10 Hydref 2019
 

Meddwlgarwch

Cefais y fraint yn ddiweddar o fynychu cyfarfod yn dwyn y teitl ‘Cymru: Gwlad ofalgar?’, oedd wedi ei drefnu ar gyfer pawb sy’n ymwneud ag addysg, er mwyn creu gweledigaeth a strategaeth fydd yn sicrhau effaith ymwybyddiaeth ofalgar yng Nghymru.
 
Roedd y grŵp wedi cyfarfod yn gynharach ym mis Mai er mwyn bwrw’r cwch yn ddyfnach i’r dŵr o ran iechyd a lles yn y byd addysg yma yng Nghymru.
 
Beth yw meddwlgarwch o fewn cyd-destun ysgol?
 
Meddwlgarwch yw dysgu i dalu sylw i’n profiadau wrth iddynt ddigwydd, a hynny gyda chwilfrydedd a derbyniad ac yn ystod y dydd cafwyd cyfle ardderchog i glywed fel roedd ymarferwyr amrywiol wedi dechrau ymgorffori meddwlgarwch yn eu hawdurdodau lleol, a’u hysgolion.
25 Medi 2019
 

Cynllun Pensiwn Athrawon - Dyfarniad McCloud

Bydd rhai ohonoch wedi bod yn ystyried oblygiadau’r achos apêl yn ymwneud â phensiynau’r sector cyhoeddus sy’n cael ei adnabod fel achos McLoud.

Yn dilyn cyflwyno ‘diwygiadau’ pensiwn ym 2015 bu newidiadau i bensiwn sâl sector gan gynnwys pensiynau athrawon. Ym mis Rhagfyr 2018 bu i’r Llys Apêl ddyfarnu bod y ‘diogelu trosiannol’ oedd yn cael i gynnig i aelodau rhai cynlluniau i ddiffoddwyr tân a barnwyr yn wahaniaethu anghyfreithlon.

Mae’r Cynllun Pensiwn Athrawon wedi cynnig diweddariad o ran y dyfarniad ar ei gwefan ac mae’r wybodaeth ar gael yma:

https://www.teacherspensions.co.uk/news/public-news/2019/09/mccloud-case-be-reassured-about-your-pension.aspx

20 Medi 2019
 

Gwell pwyllo na rhuthro, meddai UCAC

Mewn ymateb i gyhoeddiad gan Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC ar 17 Medi ynghylch gohirio cyflwyno’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd am flwyddyn, mae undeb athrawon UCAC wedi dweud ei fod yn cytuno ei fod yn well pwyllo.

Dywedodd Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Er bod y cyhoeddiad yn annisgwyl, mae UCAC yn croesawu’r flwyddyn ychwanegol i sicrhau y caiff y system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd ei gyflwyno mewn modd trefnus ac effeithiol.

“Mae’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ganllaw hollbwysig ar gyfer pawb sy’n ymwneud â’r system, ac mae’n eithriadol o bwysig ei fod yn addas at y pwrpas. Mae nifer o faterion ble bydd modd elwa o’r amser ychwanegol i sicrhau trafodaeth lawn a manwl ac i gytuno ar egwyddorion craidd.

“Yn ogystal, gall y flwyddyn ychwanegol roi amser i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru edrych ar dâl ac amodau gwaith Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â’r gofynion newydd.

“Pan mae diwygiadau mawr ar y gweill, mae UCAC o’r farn ei fod yn well pwyllo a’u gwneud yn gywir. Felly pwyswn ar bawb i barchu’r amserlen newydd, ac i wneud yn fawr o’r cyfle i ymbaratoi’n fwy trwyadl.”

19 Medi 2019
 

Streic Ddaear

Efallai eich bod yn ymwybodol o’r Streic Ddaear sydd i ddigwydd yfory ar 20fed Medi, 2019.
 
(https://www.earth-strike.com/en/uk/) .
 
Mae’n ddigwyddiad rhyngwladol sy’n rhoi’r cyfle i unrhyw un o unrhyw oedran ddangos cefnogaeth i weithredu cyson a diwyd pobl ifanc dros yr amgylchedd, ac i dynnu sylw at yr argyfwng hinsawdd.
 
Er bod y digwyddiad yn cael ei alw’n ‘streic’, mae’n bwysig nodi nad yw’n dod dan bennawd ‘gweithredu diwydiannol’ gan nad yw’n ymwneud â chyflogaeth. 
 
Mae’r mudiad undebol, trwy’r TUC, yn cefnogi’r digwyddiad, ac yn annog aelodau i ddangos eu cefnogaeth i ddisgyblion a myfyrwyr sy’n dewis cymryd rhan drwy gynnal ‘gweithred ymgyrchu 30 munud’ (30-minute workday campaign action).
 
Mae UCAC yn cynnig y cyngor canlynol wrth i ysgolion baratoi ar gyfer y diwrnod:
 
mae UCAC yn annog aelodau i ddangos cefnogaeth drwy gynnal ‘gweithred ymgyrchu’ - a allai fod amser egwyl, neu cyn/ar ôl oriau dysgu
 
mae UCAC yn credu’n gryf bod angen sicrhau bod newid hinsawdd yn cael sylw dyledus ar draws y cwricwlwm; mae’r digwyddiad ar 20 Medi yn cynnig cyfle i sicrhau pwyslais ar faterion perthnasol o fewn gwersi/darlithoedd
 
Mae UCAC yn parchu ac yn cefnogi’r hawl i brotestio’n heddychlon – mae’n hawl ddemocrataidd bwysig. Ar yr un pryd, rydym am sicrhau diogelwch aelodau – a’r pobl ifanc dan eich gofal, felly:
 
mae ddeddf Gydraddoldeb 2010 yn sicrhau’r hawl i chi rannu’ch barn ar newid hinsawdd; dylai hyn gael ei wneud mewn modd sy’n adlewyrchu disgwyliadau proffesiynol swydd athro/arweinydd
 
Bydd swyddog o'r Undeb yn bresennol yn y digwyddiad Streic Ddaear sydd i ddigwydd ger yr Orsaf Drennau yn Aberystwyth am 11.30 y bore.
 
02 Awst 2019
 

Atal San Steffan

Mae llawer o ansicrwydd yn deillio o’r hinsawdd wleidyddol sy’n codi oherwydd y posibilrwydd o Brexit 'heb gytundeb'.
 
Mae Frances O’Grady, Ysgrifennydd Cyffredinol y Trades Union Congress (TUC), wedi ymateb ar ran yr undebau i gyd gan gynnwys Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) i’r bygythiad diweddaraf i atal senedd San Steffan:
 
“This is a deliberate ploy by the prime minister to duck basic democratic scrutiny, at a time when people’s jobs and livelihoods are on the line.
“By denying parliament a voice, this government is treating the people with contempt.
“The effects of crashing out of the European Union without a deal would be felt for a generation.
“People and parliament together can stop this.
“We’ll support any democratic initiative to stop a disastrous no-deal whether through legislation, a general election or a popular vote.”
 
Bydd UCAC yn parhau i drafod y sefyllfa gyda’r TUC a gyda TUC Cymru dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.