10 Ebrill 2020

Diweddariad (3) i athrawon llanw/cyflenwi

Dyma linc at lythyr i athrawon cyflenwi/llanw, gafodd ei gyhoeddi’r bore ‘ma, gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: 

https://llyw.cymru/coronafeirws-cymorth-ir-sector-cyflenwi

Cofiwch gysylltu os ydych am drafod eich sefyllfa gyda ni.

27 Mawrth 2020

Diweddariad (2) i athrawon llanw/cyflenwi

Rydym yn ymwybodol iawn o’r ansicrwydd mawr sy’n eich wynebu ar hyn o bryd, ac yn mawr obeithio eich bod chi’n cadw’n ddiogel.

Mae UCAC wedi bod yn pwyso am eglurder ynghylch sefyllfa athrawon cyflenwi/llanw. Nid yw hynny’n fater rhwydd oherwydd, yn anffodus, bod cymaint o wahanol batrymau o gyflogaeth a gwahanol mathau o gyflogwyr ar gyfer athrawon cyflenwi.

Rydym yn parhau mewn trafodaethau cyson gyda Llywodraeth Cymru ac yn ymwybodol eu bod yn ystyried sefyllfa athrawon cyflenwi, a’r anawsterau penodol rydych chi’n eu wynebu, ar hyn o bryd. Rydym yn obeithiol y byddant yn gallu cynnig rhywfaint o eglurder erbyn wythnos nesaf.

Dyma’r diweddaraf o ran gwybodaeth a chyngor gan UCAC:

26 Mawrth 2020

Diweddariad i staff Addysg Uwch: COVID-19

Mewn amser o ansicrwydd enbyd ym myd addysg a thu hwnt mae UCAC yma i chi fel gweithwyr yn y sector addysg uwch.

Cymwysterau

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan na fydd cyfres arholiadau’r haf (TGAU a Safon Uwch) yn digwydd. Bydd rhagor o wybodaeth i ddilyn ynghylch cymwysterau eraill.

Fodd bynnag, caiff graddau eu dyfarnu ar sail amrywiaeth o dystiolaeth sydd eto i’w benderfynu’n derfynol. Yn naturiol, bydd hyn yn effeithio ar drefniadau mynediad ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Mae Llywodraeth Cymru’n trafod y sefyllfa gyda UCAS a HEFCW, ac yn gofyn i sefydliadau Addysg Uwch i beidio newid eu cynigion i fyfyrwyr dros y pythefnos nesaf i sicrhau sefydlogrwydd.

Ceir datganiad llawn y Gweinidog Addysg yma:

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-datganiad-ar-gyfres-arholiadaur-haf

26 Mawrth 2020

Diweddariad 2 i Athrawon Newydd Gymhwyso

Yn dilyn y neges a anfonais atoch ddoe, dyma ddolen i’r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa Athrawon Newydd Cymhwyso.

Mae’n cynnwys Canllawiau dros-dro ynghylch y trefniadau ar gyfer y Cyfnod Ymsefydlu yn sgil COVID-19:

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/cyfnod-ymsefydlu/

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon, mae croeso mawr i chi gysylltu ar:

01970 639950
Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

25 Mawrth 2020

Diweddariad i Athrawon Newydd Gymhwyso

Yn ein cyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru mae UCAC wedi bod yn gwthio am eglurder am y modd y bydd Athrawon Newydd Gymhwyso yn cwblhau eu Cyfnod Ymsefydlu statudol tra bod ysgolion ar gau.
 
Rydym hefyd wedi pwyso ar Gyngor y Gweithlu Addysg i ystyried y mater ar fyrder.
 
Dyma’r datganiad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru: