24 Ebrill 2018

Tystysgrif Her Sgiliau – undeb yn croesawu argymhellion

Yn sgil cyhoeddi adroddiad a gomisiynwyd gan Cymwysterau Cymru i’r Dystysgrif Her Sgiliau o fewn Bagloriaeth Cymru, dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC:

“Mae UCAC yn croesawu’r adroddiad hwn sy’n cydnabod y gwrthdaro sy’n bodoli ar hyn o bryd rhwng gwerth aruthrol y Dystysgrif Her Sgiliau ar y naill law, a’r dryswch a chamddeall yn ei chylch ar y llall.

“Mae prif negeseuon ac argymhellion yr adroddiad yn cyd-fynd â’r hyn mae aelodau UCAC wedi bod yn adrodd ers cryn amser, sef bod elfennau o ddyluniad a chynllun asesu’r cymhwyster yn drwsgl ac yn feichus - a  hynny i ddysgwyr ac i athrawon. Croesawn yn fawr y pwyslais yn yr adroddiad ar wella cyfathrebu a chyfleoedd hyfforddiant i athrawon, gan gynnwys o fewn cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon.

“Galwa UCAC ar yr holl bartneriaid perthnasol i weithredu ar argymhellion yr adroddiad er mwyn sicrhau bod elfen Tystysgrif Her Sgiliau’r Fagloriaeth mor atyniadol ac mor fuddiol â phosib i gynifer â phosib o ddisgyblion ledled Cymru.”

DIWEDD

Nodiadau

 • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

9 Mawrth 2018

Datganoli Tâl ac Amodau Gwaith Athrawon gam yn agosach

Ar y diwrnod y lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar sut mae’n bwriadu pennu tâl ac amodau gwaith athrawon, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae UCAC yn falch iawn i weld y cynigion hyn gan Lywodraeth Cymru ynghylch sut mae’n bwriadu pennu tâl ac amodau gwaith athrawon Cymru, unwaith y bydd y pwerau wedi’u datganoli.

“Ar ôl degawdau o ymgyrchu a dwyn perswâd gan UCAC - a fu, tan yn ddiweddar, yn llais unig iawn yn y diffeithwch - mae’r cyfle i osod tâl ac amodau gwaith sy’n cyd-fynd â diwylliant ac uchelgais Cymru ar gyfer ein byd addysg o fewn cyrraedd.

“Croesawn yn fawr y cynnig y bydd y tâl ac amodau gwaith yn statudol, ac yn gyson ledled Cymru. Mae hynny’n eithriadol o bwysig er mwyn sicrhau tegwch. Mae’r ymrwymiad i sicrhau y bydd cyflogau o leiaf cyfwerth â chyflogau mewn ysgolion cyfatebol dros y ffin i’w groesawu yn ogystal.

“Edrychwn ymlaen at fwrw’r maen i’r wal, a symud at system sy’n addas i Gymru ac sy’n gydnaws â’n gwerthoedd â’n gweledigaeth.”

DIWEDD

Nodiadau

 • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.
 • Mae UCAC wedi bod yn ymgyrchu ers 1940 am system addysg annibynnol i Gymru, gan gynnwys yr hawl i bennu tâl ac amodau gwaith athrawon.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

2 Chwefror 2018

Ffioedd parcio Abertawe - UCAC yn gwrthwynebu'n ffyrnig

Mewn ymateb i gynigion gan Gyngor Abertawe i godi ffioedd ar staff ysgolion i barcio ar dir yr ysgol, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC:

"Mae UCAC yn brawychu at y cynnig hwn gan Gyngor Abertawe ac yn gwrthwynebu'n chwyrn. Mae'n awgrymu 'desperation' llwyr ar ran y Cyngor.

"Mi fyddai cyflwyno ffioedd parcio ar weithlu sector cyhoeddus sydd wedi gweld rhewi neu gapio'u cyflogau ers saith mlynedd bellach, yn gwbl annerbyniol.

"Ar lefel ymarferol, mae athrawon yn cario llwythi trwm iawn o lyfrau bob dydd sy'n gwneud teithio ar gludiant cyhoeddus yn eithriadol o anodd.

"Rydym yn poeni hefyd y gallai hyn ychwanegu at lwyth gwaith penaethiaid os oes disgwyl iddyn nhw gasglu taliadau a dosbarthu trwyddedau.

"Mae'r cynigion yn gwbl aneglur, ac nid oes unrhyw fath o ymgynghori wedi bod arnynt - o feddwl y gallant gael eu cyflwyno o fis Ebrill ymlaen.

"Galwn ar Gyngor Abertawe i dynnu'r cynigion afresymol hyn yn ôl ar unwaith er mwyn tawelu'r dyfroedd ac osgoi colli ewyllys da y gweithlu cyfan."

Nodiadau

 • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 • Rebecca Williams: 07787 572180 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

24 Ionawr 2018

UCAC yn galw am ragor o hyfforddiant i’r gweithlu addysg

Mewn ymateb i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol Estyn heddiw, mae undeb athrawon UCAC wedi galw am gynyddu nifer y diwrnodau hyfforddiant ar gyfer athrawon, penaethiaid a chymorthyddion.

Dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Un o’r themâu sy’n rhedeg trwy adroddiad blynyddol Estyn yw’r angen am hyfforddiant trwyadl o safon uchel i’r gweithlu addysg cyfan.

“Mae’r Prif Arolygydd yn ei gwneud hi’n gwbl glir yn ei adroddiad mai diffyg hyfforddiant a chefnogaeth yw un o’r prif resymau dros yr anghysonderau mae’n ei weld yn y system, gan gynnwys yn y Cyfnod Sylfaen, mewn perthynas â llythrennedd, rhifedd a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

“Os ydyn ni am gael system addysg o safon uchel, gyda chysondeb ledled Cymru, a gan ein bod ni yn y broses o gyflwyno newidiadau gwirioneddol bellgyrhaeddol i’r cwricwlwm, mae’n rhaid, rhaid, sicrhau lefel briodol o hyfforddiant a chefnogaeth i gymorthyddion, athrawon ac i arweinwyr, er mwyn rhoi iddynt y lefel briodol o arbenigedd a hyder.

“Mae UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i ychwanegu at y 5 diwrnod blynyddol o Hyfforddiant mewn Swydd yn ystod y cyfnod yn arwain at gyflwyno’r cwricwlwm a threfniadau asesu newydd. Dyma’r unig ffordd o sicrhau’r lefelau o ddatblygiad proffesiynol sy’n angenrheidiol ar gyfer gweithredu gweledigaeth uchelgeisiol y Llywodraeth.”

Nodiadau

 • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 • Rebecca Williams: 07787 572180 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

17 January 2018

Teaching unions call for urgent review of teachers and school leaders’ pay

                                        

Teacher unions representing the majority of education staff in England and Wales have submitted a joint statement calling for a significant pay increase for teachers and school leaders, and setting out their views on the most pressing issues facing the School Teachers’ Review Body (STRB).

ASCL, NAHT, NEU, UCAC and Voice believe that the STRB needs to set a benchmark for teacher and school leaders’ pay which will make teaching competitive with other graduate professions and aid both recruitment and retention.

The evidence from our organisations of a growing crisis in recruiting and retaining teachers and school leaders means that the STRB must take this opportunity to fully exercise its functions as the independent pay review body for the profession. We believe that this must lead the STRB to recommend a significant increase in pay for all teachers and school leaders, irrespective of their career stage, setting or geographical location.

We believe it is a matter of ‘justice and fairness’ that all teachers and school leaders should receive an annual cost of living increase to prevent them from being worse off year-on-year. The current policy of differentiated pay awards is not working and is demoralising the profession.

We are calling for a significant pay increase for all teachers and school leaders to begin to address the decline in teachers’ real pay over the last seven years.

It is also vital that any pay increases arising from the recommendations of the STRB are fully funded by the government. School budgets are at breaking point. Without additional funding, paying staff fairly whilst fully funding the curriculum will be impossible.

Geoff Barton, General Secretary of the Association of School and College Leaders (ASCL), said:“After seven years of government-imposed austerity, teachers need and deserve a decent pay rise, not only because it is the right thing to do, but because it is essential in tackling the ongoing recruitment and retention crisis. And the government must fund any pay award rather than expecting schools to foot the bill from budgets which have already been cut to the bone.”

Paul Whiteman, General Secretary of the National Association of Head Teachers, (NAHT) said: “Teaching is a demanding and important profession and teachers’ pay should reflect this. At the moment, it doesn’t. The recruitment crisis continues unabated and the teacher supply pipeline is leaking at both ends. At present the government is failing to recruit enough new teachers, and doing nowhere near enough whilst too many experienced teachers leave prematurely. A pay rise for school staff is long overdue.”

Kevin Courtney, Joint General Secretary of the National Education Union (NEU),said: “Children’s education is at risk – insufficient recruitment and retention of high quality teachers is a very real problem. To begin to address this, it is essential that teacher workload is reduced and that the government now commits to reducing a restorative pay rise, starting with a significant real terms increase in 2018, which is fully funded. Ministers are right when they say an education system is only as good as its teachers and leaders. The public is demanding government values these hardworking professionals who can make such a positive impact on young people’s futures.”

Elaine Edwards, General Secretary of UCAC, said: “For years teachers have not been properly valued or remunerated for their crucial contribution to the education and social development of our children and young people which has led to serious recruitment and retention problems in Wales and England. The UK Government must now address the issue of teachers’ pay and provide a fully funded restorative pay award as a matter of urgency for the next academic year.”

Deborah Lawson, General Secretaryof Voice said: “After years of austerity measures, it is time for the pay of teachers and school leaders to reflect the value of their work, and the importance of the teaching profession to both our children’s education and the future of the country. Without substantial pay increases, the current recruitment and retention crisis will continue. However, the pay rises required must be fully funded so that schools can afford to recruit and retain the teachers and headteachers they need.”

Unions will be submitting detailed evidence separately from each other on 25 January 2018.

ENDS

Press contacts

 • ASCL: Richard Bettsworth, 07885 467344 / 0116 299 1122 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
   
 • NAHT: Steven George, 01444 472 886 / 07970907730 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
   
 • NEU: Julie Gillespie, 0207 782 1556 / 07918 617466 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.  and Caroline Cowie, 0207 380 4706/ 07922 576 869 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
   
 • UCAC: Rebecca Williams, 01970 639950 / 07787 572180 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.  
   
 • VOICE: Richard Fraser, 01332 372337 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.