1 Mai 2020

Calan Mai

Heddiw, roedd yr undebau llafur sy’n aelodau o’r TUC yn sefyllfa gyda’n gilydd ar ddydd Calan Mai – y diwrnod i gydnabod cyfraniad pobl sy’n gweithio.

Cafwyd neges yn y Daily Mirror i’r perwyl hwnnw: 

Mae’r argyfwng hwn yn dangos i ni cymaint yr ydym yn dibynnu ar weithwyr rheng flaen ein GIG, gofal, ysgolion, archfarchnadoedd, trafnidiaeth a gwasanaethau hanfodol eraill.

Nhw yw’r gorau ohonom. Ac rydym yn dweud diolch yn fawr.

Ond wrth i ni gymeradwyo a bloeddio, rhaid i’r wlad hon wneud mwy hefyd.

28 Ebrill 2020

Ymgynghoriadau ynghylch cymwysterau

Hoffwn dynnu’ch sylw at dri ymgynghoriad sydd ar agor ar hyn o bryd, am gyfnod byr, a allai fod yn berthnasol i chi – naill ai o safbwynt bod gennych ddysgwyr fyddai wedi sefyll cymwysterau dros yr haf, neu am ei fod yn effeithio ar eich trefniadau mynediad ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Ofqual: GCSE and A level grading proposals for 2020
Dyddiad cau: dydd Mercher, 29 Ebrill - FORY
https://www.gov.uk/government/news/ofqual-seeks-views-on-gcse-and-a-level-grading-proposals-for-2020

Mae’r ymgynghoriad hwn yn debyg iawn i un Cymwysterau Cymru isod, ac mae’n berthnasol i Gymru dim ond i’r graddau bod rhai dysgwyr yn sefyll cymwysterau nad ydynt yn rhai Cymru-yn-unig.

28 Ebrill 2020

Diwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol

Mewn neges gan TUC Cymru cawsom ein hatgoffa bod ‘yr argyfwng coronafeirws wedi taro ein gweithleoedd yn galed’ a ‘llawer o gyflogwyr heb sicrhau diogelwch eu gweithwyr eto’.

Heddiw, Dydd Mawrth 28ain o Ebrill, yw Diwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol pan fydd cyfle i gofio am y rhai sydd wedi marw yn y gwaith ac ymgyrchwn dros amodau diogel i bob gweithiwr.

Ymunwch mewn munud o dawelwch.

Am 11.00 y bore ar ddydd Mawrth 28 Ebrill rydym yn eich annog i dreulio munud er mwyn talu teyrnged i'r holl weithwyr sydd wedi colli eu bywydau o'r coronafeirws neu o salwch neu anaf arall sy'n gysylltiedig â’r gwaith. Cefnogir y fenter hon gan Lywodraeth Cymru ac mae’n gyfle arbennig i gofio am aberth gweithwyr ar draws y byd ac yn ein cymunedau ni.

Os ydych yn gweithio o gartref gallwch sefyll tu allan i’ch tŷ i nodi'r un munud o dawelwch fel stryd neu gymuned. Gallwch helpu i ledaenu'r gair am y munud o dawelwch drwy ofyn i’ch teulu, ffrindiau a chymdogion i gymryd rhan.

Bydd UCAC yn nodi'r digwyddiad ar y cyfyngau cymdeithasol.

02 Ebrill 2020

Mae undebau addysg yn galw am ‘barch, dealltwriaeth a chefnogaeth ar y cyd’ mewn cyngor ar covid-19.

Heddiw mae pedwar undeb addysg, UCAC, ASCL, NAHT a’r NEU wedi cyhoeddi cyngor ar y cyd i'w haelodau ynghylch Coronafirws:

Cyngor yr undebau ar y cyd ar COVID-19 Cymru

Mae hwn yn gam  heb gynsail, sy'n cydnabod difrifoldeb yr argyfwng a'r cydweithredu sydd wedi bod yn digwydd y tu ôl i'r llenni rhwng undebau ac ar lawr gwlad rhwng cydweithwyr mewn ysgolion.

Mae'r cyngor yn gynnyrch sawl diwrnod o weithio ar y cyd, ac mae'n cynnwys meysydd fel staffio diogel, cefnogi disgyblion gartref a chyfeirio pryderon amddiffyn plant.

Dywedir bod llwyddiant yn deillio o barch, cyd-ddealltwriaeth a chefnogaeth wedi ei seilio ar haelioni ysbryd. Mae argyfwng yn ddieithriad yn dod â’r gorau o dimau ysgolion. Cyhoeddwyd y cyngor ar y cyd hwn er mwyn sicrhau bod hynny’n digwydd.