14 Tachwedd 2018

Cynllun Teachers' Pensions

Bydd nifer helaeth o'n haelodau yn perthyn i'r Cynllun Teachers' Pensions.

Erbyn hyn bydd nifer o'r aelodau hynny wedi cofrestru ar ardal My Pension Online gwefan y cynllun gyda chynnydd sylweddol yn y nifer sydd wedi cofrestru yn y deuddeng mis diwethaf - dros 15,000 aelod y mis.

Trwy gydol y flwyddyn mae swyddogion UCAC yn mynychu cyfarfodydd gyda Capita, sy'n gweinyddu'r Cynllun, er mwyn ystyried pa mor effeithiol yw'r Cynllun a’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig.

Roedd yr Ysgrifenydd Cyffredinol, Dilwyn Roberts-Young, mewn cyfarfodydd ar Ddydd Llun, Tachwedd 12fed yn swyddfeydd Llundain Capita yn ystyried y modd mae'r Cynllun yn ymgysylltu gyda'r aelodau.

Roedd neges ddiddorol yn codi o'r cyfarfodydd am yr angen i aelodau edrych ar eu 'cyfrif' Teachers' Pensions fel pe bydden nhw'n edrych ar eu ‘cyfrif’ banc.

Mae gwefan My Pensions Online yn derbyn dros ddeugain miliwn ymweliad y flwyddyn gyda dros ddwy filiwn o ymweliadau i'r adran ar ddatganiad buddiannau.

Ar adegau yn ystod eu gyrfa bydd aelodau o'r Cynllun yn cysylltu gyda'r cyflogwr a'r undebau gydag ymholiadau am eu pensiwn. Rhaid pwysleisio bod y ffigyrau sydd ar gael i'r aelodau ar wefan My Pensions Online yn rhai gyfredol a chywir.

Mae UCAC felly’n annog aelodau i gofrestru ar y gwasanaeth My Pensions Online ac i wirio bod y wybodaeth amdanynt yn gyfredol ac yn gywir. Eich arian chi yw arian y Cynllun sy'n cael ei weinyddu gan Capita ac mae angen sicrhau bod pob diwrnod o'ch gwasanaeth wedi ei gofnodi.

Rhan o'r adborth sydd gennym wrth baratoi ar gyfer y cyfarfodydd hyn yw'r ymholiadau yr ydym yn ei gael gan aelodau. O ran cyfathrebu mae nifer yn mynegi diffygion o ran y Gymraeg ac mae'n bwysig nodi bod pob ffurflen ar gael yn y Gymraeg gan Capita. Er mwyn dangos bod galw am y gwasanaeth cyfrwng Cymraeg - mynnwch yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg!

Os oes gennych ymholiad am eich pensiwn cysylltwch gyda'ch swyddog maes ac er mwyn bod y wybodaeth gyfredol gennych cofrestrwch ar wefan Teachers' Pensions.

12 Tachwedd 2018

Buddsoddiad mewn Dysgu Proffesiynol yn hanfodol

Mewn ymateb i ddatganiad heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mae undeb addysg UCAC wedi dweud bod dysgu proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg yn hanfodol os yw’r diwygiadau i’r cwricwlwm a’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol yn mynd i lwyddo.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: "Mae’n anodd dirnad maint a dyfnder y newidiadau sy’n dod i’n system addysg dros y blynyddoedd nesaf. Ffolineb llwyr fyddai meddwl bod diwygiadau ar y fath raddfa’n bosib heb fuddsoddiad sylweddol iawn mewn dysgu proffesiynol ar gyfer y gweithlu.

“Rydym yn falch felly fod Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi cyllid penodol er mwyn hwyluso’r math o ddysgu proffesiynol sydd ei angen, gyda phwyslais ar ddulliau amrywiol a hyblygrwydd, a hynny law yn llaw gyda lles athrawon.

“Cytunwn â hi bod angen sicrhau’r lefelau a’r safonau priodol o ddysgu proffesiynol tra’n gochel rhag tarfu ar addysg disgyblion ar y naill law, a rhag pentyrru gofynion afresymol ar y gweithlu ar y llaw arall. Er mwyn neilltuo’r amser sy’n angenrheidiol, rhaid buddsoddi.

“Edrychwn ymlaen at weld manylder y cynigion o ran yr opsiynau amrywiol sydd ar gael, gan obeithio y byddant – fel y mae Ysgrifennydd y Cabinet, a’r proffesiwn ei hun yn ei obeithio - yn arwain at ‘weddnewid sut mae athrawon yn dysgu’n llwyr’ ar gyfer y tymor hir.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

9 Hydref 2018

Cyngor ar y Cyd ar Gyflog Athrawon Ysgol 2018-19

Mae Llywodraeth San Steffan bellach wedi cyhoeddi Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 2018 (STPCD), yn dilyn ei chyhoeddiadau ar gyflog athrawon ysgol ar gyfer 2018-19 ac wrth ystyried argymhellion Corff Adolygu Athrawon Ysgol (STRB).

Mae UCAC ynghyd ag ASCL, NAHT, NEU, VOICE yn ganolog wedi paratoi cyngor ar y cyd ar gymhwyso’r newidiadau hyn, gan gynnwys mabwysiadu graddfeydd cyflog a chymhwyso codiadau cyflog unigol.

2018-19 Pay Scale Points - National Joint Advice CYMRU Online RD

1 Hydref 2018

Angen dyblu’r nifer sy’n hyfforddi i fod yn athrawon â sgiliau Cymraeg, medd adroddiad

Mae undeb addysg UCAC wedi croesawu dadansoddiad ac argymhellion adroddiad a gyhoeddwyd ar 28 Medi ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC: "Mae'r adroddiad yn cadarnhau'r hyn mae UCAC wedi bod yn pwysleisio ers sawl blwyddyn sef bod y ddarpariaeth o ran sgiliau Cymraeg oddi fewn i raglenni Addysg Gychwynnol athrawon yn anghyson, yn dameidiog ac - mewn gwirionedd - yn gwbl annigonol. Nid yw’n dod yn agos at gyflenwi anghenion ysgolion ar hyn o bryd, heb sôn am y twf mae Llywodraeth Cymru yn dibynnu arno i greu miliwn o siaradwyr erbyn 2050.

“Mae’r gwerthusiad yn llygad ei le pan ddywed bod angen i Addysg Gychwynnol Athrawon “bron ddyblu nifer yr hyfforddeion sy’n cael eu hyfforddi’n flynyddol” â sgiliau Cymraeg. Collwyd cyfle pwysig iawn i nodi gofynion mwy pendant ac uchelgeisiol adeg llunio’r meini prawf achredu ar gyfer y darparwyr oedd am gynnig y cyrsiau Addysg Gychwynnol newydd o fis Medi 2019.

“Cytunwn â’r argymhelliad y dylai darpariaeth sgiliau Cymraeg – wedi’i deilwra’n briodol, a gyda lefelau addas o gefnogaeth - fod yn elfen orfodol o bob rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon.

“Pwyswn ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys ar sail yr argymhellion yn y gwerthusiad. Fel arall, byddwn yn colli cyfle ar ôl cyfle i adeiladu’r seilwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer twf mewn addysg Gymraeg. Heb athrawon â’r sgiliau priodol, nid yw twf yn bosib.”

DIWEDD

Nodiadau

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.