20 Medi 2019
 

Gwell pwyllo na rhuthro, meddai UCAC

Mewn ymateb i gyhoeddiad gan Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC ar 17 Medi ynghylch gohirio cyflwyno’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd am flwyddyn, mae undeb athrawon UCAC wedi dweud ei fod yn cytuno ei fod yn well pwyllo.

Dywedodd Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Er bod y cyhoeddiad yn annisgwyl, mae UCAC yn croesawu’r flwyddyn ychwanegol i sicrhau y caiff y system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd ei gyflwyno mewn modd trefnus ac effeithiol.

“Mae’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ganllaw hollbwysig ar gyfer pawb sy’n ymwneud â’r system, ac mae’n eithriadol o bwysig ei fod yn addas at y pwrpas. Mae nifer o faterion ble bydd modd elwa o’r amser ychwanegol i sicrhau trafodaeth lawn a manwl ac i gytuno ar egwyddorion craidd.

“Yn ogystal, gall y flwyddyn ychwanegol roi amser i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru edrych ar dâl ac amodau gwaith Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â’r gofynion newydd.

“Pan mae diwygiadau mawr ar y gweill, mae UCAC o’r farn ei fod yn well pwyllo a’u gwneud yn gywir. Felly pwyswn ar bawb i barchu’r amserlen newydd, ac i wneud yn fawr o’r cyfle i ymbaratoi’n fwy trwyadl.”

19 Medi 2019
 

Streic Ddaear

Efallai eich bod yn ymwybodol o’r Streic Ddaear sydd i ddigwydd yfory ar 20fed Medi, 2019.
 
(https://www.earth-strike.com/en/uk/) .
 
Mae’n ddigwyddiad rhyngwladol sy’n rhoi’r cyfle i unrhyw un o unrhyw oedran ddangos cefnogaeth i weithredu cyson a diwyd pobl ifanc dros yr amgylchedd, ac i dynnu sylw at yr argyfwng hinsawdd.
 
Er bod y digwyddiad yn cael ei alw’n ‘streic’, mae’n bwysig nodi nad yw’n dod dan bennawd ‘gweithredu diwydiannol’ gan nad yw’n ymwneud â chyflogaeth. 
 
Mae’r mudiad undebol, trwy’r TUC, yn cefnogi’r digwyddiad, ac yn annog aelodau i ddangos eu cefnogaeth i ddisgyblion a myfyrwyr sy’n dewis cymryd rhan drwy gynnal ‘gweithred ymgyrchu 30 munud’ (30-minute workday campaign action).
 
Mae UCAC yn cynnig y cyngor canlynol wrth i ysgolion baratoi ar gyfer y diwrnod:
 
mae UCAC yn annog aelodau i ddangos cefnogaeth drwy gynnal ‘gweithred ymgyrchu’ - a allai fod amser egwyl, neu cyn/ar ôl oriau dysgu
 
mae UCAC yn credu’n gryf bod angen sicrhau bod newid hinsawdd yn cael sylw dyledus ar draws y cwricwlwm; mae’r digwyddiad ar 20 Medi yn cynnig cyfle i sicrhau pwyslais ar faterion perthnasol o fewn gwersi/darlithoedd
 
Mae UCAC yn parchu ac yn cefnogi’r hawl i brotestio’n heddychlon – mae’n hawl ddemocrataidd bwysig. Ar yr un pryd, rydym am sicrhau diogelwch aelodau – a’r pobl ifanc dan eich gofal, felly:
 
mae ddeddf Gydraddoldeb 2010 yn sicrhau’r hawl i chi rannu’ch barn ar newid hinsawdd; dylai hyn gael ei wneud mewn modd sy’n adlewyrchu disgwyliadau proffesiynol swydd athro/arweinydd
 
Bydd swyddog o'r Undeb yn bresennol yn y digwyddiad Streic Ddaear sydd i ddigwydd ger yr Orsaf Drennau yn Aberystwyth am 11.30 y bore.
 
02 Awst 2019
 

Atal San Steffan

Mae llawer o ansicrwydd yn deillio o’r hinsawdd wleidyddol sy’n codi oherwydd y posibilrwydd o Brexit 'heb gytundeb'.
 
Mae Frances O’Grady, Ysgrifennydd Cyffredinol y Trades Union Congress (TUC), wedi ymateb ar ran yr undebau i gyd gan gynnwys Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) i’r bygythiad diweddaraf i atal senedd San Steffan:
 
“This is a deliberate ploy by the prime minister to duck basic democratic scrutiny, at a time when people’s jobs and livelihoods are on the line.
“By denying parliament a voice, this government is treating the people with contempt.
“The effects of crashing out of the European Union without a deal would be felt for a generation.
“People and parliament together can stop this.
“We’ll support any democratic initiative to stop a disastrous no-deal whether through legislation, a general election or a popular vote.”
 
Bydd UCAC yn parhau i drafod y sefyllfa gyda’r TUC a gyda TUC Cymru dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.
31 Gorffennaf 2019
 

Eisteddfod Genedlaethol 2020

Eleni, fel pob blwyddyn, bydd gan UCAC bresenoldeb ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn nhref Llanrwst.
 
Bydd swyddogion ac aelodau UCAC yn ein pabell (Stondin 117) trwy gydol yr wythnos a bydd cyfle i gael sgwrs a thrafodaeth ac i glywed mwy am yr ymgyrch rhyng-undebol Toriadau i Ysgolion.
 
Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu ein haelodau.
29 Gorffennaf 2019
 

Trafodaethau gyda Trysorlys San Steffan

Ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 23ain, 2019 mynychodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol Dilwyn Roberts-Young gyfarfod rhyng-undebol gyda Thrysorlys San Steffan. Roedd y cyfarfod wedi ei drefnu gan y TUC, er mwyn sicrhau cyfle i wyntyllu dyfarniad yr achos llys yn ymwneud â phensiynau diffoddwyr tân. 
 
Er bod y dyfarniad yn benodol am y proffesiwn hwnnw gall bod oblygiadau pellgyrhaeddol i bawb sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus gan gynnwys athrawon, darlithwyr ac arweinwyr.
 
Yn gyd-ddigwyddiadol cafwyd datganiad ysgrifenedig gan Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru ar fore’r cyfarfod. Mae modd darllen y datganiad yma: