3 Mehefin 2020

Pryder difrifol am ail-agor ysgolion

Mae undeb addysg UCAC wedi ymateb yn chwyrn i ddatganiad y Gweinidog Addysg heddiw bod ysgolion yn mynd i ail-agor yn raddol i bob disgybl o 29 Mehefin. 

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae’r undebau addysg wedi bod mewn trafodaethau cyson gyda Llywodraeth Cymru ers dechrau’r argyfwng, gan gynnwys ynghylch ail-agor ysgolion. Gyda’n gilydd, mae’r proffesiwn wedi llwyddo i ddarparu’n arwrol ar gyfer disgyblion Cymru yn ystod y cyfnod helbulus hwn.

“Fodd bynnag, rydym yn gresynu’n fawr at y ffaith fod y Llywodraeth wedi anwybyddu barn yr undebau mai blynyddoedd 6, 10 a 12 ddylai fod wedi cael blaenoriaeth petai unrhyw ail-agor cyn yr haf.

“Mae’r ystyriaethau ymarferol sydd ynghlwm â cheisio sicrhau bod hyd yn oed nifer bychan o ddisgyblion yn dychwelyd cyn yr haf yn eithriadol o gymhleth – heb sôn am geisio sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddychwelyd. Mae creu amgylchedd mor ddiogel â phosib i bawb tra’n cynnal awyrgylch groesawgar a chefnogol yn her anferthol.

20 Mai 2020

Ail-agor ysgolion

Mae llawer o sôn wedi bod yn y cyfryngau am ail-agor ysgolion a charwn bwysleisio, unwaith yn rhagor, nad yw Llywodraeth Cymru wedi nodi unrhyw ddyddiad(au) penodol ar gyfer dychwelyd i’n hysgolion.

Bydd angen amodau penodol ar gyfer unrhyw ddychwelyd ac rydym wedi cefnogi’r pum egwyddor sylfaenol gafodd eu cyhoeddi gan y Gweinidog Addysg er mwyn sicrhau bod y dychwelyd yn ddiogel a strategol:

7 Mai 2020

Diweddariad: Aelod Cyflenwi/Llanw

Rydym yn deall bod nifer ohonoch wedi bod yn pryderu am eich sefyllfa ariannol yn ystod yr wythnosau diwethaf. Rydym, wrth gwrs, wedi bod yn rhannu eich pryder ac wedi ceisio gweithredu er mwyn sicrhau bod tegwch a haeddiant.

Wedi sawl wythnos o drafod â’r Llywodraeth a chyfathrebu â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, rydym bellach mewn sefyllfa i ddatgan eu bod hwy o’r farn y dylech dderbyn cyflog yn ystod y cyfnod heriol yma. O’r hyn yr ydym yn ei ddeall maent yn disgwyl i athrawon cyflenwol sydd â chyflogaeth ‘ad-hoc’ o ran nifer yr oriau dros gyfnod byr neu ganolig dderbyn cymorth ariannol.