datganiad y Gweinidog Addysg heddiw bod y gwyliau Pasg i ysgolion yn dechrau’n gynt, ar ddydd Gwener 20 Mawrth ar yr hwyraf.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Yn ystod y dyddiau a’r wythnosau diwethaf, mae staff ysgolion wedi dangos eu parodrwydd i fod yn y rheng flaen pan ddaw’n fater o fynd i’r afael â lledaeniad Covid-19.

“Mae UCAC yn croesawu’r datganiad gan y Gweinidog Addysg heddiw sy’n sicrhau cysondeb ledled Cymru, ac sy’n rhoi addewid i ystyried sut i ddiogelu’r dysgwyr mwyaf bregus yn ein cymunedau.

“Bydd UCAC yn parhau mewn trafodaethau dyddiol gyda Llywodraeth Cymru, ac yn pwyso’n arbennig am ddau beth yn y tymor byr.

“Y cyntaf yw datganiad buan iawn ynghylch sefyllfa arholiadau allanol. Mae’r ansicrwydd yn achosi pryder difrifol i ddisgyblion a staff fel ei gilydd. Rhaid cael eglurder cyn gynted â phosib.

“Yr ail yw set o ganllawiau clir ynghylch yr hyn y gellir disgwyl i staff ei wneud yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys sut i gymryd i ystyriaeth sefyllfa staff sy’n sâl neu sydd â chyfrifoldebau gofal.

“Byddwn yn parhau hefyd i gynnig cyngor a chefnogaeth i’n haelodau mewn cyfnod eithriadol o anodd i bawb.”

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

10 Mawrth 2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod y coronafeirws (COVID-19) wedi cyrraedd Cymru a bod claf dan oruchwyliaeth.

Rydym yn dwyn i’ch sylw ganllawiau gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo ysgolion a lleoliadau addysgol eraill i roi cyngor i ddisgyblion, myfyrwyr, staff, a rhieni neu ofalwyr ynglŷn â coronafeirws:

Cymraeg: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-covid-19-ar-gyfer-lleoliadau-addysgol

Saesneg: https://gov.wales/guidance-educational-settings-about-covid-19

Yn ogystal, dyma ddatganiad a ryddhawyd gan Gymwysterau Cymru:

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/gwybodaeth-i-randdeiliaid/schools-and-colleges/guidance-coronavirus-disease-covid-19

Cofiwch gysylltu gyda ni os ydych am drafod ymhellach.

28 Ionawr 2020

Croeso i’r cwricwlwm – ond angen gofal wrth weithredu

Mae undeb addysg UCAC wedi croesawu lansio canllawiau diwygiedig Cwricwlwm Cymru gan Lywodraeth Cymru heddiw (28 Ionawr), mae wedi rhybuddio bod angen talu sylw i faterion penodol wrth ddechrau ei weithredu.

Dywedodd Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae heddiw’n ddiwrnod hanesyddol ble mae cwricwlwm wedi’i lansio sy’n benodol i Gymru – mae hynny’n gam aruthrol ac yn deyrnged i weledigaeth y Gweinidog Addysg a gwaith diwyd y proffesiwn dysgu yng Nghymru dros nifer o flynyddoedd.

“Mae’r Gweinidog ei hun wedi dweud na ddylai ysgolion ruthro i gynllunio yn sgil cyhoeddi’r ddogfennaeth heddiw – ond yn hytrach y dylent gymryd amser i ddeall y model newydd a thrafod eu gweledigaeth a’u gwerthoedd. Mae hynny’n gyngor doeth.