28 Gorffennaf 2017

Ymateb yr undebau ar y cyd i argymhellion y Llywodraeth yn dilyn adroddiad yr STRB

Mae'r undebau addysg (UCAC, NUT, NAHT, ASCL, ATL a VOICE) wedi anfon llythyr ar y cyd at yr Ysgrifennydd Gwladol tros Addysg yn galw ar Llywodraeth San Steffan i sicrhau bod y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol yn nodi'n statudol y dylai pob athro dderbyn codiad cyflog, yn unol ag argymhellion yr STRB ar gyfer yr ystod cyflog perthnasol. 

21 Gorffennaf 2017

Deiseb i sicrhau cydraddoldeb cwricwlwm i ysgolion cyfrwng Cymraeg

Mae UCAC yn cefnogi'r ddeiseb isod sy'n galw ar Lywodraeth Cymru i atal Cymwysterau Cymru rhag parhau i wahaniaethu yn erbyn dysgwyr cyfrwng Cymraeg, a sicrhau cydraddoldeb ieithyddol o ran cwricwlwm ysgol.

20 Gorffennaf 2017

Carreg filltir pwysig yn hanes undebau llafur yng Nghymru

Mae UCAC yn croesawu canlyniad y bleidlais yn y Senedd ddoe o blaid derbyn Bil Undebau Llafur (Cymru).  Yn y bleidlais derfynol pleidleisiodd 38 o Aelodau'r Cynulliad o blaid ac 13 yn erbyn a neb yn ymatal.

Dyma garreg filltir pwysig yn hanes undebau llafur yng Nghymru ac mae'r Bil yn enghraifft o lwyddiant datganoli yng Nghymru, gyda'r Llywodraeth yn cydnabod pwysigrwydd cydweithio gydag undebau llafur er mwyn cryfhau'r sector gyhoeddus.

19 Gorffennaf 2017

Prinder adnoddau Cymraeg i gyd-fynd â chymwysterau

Dros yr wythnosau diwethaf, mae UCAC wedi bod yn casglu gwybodaeth gan aelodau ynghylch prinder adnoddau Cymraeg i gyd-fynd â chymwysterau, ac ers hynny mae Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC wedi bod yn gweithredu ar y mater. 

8 Mehefin 2017

Ffarwelio a chroesawu aelod newydd o staff

Mae'n gyfnod o newid i ni yma ym Mhrif Swyddfa UCAC wrth i ni ffarwelio gyda Delyth Jones fu'n Ysgrifennydd Aelodaeth a Chyllid yr Undeb am bron i 30 mlynedd. Roedd Delyth yn adnabyddus i'n haelodau ym mhob rhan o Gymru fel y pwynt cyswllt cyntaf wrth ffonio'r Brif Swyddfa ac fel y wyneb oedd yn croesawu’n haelodau ym mhabell UCAC ar feysydd y ddwy Eisteddfod. Diolch o galon Delyth am eich gwasanaeth hir a chlodwiw i'r Undeb.