7 Mai 2020

Diweddariad: Aelod Cyflenwi/Llanw

Rydym yn deall bod nifer ohonoch wedi bod yn pryderu am eich sefyllfa ariannol yn ystod yr wythnosau diwethaf. Rydym, wrth gwrs, wedi bod yn rhannu eich pryder ac wedi ceisio gweithredu er mwyn sicrhau bod tegwch a haeddiant.

Wedi sawl wythnos o drafod â’r Llywodraeth a chyfathrebu â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, rydym bellach mewn sefyllfa i ddatgan eu bod hwy o’r farn y dylech dderbyn cyflog yn ystod y cyfnod heriol yma. O’r hyn yr ydym yn ei ddeall maent yn disgwyl i athrawon cyflenwol sydd â chyflogaeth ‘ad-hoc’ o ran nifer yr oriau dros gyfnod byr neu ganolig dderbyn cymorth ariannol.

4 Mai 2020

Dim ail-agor ysgolion

Mae nifer wedi cysylltu dros y Sul yn dilyn sylwadau yn y cyfryngau am drefniadau dychwelyd i’n hysgolion.

Carwn bwysleisio nad yw Llywodraeth Cymru wedi nodi unrhyw ddyddiad(au) penodol ar gyfer dychwelyd yn ein trafodaethau â hwy ac mae Llywodraeth Cymru ei hunan wedi cadarnhau nad oes unrhyw benderfyniadau wedi’u gwneud ar sut na phryd yn union y bydd ysgolion yn ail agor.

Er mwyn osgoi unrhyw gamddealltwriaeth mae’n bwysig ail-bwysleisio’r ‘egwyddorion allweddol’ cyn unrhyw ddychwelyd sydd wedi cael eu cyhoeddi gan y Gweinidog Addysg:

4 Mai 2020

Gwybodaeth gan UCAC: athrawon cyflenwi

Rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn parhau mewn cyfnod anodd iawn i’r sector addysg ac i’r wlad. Ymhellach, rydym yn llwyr ymwybodol eich bod fel aelodau cyflenwi/llanw yn parhau i wynebu cyfnod ansicr iawn yn ariannol, yn enwedig y rhai ohonoch sy’n derbyn eich cyflog yn uniongyrchol gan yr awdurdodau neu’n disgwyl i gwmni ambarél sicrhau ‘furlough’ os ydych yn gweithio i asiantaeth. 

Oherwydd hynny, rydym yn parhau i drafod â’r awdurdodau ar ran pob un ohonoch. 

Ymhellach, o ran y rhai ohonoch sy’n derbyn eich cyflog yn uniongyrchol gan yr awdurdodau rydym yn rhoi pwysau mawr ar Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) i weithredu er mwyn sicrhau bod cyfarwyddiadau clir yn cael eu trosglwyddo at sylw’r awdurdodau a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio’r cynllun cymorth ariannol sy’n bodoli. 

Yn ogystal, mae’r trafodaethau’n parhau ag uwch swyddogion Cyfarwyddiaeth Addysg, Llywodraeth Cymru. Rydym yn disgwyl arweiniad pellach o ran ‘furlough’ a’r sector gyhoeddus yn fuan, a mawr obeithiwn y bydd hyn yn gymorth wrth i ni frwydro i sicrhau tegwch i chi.