20 Mehefin 2018

Angen i Lywodraeth Cymru adolygu pa mor ddigonol yw cyllidebau ysgolion.

Yn sgil cyhoeddi adroddiad gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad heddiw ar gyllid wedi ei dargedu i wella canlyniadau addysgol plant difreintiedig, meddai Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC:

“Mae’r Pwyllgor wedi adnabod y straen ariannol ychwanegol ar ysgolion oherwydd tan-gyllido. Nid yw Llywodraeth Cymru yn ariannu’r Grant (Grant Datblygu Disgyblion) ar sail y niferoedd cywir o ddisgyblion difreintiedig sydd angen cymorth ar unrhyw adeg. Mae’r argymhelliad i ddarparu cyllid ar gyfer y nifer cywir o ddisgyblion yn un amlwg ond un pwysig; gallai gweithredu hyn wneud gwahaniaeth sylweddol i gyllidebau ysgolion ac i ddeilliannau disgyblion.”

“Nid yw heriau addysgiadol disgyblion yn newid dros nos pan fydd sefyllfa’r cartref yn gwella,” meddai, “ac mae’r argymhelliad i ymestyn y gefnogaeth dros gyfnod hirach yn allweddol i lwyddiant disgyblion.”

“Mae’n amlwg, hefyd, nad yw’r cyllido ar hyn o bryd wedi ei dargedu’n effeithiol tuag at anghenion plant mewn gofal a phlant sydd wedi eu mabwysiadu ac mae’r Pwyllgor yn adnabod gwelliannau sydd angen eu cyflwyno er lles y disgyblion hyn.”

“Croesawn hefyd y sylw sy’n cael ei roi i ddisgyblion mwy abl a thalentog– a’r angen i gefnogi bob disgybl difreintiedig i gyrraedd ei botensial.”

“Gwyddom fod pwysau ariannol aruthrol ar ysgolion ar hyn o bryd ac, er nad oedd materion cyllidol ehangach ysgolion o fewn Cylch Gorchwyl ymchwiliad y Pwyllgor, mae UCAC yn croesawu’r argymhelliad  y dylai Lywodraeth Cymru ‘barhau i adolygu pa mor ddigonol yw cyllidebau ysgolion’.”

“Mae yna  argyfwng ariannol gwirioneddol yn ein hysgolion ac mae hyn yn sicr o gael effaith ar gyrhaeddiad disgyblion. Mae UCAC yn galw ar i Lywodraeth Cymru sicrhau cyllido digonol ar gyfer ysgolion yn gyffredinol. “

“Edrychwn ymlaen at glywed ymateb Llywodraeth Cymru i’r argymhellion sydd yn yr adroddiad.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

15 Mehefin 2018

Dileu cludiant am ddim i ysgolion Cymraeg yn “gwbl annerbyniol” meddai UCAC

Yn sgil gwybodaeth a ddaeth i law bod Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu rhoi ystyriaeth i ddileu cludiant am ddim i ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Is-ysgrifennydd Cyffredinol UCAC a Swyddog Maes y Gogledd:

“Gwyddom fod pwysau ariannol aruthrol ar Awdurdodau Lleol. Fodd bynnag, byddai dileu cludiant am ddim i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gam gwag anferthol. Mae UCAC o’r farn bod y ffaith ei fod dan drafodaeth hyd yn oed yn gwbl annerbyniol.

“Mae Mesur Teithio i Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn rhoi dyletswydd ar bob awdurdod lleol i “hyrwyddo mynediad at addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.” Mi fyddai dileu’r cludiant yn mynd yn groes i’r gofyniad statudol hwn ac yn creu rhwystrau gwirioneddol i ddisgyblion rhag cyrraedd addysg cyfrwng Cymraeg.

“Y canlyniad amlwg yw y bydd nifer o ddisgyblion yn cael eu gorfodi i fynychu ysgol cyfrwng Saesneg agosach at adref, gan eu hamddifadu o addysg yn eu mamiaith, neu yn achos disgyblion o gartrefi di-Gymraeg, yn eu hamddifadu o’r hawl i ddod yn ddinasyddion hyderus a naturiol ddwyieithog.

“Byddai hynny’n ergyd uniongyrchol yn erbyn polisi Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

“Mae’r cam hwn gan Sir y Fflint yn arwydd eu bod yn gwbl ‘despret’ o safbwynt cyllidebol. Os felly, mae’n bryd i ni gael trafodaeth ar lefel genedlaethol ynghylch lefelau a dulliau ariannu’r system addysg.”

Noda UCAC fod Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir y Fflint (2017-2020) yn gwbl glir ar y mater:

“Mae Cyngor Sir y Fflint yn bodloni gofynion Adran 10 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Mae Polisi Cludiant Ysgolion yr awdurdod lleol yn cynnwys darpariaeth ar gyfer disgyblion o oedran ysgol gorfodol i gael cludiant am ddim i ysgolion Cyfrwng Cymraeg... Mae mynediad i addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei hwyluso gan ddarparu rhwydwaith o lwybrau cludiant addas ac amseroedd teithio nad ydynt yn ormodol.”

