02 Ebrill 2020

Mae undebau addysg yn galw am ‘barch, dealltwriaeth a chefnogaeth ar y cyd’ mewn cyngor ar covid-19.

Heddiw mae pedwar undeb addysg, UCAC, ASCL, NAHT a’r NEU wedi cyhoeddi cyngor ar y cyd i'w haelodau ynghylch Coronafirws:

Cyngor yr undebau ar y cyd ar COVID-19 Cymru

Mae hwn yn gam  heb gynsail, sy'n cydnabod difrifoldeb yr argyfwng a'r cydweithredu sydd wedi bod yn digwydd y tu ôl i'r llenni rhwng undebau ac ar lawr gwlad rhwng cydweithwyr mewn ysgolion.

Mae'r cyngor yn gynnyrch sawl diwrnod o weithio ar y cyd, ac mae'n cynnwys meysydd fel staffio diogel, cefnogi disgyblion gartref a chyfeirio pryderon amddiffyn plant.

Dywedir bod llwyddiant yn deillio o barch, cyd-ddealltwriaeth a chefnogaeth wedi ei seilio ar haelioni ysbryd. Mae argyfwng yn ddieithriad yn dod â’r gorau o dimau ysgolion. Cyhoeddwyd y cyngor ar y cyd hwn er mwyn sicrhau bod hynny’n digwydd.

10 Ebrill 2020

Diweddariad (3) i athrawon llanw/cyflenwi

Dyma linc at lythyr i athrawon cyflenwi/llanw, gafodd ei gyhoeddi’r bore ‘ma, gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: 

https://llyw.cymru/coronafeirws-cymorth-ir-sector-cyflenwi

Cofiwch gysylltu os ydych am drafod eich sefyllfa gyda ni.

27 Mawrth 2020

Diweddariad (2) i athrawon llanw/cyflenwi

Rydym yn ymwybodol iawn o’r ansicrwydd mawr sy’n eich wynebu ar hyn o bryd, ac yn mawr obeithio eich bod chi’n cadw’n ddiogel.

Mae UCAC wedi bod yn pwyso am eglurder ynghylch sefyllfa athrawon cyflenwi/llanw. Nid yw hynny’n fater rhwydd oherwydd, yn anffodus, bod cymaint o wahanol batrymau o gyflogaeth a gwahanol mathau o gyflogwyr ar gyfer athrawon cyflenwi.

Rydym yn parhau mewn trafodaethau cyson gyda Llywodraeth Cymru ac yn ymwybodol eu bod yn ystyried sefyllfa athrawon cyflenwi, a’r anawsterau penodol rydych chi’n eu wynebu, ar hyn o bryd. Rydym yn obeithiol y byddant yn gallu cynnig rhywfaint o eglurder erbyn wythnos nesaf.

Dyma’r diweddaraf o ran gwybodaeth a chyngor gan UCAC:

26 Mawrth 2020

Diweddariad i staff Addysg Uwch: COVID-19

Mewn amser o ansicrwydd enbyd ym myd addysg a thu hwnt mae UCAC yma i chi fel gweithwyr yn y sector addysg uwch.

Cymwysterau

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan na fydd cyfres arholiadau’r haf (TGAU a Safon Uwch) yn digwydd. Bydd rhagor o wybodaeth i ddilyn ynghylch cymwysterau eraill.

Fodd bynnag, caiff graddau eu dyfarnu ar sail amrywiaeth o dystiolaeth sydd eto i’w benderfynu’n derfynol. Yn naturiol, bydd hyn yn effeithio ar drefniadau mynediad ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Mae Llywodraeth Cymru’n trafod y sefyllfa gyda UCAS a HEFCW, ac yn gofyn i sefydliadau Addysg Uwch i beidio newid eu cynigion i fyfyrwyr dros y pythefnos nesaf i sicrhau sefydlogrwydd.

Ceir datganiad llawn y Gweinidog Addysg yma:

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-datganiad-ar-gyfres-arholiadaur-haf