5 Rhagfyr 2018

Bygythiad i Ganolfannau Iaith Gwynedd

Mae undeb addysg UCAC wedi mynegi ei wrthwynebiad i gynigion Cyngor Gwynedd i wneud toriadau i wasanaeth sy’n galluogi newydd-ddyfodiaid i’r ardal i gael eu trwytho yn y Gymraeg a dod yn rhan o gymuned ddwyieithog.

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar hyn o bryd gyda staff y Canolfannau Iaith yngl?n ag ail-strwythuro.

Yn ôl Ioan Rhys Jones, Swyddog Maes Y Gogledd UCAC, “Nid yw’r Cyngor Sir yn cynnig unrhyw opsiwn i gadw’r gwasanaeth euraidd yma fel y mae, ac mae hynny’n hynod siomedig.

“Byddai unrhyw un o’r opsiynau sy’n cael eu cynnig yn cael effaith negyddol ar safon y dysgu a/neu ar y niferoedd sy’n gallu manteisio ar y cyfle gwerthfawr hwn.

“Oherwydd dwyster y cwrs a’r disgwyliadau sydd ar yr athro a’r disgyblion, yn ôl yr arbenigwyr mae cymhareb 1 athro i 8 disgybl yn angenrheidiol. Dyma’r model sydd yn ei le ar hyn o bryd, ond nid oes unrhyw un o’r opsiynau’n caniatáu i hynny barhau. Yn wir, mae’r rhan fwyaf o’r cynigion yn golygu dyblu nifer y disgyblion i bob athro.

“Pryderwn mai effaith y newidiadau fydd ei bod hi’n llawer anoddach trosglwyddo’r iaith yn effeithiol. Ac yn ei dro bydd hynny’n rhwystro plant Gwynedd rhag derbyn addysg Gymraeg a theimlo’n rhan o’r gymuned ddwyieithog ehangach.

“Mae UCAC yn gresynu nad oes gan Gyngor Gwynedd yr ewyllys i sicrhau parhad y gwasanaeth effeithiol hwn yn ei gyfanrwydd, ac nad oes ymdrech wedi’i wneud i ddarganfod y cyllid i’w gynnal.

“Pa obaith sydd gennym o gyrraedd nod Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr erbyn 2050 pan na allwn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg newydd yn ymuno ag addysg Gymraeg - a hynny yng nghadarnleoedd yr iaith yng nghymunedau Gwynedd?”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

5 Rhagfyr 2018

Ar Ddydd Iau, Tachwedd, 29ain, mynychodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, gyfarfod gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn eu swyddfeydd yng Nghaerdydd.

Roedd yn gyfle, gyda chynrychiolwyr o undebau eraill, i fwrw trosolwg ar yr heriau cyllido sy’n bodoli ym mhob cwr o Gymru. Cytunwyd yn y cyfarfod bod angen i gynrychiolwyr y cyflogwyr a chynrychiolwyr y cyflogai sefydlu patrwm o gyfarfodydd ynghyd â sicrhau bod cyfathrebu clir yn digwydd rhwng yr undebau a’r Gymdeithas.

Rhydd perthynas o’r fath gyfleoedd i ni anfon negeseuon cyson i Lywodraeth Cymru ar y blaenoriaethau o ran cyllido gan sicrhau bod unrhyw arian yn cyrraedd yn y mannau fydd yn mynd i’r afael â phryderon ein haelodau.

Athrawon ac arweinyddion ysgol yw adnoddau pwysicaf y byd addysg ac mae’n allweddol bod pwyslais ar ddiogelu swyddi ynghyd â sicrwydd nad oes tanseilio ar gyflogau ac amodau gwaith. Bydd angen dwyn pwysau ar Lywodraeth Cymru i ryddhau arian digonol ar gyfer gwireddu’r datblygiadau eang sy’n wynebu ysgolion yn y blynyddoedd nesaf.

Mae UCAC yn croesawu’r bwriad i sicrhau perthynas fwy strwythuredig gyda’r Gymdeithas - a hynny’n unol â cheisiadau’r Undeb dros gyfnod estynedig. Rydym hefyd yn dymuno’n dda i Steve Thomas, Prif Weithredwr y Gymdeithas, ar ei ymddeoliad ar ddiwedd y flwyddyn.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639950

21 Tachwedd 2018

Cyfarfod gyda Swyddogion Sir y Fflint

Ar ddydd Llun, Tachwedd yr 19eg, yn swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint, bu Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC mewn cyfarfod gyda’r Prif Weithredwr Colin Everett a’r Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes Claire Homard. 

Roedd y cyfarfod yn gyfle i rannu pryderon am gyllido addysg ac oblygiadau hynny i gyflogau, i amodau gwaith a sicrwydd swyddi athrawon sy’n gweithio yn Sir y Fflint. Roedd y cyfarfod yn un o gyfres o gyfarfodydd sydd wedi digwydd gyda gwahanol awdurdodau a fydd yn parhau i ddigwydd ar gyfnod mor heriol i’r proffesiwn ac i’r system addysg.

