20 Gorffennaf 2017

Carreg filltir pwysig yn hanes undebau llafur yng Nghymru

Mae UCAC yn croesawu canlyniad y bleidlais yn y Senedd ddoe o blaid derbyn Bil Undebau Llafur (Cymru).  Yn y bleidlais derfynol pleidleisiodd 38 o Aelodau'r Cynulliad o blaid ac 13 yn erbyn a neb yn ymatal.

Dyma garreg filltir pwysig yn hanes undebau llafur yng Nghymru ac mae'r Bil yn enghraifft o lwyddiant datganoli yng Nghymru, gyda'r Llywodraeth yn cydnabod pwysigrwydd cydweithio gydag undebau llafur er mwyn cryfhau'r sector gyhoeddus.

19 Gorffennaf 2017

Prinder adnoddau Cymraeg i gyd-fynd â chymwysterau

Dros yr wythnosau diwethaf, mae UCAC wedi bod yn casglu gwybodaeth gan aelodau ynghylch prinder adnoddau Cymraeg i gyd-fynd â chymwysterau, ac ers hynny mae Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC wedi bod yn gweithredu ar y mater. 

8 Mehefin 2017

Ffarwelio a chroesawu aelod newydd o staff

Mae'n gyfnod o newid i ni yma ym Mhrif Swyddfa UCAC wrth i ni ffarwelio gyda Delyth Jones fu'n Ysgrifennydd Aelodaeth a Chyllid yr Undeb am bron i 30 mlynedd. Roedd Delyth yn adnabyddus i'n haelodau ym mhob rhan o Gymru fel y pwynt cyswllt cyntaf wrth ffonio'r Brif Swyddfa ac fel y wyneb oedd yn croesawu’n haelodau ym mhabell UCAC ar feysydd y ddwy Eisteddfod. Diolch o galon Delyth am eich gwasanaeth hir a chlodwiw i'r Undeb.

8 Mehefin 2017

Ymweliad gan Estyn

Mae adeg ymweliad gan Estyn a'r cyfnod yn arwain at arolwg yn gallu bod yn un anodd i athrawon.

20 Ebrill 2017

Uwchgynhadledd Ryngwladol y Proffesiwn Addysgu

Mynychodd Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, Elaine Edwards, Uwchgynhadledd Ryngwladol y Proffesiwn Addysgu yng Nghaeredin ddiwedd mis Mawrth. Roedd yno fel un o ddau arweinydd undeb ar wahoddiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.