23 Mai 2019

Lansiad Y Ganolfan Adolygu a Dadansoddi Polisi Addysg (CDAPA)

Cynhaliwyd lansiad Y Ganolfan Adolygu a Dadansoddi Polisi Addysg (CDAPA) yn y Tramshed yng Nghaerdydd ar nos Lun y 13eg o Fai.

Corff fydd yn cynnal prosiectau ac yn ymchwilio i fyd addysg yw CDAPA a bwriad y noswaith agoriadol oedd ‘symud y ddadl ar addysg yng Nghymru’.

Cafwyd cyflwyniad diddorol gan bennaeth ysgol gynradd leol a oedd wedi arloesi ym meysydd newydd y cwricwlwm. Yn yr ysgol, roedd gwaith thema yn bwysig ac roedd profiad y disgybl yn gwbl ganolog i’r broses dysgu ar bob adeg.

Braf oedd croesawu cynrychiolwyr o ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg a fu’n arloesi yn y cwricwlwm newydd dros y blynyddoedd diwethaf. Roedd gan yr ysgol rhai enghreifftiau pendant, e.e. bu cydweithio ar draws pynciau uwchradd i greu prosiect o gwmpas dringo Pen y Fan. Yn y sector cynradd bu prosiect llwyddiannus am becynnau bwyd iach i ddysgwyr.

Mae’r prosiectau hyn, a nifer tebyg, yn darparu cyfleoedd gwerthchweil i ddisgyblion. Y camau nesaf fydd datblygu cyfleoedd dysgu ehangach a darparu amser i athrawon gynllunio ac i gyd weithio.

I gloi’r achlysur, dywedodd y Gweinidog dros Addysg, Kirsty Williams, fod cynnal deialog cyson gyda rhieni a disgyblion yn holl bwysig wrth i’r cwricwlwm ddatblygu.

Yr her fwyaf, meddai’r Gweinidog, yw sicrhau hyder y genedl – gallwn lwyddo gyda’n gilydd.

30 Ebrill 2019

Cynhadledd Flynyddol 2019 (2019 Annual Conference)

Cafwyd Cynhadledd Flynyddol lwyddiannus gan yr Undeb eto eleni yng ngwesty’r Metropole yn Llandrindod ar y 5ed a 6ed o Ebrill. Yn ystod y Gynhadledd pasiwyd 33 o gynigion blaenllaw a fydd yn pennu ymgyrchoedd ac egwyddorion yr Undeb ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Roedd y cynigion yn cynnwys rhai yngl?n â thryloywder ariannu addysg, cael calendr ysgol sefydlog, hyfforddiant ar gyfer y cwricwlwm newydd a datblygu sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y gweithlu addysg.

Croesawyd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a wnaeth araith arbennig yn amlinellu ei gweledigaeth hi ar gyfer y gyfundrefn addysg yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf. Chafwyd sesiwn holi ac ateb yn dilyn yr araith ar faterion megis y cwricwlwm newydd, plant gydag anghenion dysgu ychwanegol, dysgu cyfrwng Cymraeg a’r argyfwng recriwtio a chadw yn y proffesiwn.

Yn ogystal â thrafod cynigion, cafwyd cyflwyniad diddorol a defnyddiol gan Guto Aaron, Hyfforddwr Technoleg Addysg, a chafwyd hefyd sesiwn am iechyd meddwl a lles emosiynol gan yr Alcemydd Iaith o Gwmni Chrysalis, Tracey Jones. Wedi’r swper nos, cawsom ein diddanu gan y band BWCA, band newydd o ardal Aberystwyth.

Bydd Cynhadledd Flynyddol 2020 yn cael ei chynnal rhwng y 27-28 o Fawrth yng Nghwrt Bleddyn, Brynbuga – rhowch y dyddiad yn eich dyddiaduron!

29 Ebrill 2019

Cwricwlwm sy’n dangos hyder, meddai undeb athrawon

Yn sgil cyhoeddi fersiwn drafft o’r cwricwlwm newydd i Gymru, dydd Mawrth 30 Ebrill, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae heddiw’n ddiwrnod cyffrous, heb os. Am y tro cyntaf, bydd ffrwyth llafur cannoedd o athrawon ac arbenigwyr i ddatblygu’r cwricwlwm newydd yn gweld golau dydd. Bydd cyfle nawr gan filoedd o athrawon, gweithwyr addysg eraill, rhieni a chyflogwyr i fynegi barn a dylanwadu ar y fframwaith fydd yn sail i addysg ein plant o 2022 ymlaen.

04 Ebrill 2019

Pynciau llosg byd addysg dan drafodaeth yng Nghynhadledd UCAC

Ar 5-6 Ebrill, bydd UCAC, un o brif undebau addysg Cymru, yn cynnal ei Gynhadledd Flynyddol yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod.

Bydd athrawon o bob cwr o Gymru’n ymgynnull er mwyn trafod dros 30 o gynigion ar bynciau llosg byd addysg Cymru gan gynnwys:

 • ariannu ysgolion
 • tryloywder y consortia rhanbarthol
 • calendr ysgol sefydlog
 • recriwtio a chadw penaethiaid
 • dulliau trochi ac ariannu Canolfannau Iaith
 • iechyd a lles emosiynol disgyblion a staff ysgol

Yn ogystal â’r trafodaethau bydd nifer o siaradwyr gwadd, gan gynnwys:

 • Kirsty Williams AC, Y Gweinidog Addysg, Llywodraeth Cymru
 • Guto Aaron, ymgynghorydd a hyfforddwr Technoleg Addysg, Arloeswr a Hyfforddwr ardystiedig gyda Google for Education, Cyfarwyddwr @Twt360
 • Tracey Jones, Chrysalis, sy’n helpu athrawon ac addysgwyr i wella eu hiechyd a’u lles drwy feithrin strategaethau ymdopi ar gyfer ymdrin â phwysau bob dydd

15 Mawrth 2019

Cynhadledd Flynyddol UCAC: 5-6 Ebrill 2019

Bydd Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn cynnal ei Gynhadledd Flynyddol yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod ar 5-6 Ebrill 2019.

Y siaradwyr gwadd fydd:

 • Kirsty Williams, Y Gweinidog Addysg, Llywodraeth Cymru(Dydd Gwener, 5 Ebrill, 13.00)
 • Guto Aaron, ymgynghorydd a hyfforddwr Technoleg Addysg, Arloeswr a Hyfforddwr ardystiedig gyda Google for Education, Cyfarwyddwr @Twt360 (Dydd Gwener, 5 Ebrill, 16.00)
 • Tracey Jones, Chrysalis, sy’n “grymuso athrawon ac addysgwyr i ddatblygu cadernid personol ac yn rhoi iddynt strategaethau ymdopi ar gyfer ymdrin â phwysau bob dydd” (Dydd Sadwrn, 6 Ebrill, 10.00)

Dyma rai o’r prif bynciau fydd yn cael eu trafod fel cynigion gan aelodau i’r Gynhadledd:

 • Ariannu ysgolion
 • Tryloywder y consortia rhanbarthol
 • Calendr ysgol sefydlog
 • Recriwtio a chadw penaethiaid
 • Dulliau trochi ac ariannu Canolfannau Iaith
 • Iechyd a lles emosiynol disgyblion a staff ysgol

Mae croeso i chi gysylltu os hoffech gael copi o’r cynigion, neu os hoffech wneud unrhyw drefniadau penodol i ymweld â’r gynhadledd, cynnal cyfweliadau ac ati.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 • Rebecca Williams (Swyddog Polisi) ar 01970 639950 / 07787 572180