Roedd y cyfarfod yn amserol gan fod yr awdurdod wedi lansio ymgyrch y dydd canlynol yn pwyso am gyllid teg i lywodraeth leol ac i Sir Y Fflint. Mae manylion am yr ymgyrch honno ar gael yma: www.siryfflint.gov.uk/EinSiryFflint19-20

Mae Cyngor Sir y Fflint ‘yn gofyn i Lywodraeth Cymru #CefnogiGalw am £5.6m yn fwy o gyllid i Sir y Fflint’. Yn ôl datganiad y Prif Weithredwr mae’r awdurdod angen ymateb cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu ‘gwarchod gwasanaethau lleol a chadw’r cynnydd Treth Cyngor i lawr'.

Roedd y cyfarfod yn drafodaeth gadarnhaol ble roedd yr awdurdod yn cytuno gyda phryderon UCAC am ariannu addysg. Bu i iddynt bwysleisio eu hymrwymiad i weithio’n glos gyda’r undebau ac i sicrhau bod unrhyw drafodaethau’n digwydd mewn modd agored a thryloyw.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639950

15 Tachwedd 2018

Gr?p Gweithredol Athrawon Cyflenwi

Mae UCAC wedi bod yn mynychu cyfres o gyfarfodydd ble mae ystyriaeth wedi cael ei rhoi i gyflogau ac amodau gwaith athrawon cyflenwi.

Yn y cyfarfodydd hynny rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau tegwch i athrawon cyflenwi gan amlygu pryderon am gyflogau isel, tanseilio hawliau a'r diffygion mewn cyfleoedd datblygu proffesiynol.

Mynychodd Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, Dilwyn Roberts-Young, y cyfarfod diweddaraf ar Ddydd Iau, Tachwedd 11eg ble cododd nifer o faterion.

Bydd datganoli cyflogau ac amodau gwaith yn y pen draw yn rhoi cyfle euraidd i ystyried cyfleoedd datblygiad proffesiynol athrawon cyflenwi.

Mae’r Model Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol (NAPL) yn fuddsoddiad mewn ymateb i’r newidiadau sy’n dod i’n system addysg dros y blynyddoedd nesaf. Bydd angen edrych ar effaith yr arian ychwanegol ar gyfleoedd i ysgolion gyflogi athrawon cyflenw a'u dullia o wneud hynny.

Dros y dyddiau nesaf bydd UCAC yn codi llais ar ran athrawon cyflenwi wrth ymateb i ymgynghoriad Comisiwn Gwaith Teg ac yn amlygu’r pryder sydd gennym am athrawon sy’n wynebu cyhuddiadau tra'n gweithio i asiantaethau.

Mae UCAC wedi ymrwymo i ymgyrchu i sicrhau bod athrawon cyflenwi’n cael eu trin yn gydradd a gyda pharch fel aelodau gwerthfawr o’r gweithlu addysg.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639950

15 Tachwedd 2018

Adolygiad Athrawon yn Gweithio’n Hwyach: Adroddiad Terfynol

Yn Hydref 2014 comisiynwyd adroddiad i ystyried goblygiadau iechyd a chyflogaeth athrawon sy'n gweithio'n hwy o ganlyniad i'r cynnydd yn yr oedran pensiwn arferol.

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi cymryd rhan gyflawn yn y drafodaeth sydd wedi arwain at gyhoeddi'r adroddiad. Gellir dod o hyd i'r adroddiad hwn yn:

https://www.gov.uk/government/publications/teachers-working-longer-review-final-report

Mae'r adroddiad terfynol, a gyhoeddwyd ar y 5ed o Dachwedd, yn cynnwys nifer o argymhellion sy'n haeddu ystyriaeth ofalus. Maent yn cynnwys sicrhau:

  • mwy o gydnabyddiaeth i gyfraniad athrawon h?n fel rhan allweddol o'r gweithlu addysgu;
  • cefnogaeth gyson ac effeithiol ar gyfer iechyd a lles corfforol, meddyliol ac emosiynol athrawon a hynny trwy gydol eu gyrfa;
  • mwy o gymorth wrth reoli gweithlu oedran amrywiol a chael y gorau o athrawon h?n;
  • hyrwyddo a gweithredu ar weithio’n hyblyg ar draws pob ysgol er mwyn cefnogi diwylliant amrywiol sy'n gynhwysol i bob oedran.

Mae'r adroddiad hefyd yn argymell bod y gr?p yn parhau i gwrdd gan gydnabod bod newid y diwylliant o fewn y system addysg yn cynnig her i’r llwyodraeth, i gyflogwyr, y cyflogai a’r undebau. Ar adeg pan mae cyfyngiadau ariannol yn tanseilio'r proffesiwn ac yn cael effaith andwyol ar iechyd a lles, mae angen buddsoddiad sylweddol er mwyn galluogi ysgolion i gefnogi amrywiaeth.

Dyna’r her ar gyfer y blynyddoedd i ddod ac mae'r adroddiad yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer y trafodaethau sydd eu hangen.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639950