17 Mehefin 2020

Diweddariad: Canllawiau dros dro: Cyfnod Ymsefydlu

Llythyr UCAC at Lywodraeth Cymru am y Cyfnod Ymsefydlu statudol

Ymateb Llywodraeth Cymru i lythyr UCAC

Bydd UCAC yn parhau i godi’r mater hwn er mwyn ceisio gwella’r sefyllfa ar gyfer ANGiaid a chaniatáu iddynt gwblhau eu Cyfnod Ymsefydlu yn y modd mwyaf hwylus posib.
 

6 Ebrill 2020

Diweddariad: Canllawiau dros dro: Cyfnod Ymsefydlu

Yn sgil eich pryderon, mae UCAC wedi codi'r materion gyda Llywodraeth Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg.
 
Dyma grynodeb o'r hyn rydym wedi'i godi ar eich rhan:

11 Mehefin 2020

Covid-19: Rhestr wirio dychwelyd i’r ysgol

Cyn bod unrhyw aelod yn dychwelyd i’r ysgol, mae UCAC o’r farn ei fod yn allweddol bod y Llywodraeth yn sicrhau fod pob un o’r pum egwyddor sylfaenol a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg wedi eu diwallu:

RHESTR WIRIO DYCHWELYD I'R YSGOL
 

09 Mehefin 2020

Pryder difrifol am y bwriad i ail-agor ysgolion

Mae UCAC wedi datgan ein pryder difrifol am y bwriad i ail-agor ysgolion ac wedi pwysleisio pryderon ein haelodau i’r Gweinidog Addysg yn y modd cryfaf posib.

Heddiw bu i ni gyfarfod gyda Llywodraeth Cymru am y tro cyntaf ers ei datganiad ac rydym wedi gosod yn glir ein pryderon a’n hanfodlonrwydd mewn gohebiaeth sydd ar gael yma:

LLYTHYR AT Y GWEINIDOG

Yn ogystal â’r llythyr ffurfiol rydym wedi rhannu rhestr gynhwysfawr o gwestiynau gyda chais am atebion buan. Mae’r ddogfen honno ar gael yma:

CWESTIYNAU

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau all fwydo i’r drafodaeth gyda Llywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol er mwyn sicrhau lles ac iechyd staff a disgyblion ein hysgolion.

Gan obeithio eich bod yn ddiogel ac iach, cofiwch fod UCAC yma i chi ar gyfer pob ymholiad.
 

3 Mehefin 2020

Pryder difrifol am ail-agor ysgolion

Mae undeb addysg UCAC wedi ymateb yn chwyrn i ddatganiad y Gweinidog Addysg heddiw bod ysgolion yn mynd i ail-agor yn raddol i bob disgybl o 29 Mehefin. 

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae’r undebau addysg wedi bod mewn trafodaethau cyson gyda Llywodraeth Cymru ers dechrau’r argyfwng, gan gynnwys ynghylch ail-agor ysgolion. Gyda’n gilydd, mae’r proffesiwn wedi llwyddo i ddarparu’n arwrol ar gyfer disgyblion Cymru yn ystod y cyfnod helbulus hwn.

“Fodd bynnag, rydym yn gresynu’n fawr at y ffaith fod y Llywodraeth wedi anwybyddu barn yr undebau mai blynyddoedd 6, 10 a 12 ddylai fod wedi cael blaenoriaeth petai unrhyw ail-agor cyn yr haf.

“Mae’r ystyriaethau ymarferol sydd ynghlwm â cheisio sicrhau bod hyd yn oed nifer bychan o ddisgyblion yn dychwelyd cyn yr haf yn eithriadol o gymhleth – heb sôn am geisio sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddychwelyd. Mae creu amgylchedd mor ddiogel â phosib i bawb tra’n cynnal awyrgylch groesawgar a chefnogol yn her anferthol.