Mewn perthynas ag addysg ôl-16, mae’r Cynllun yn nodi:

“Darperir cludiant am ddim i ddysgwyr sy’n dymuno cael mynediad at gyrsiau ôl-16 yn Ysgol Uwchradd cyfrwng Cymraeg yr awdurdod lleol... er nad oes cynlluniau ar hyn o bryd i ddiwygio’r polisi, gallai cael gwared ar y ddarpariaeth ddewisol hon yn y dyfodol gyflwyno her, o ran gallu dysgwyr i gael mynediad at addysg ôl-16 trwy gyfrwng y Gymraeg.”

DIWEDD

Nodiadau

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

6 Mehefin 2018:
Embargo: 7 Mehefin, 00:01

UCAC yn croesawu gweledigaeth newydd ar gyfer arolygu ysgolion

Yn sgil cyhoeddi adroddiad gan yr Athro Graham Donaldson heddiw ynghylch rôl a dulliau gweithredu Estyn, mae undeb addysg UCAC wedi croesawu’r weledigaeth a amlinellir.

Dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC:“Mae UCAC yn croesawu’r adroddiad hwn a’r weledigaeth mae’n ei chynnig ar gyfer trefniadau arolygu ysgolion.

“Mae newidiadau sylweddol iawn ar y gweill i system addysg Cymru, ac mae ail-edrych ar rôl Estyn yn y cyd-destun hwn yn un elfen bwysig o sicrhau gweithredu cyson, ar y cyd ar draws y system.

“Efallai nad yw’n syndod fod argymhellion yr Athro Donaldson yn gwbl gydnaws â chyfeiriad ac ethos y diwygiadau’n fwy cyffredinol. Maent yn taro cydbwysedd rhwng parhau i roi sicrwydd i’r cyhoedd ynghylch safonau addysg, a rhoi mwy o gyfrifoldeb ar ysgolion dros eu gwelliant eu hunain.

“Mae’r pwyslais ar ymddiriedaeth, cydweithio, cefnogaeth a dysgu proffesiynol – yn hytrach na strategaeth o ofn a braw, a chywilyddio cyhoeddus - i’w groesawu’n fawr iawn. Mae UCAC yn ffyddiog y bydd hyn yn creu system llawer fwy agored, gonest ac aeddfed fydd yn fwy tebygol o arwain at welliannau ar gyfer disgyblion.

“Mawr obeithiwn y bydd Llywodraeth Cymru ac Estyn ei hun yn derbyn yr argymhellion.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

24 Ebrill 2018

Tystysgrif Her Sgiliau – undeb yn croesawu argymhellion

Yn sgil cyhoeddi adroddiad a gomisiynwyd gan Cymwysterau Cymru i’r Dystysgrif Her Sgiliau o fewn Bagloriaeth Cymru, dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC:

“Mae UCAC yn croesawu’r adroddiad hwn sy’n cydnabod y gwrthdaro sy’n bodoli ar hyn o bryd rhwng gwerth aruthrol y Dystysgrif Her Sgiliau ar y naill law, a’r dryswch a chamddeall yn ei chylch ar y llall.

“Mae prif negeseuon ac argymhellion yr adroddiad yn cyd-fynd â’r hyn mae aelodau UCAC wedi bod yn adrodd ers cryn amser, sef bod elfennau o ddyluniad a chynllun asesu’r cymhwyster yn drwsgl ac yn feichus - a  hynny i ddysgwyr ac i athrawon. Croesawn yn fawr y pwyslais yn yr adroddiad ar wella cyfathrebu a chyfleoedd hyfforddiant i athrawon, gan gynnwys o fewn cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon.

“Galwa UCAC ar yr holl bartneriaid perthnasol i weithredu ar argymhellion yr adroddiad er mwyn sicrhau bod elfen Tystysgrif Her Sgiliau’r Fagloriaeth mor atyniadol ac mor fuddiol â phosib i gynifer â phosib o ddisgyblion ledled Cymru.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

9 Mawrth 2018

Datganoli Tâl ac Amodau Gwaith Athrawon gam yn agosach

Ar y diwrnod y lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar sut mae’n bwriadu pennu tâl ac amodau gwaith athrawon, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae UCAC yn falch iawn i weld y cynigion hyn gan Lywodraeth Cymru ynghylch sut mae’n bwriadu pennu tâl ac amodau gwaith athrawon Cymru, unwaith y bydd y pwerau wedi’u datganoli.

“Ar ôl degawdau o ymgyrchu a dwyn perswâd gan UCAC - a fu, tan yn ddiweddar, yn llais unig iawn yn y diffeithwch - mae’r cyfle i osod tâl ac amodau gwaith sy’n cyd-fynd â diwylliant ac uchelgais Cymru ar gyfer ein byd addysg o fewn cyrraedd.

“Croesawn yn fawr y cynnig y bydd y tâl ac amodau gwaith yn statudol, ac yn gyson ledled Cymru. Mae hynny’n eithriadol o bwysig er mwyn sicrhau tegwch. Mae’r ymrwymiad i sicrhau y bydd cyflogau o leiaf cyfwerth â chyflogau mewn ysgolion cyfatebol dros y ffin i’w groesawu yn ogystal.

“Edrychwn ymlaen at fwrw’r maen i’r wal, a symud at system sy’n addas i Gymru ac sy’n gydnaws â’n gwerthoedd â’n gweledigaeth.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.
  • Mae UCAC wedi bod yn ymgyrchu ers 1940 am system addysg annibynnol i Gymru, gan gynnwys yr hawl i bennu tâl ac amodau gwaith athrawon.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.