15 Mawrth 2019

Cynhadledd Flynyddol UCAC: 5-6 Ebrill 2019

Bydd Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn cynnal ei Gynhadledd Flynyddol yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod ar 5-6 Ebrill 2019.

Y siaradwyr gwadd fydd:

  • Kirsty Williams, Y Gweinidog Addysg, Llywodraeth Cymru(Dydd Gwener, 5 Ebrill, 13.00)
  • Guto Aaron, ymgynghorydd a hyfforddwr Technoleg Addysg, Arloeswr a Hyfforddwr ardystiedig gyda Google for Education, Cyfarwyddwr @Twt360 (Dydd Gwener, 5 Ebrill, 16.00)
  • Tracey Jones, Chrysalis, sy’n “grymuso athrawon ac addysgwyr i ddatblygu cadernid personol ac yn rhoi iddynt strategaethau ymdopi ar gyfer ymdrin â phwysau bob dydd” (Dydd Sadwrn, 6 Ebrill, 10.00)

Dyma rai o’r prif bynciau fydd yn cael eu trafod fel cynigion gan aelodau i’r Gynhadledd:

  • Ariannu ysgolion
  • Tryloywder y consortia rhanbarthol
  • Calendr ysgol sefydlog
  • Recriwtio a chadw penaethiaid
  • Dulliau trochi ac ariannu Canolfannau Iaith
  • Iechyd a lles emosiynol disgyblion a staff ysgol

Mae croeso i chi gysylltu os hoffech gael copi o’r cynigion, neu os hoffech wneud unrhyw drefniadau penodol i ymweld â’r gynhadledd, cynnal cyfweliadau ac ati.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams (Swyddog Polisi) ar 01970 639950 / 07787 572180

5 Mawrth 2019

Diwrnod Hyfforddi Ychwanegol ‘yn gam i’r cyfeiriad iawn’ meddai UCAC

Mae undeb addysg UCAC wedi croesawu’r cynnig sydd wedi’i wneud heddiw gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu diwrnod ychwanegol o Hyfforddiant mewn Swydd (HMS) y flwyddyn am y tair blynedd nesaf. Y bwriad yw bod y diwrnod ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r cwricwlwm newydd. Caiff ymgynghoriad ar y cynnig ei lansio heddiw.

Yn ogystal, mae’r Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC yn manylu ar sut bydd Llywodraeth Cymru’n gweithredu ar argymhellion eraill adroddiad Yr Athro Mick Waters, ‘Addysgu: proffesiwn gwerthfawr’ a gyhoeddwyd ym mis Medi 2018. Un o’r datblygiadau mwyaf arwyddocaol fydd sefydlu Comisiwn Annibynnol i ystyried ‘ail-greu addysg’ – sef meddwl yn sylfaenol ynghylch ‘sut y byddem yn newid y system ysgolion fel ei bod yn addas i’r bywyd modern a ragwelir yn y dyfodol ar gyfer teuluoedd a chymunedau.’

Dywedodd Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae UCAC wedi bod yn pwyso ar y Llywodraeth ers tro i esbonio pryd fyddai athrawon a staff eraill ysgolion yn cael amser i ymbaratoi ar gyfer y gwaith anferth o gyflwyno’r cwricwlwm newydd, gyda’r newidiadau sylfaenol mae’n ei olygu i ddulliau cynllunio, dysgu ac asesu.

“Byddai diwrnod o Hyfforddiant mewn Swydd ychwanegol y flwyddyn yn rhywfaint o help, ac yn bendant yn gam i’r cyfeiriad iawn - er y mae’n glir na fydd hynny’n ddigon yn ei hun.

“Rydym yn croesawu’r cynigion eraill yn natganiad y Gweinidog ar gyfer symud ymlaen gydag argymhellion adroddiad ‘Addysgu: Proffesiwn Gwerthfawr’. Mae sefydlu Comisiwn Annibynnol i feddwl yn agored ac o bosib yn radical am ffurf a strwythur ein system addysg yn arbennig o gyffrous. Mae’n llesol i ystyried y cwestiynau mawr o bryd i’w gilydd ac edrychwn ymlaen at fod yn rhan o’r trafodaethau.”

DIWEDD

Nodiadau

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

4 Mawrth 2019
Embargo: 00.01 5 Mawrth 2019

“Ysgolion Cymru mewn argyfwng”, dywed undebau addysg

Bydd aelodau undebau addysg yn cwrdd ag aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw i drafod argyfwng ariannu ysgolion yng Nghymru.

Bydd ASCL, NAHT, NEU Cymru ac UCAC yn cynnal sesiwn galw-i-mewn lle gall Aelodau Cynulliad siarad yn uniongyrchol â gweithwyr addysg proffesiynol am effaith toriadau ariannu ar eu hysgolion - o ddileu swyddi, i feintiau dosbarth mwy, llai o gefnogaeth i blant gydag anghenion dysgu ychwanegol a chynnydd yn y llwyth gwaith a straen ar y gweithlu.

Tynna’r undebau sylw at effaith polisïau llymder ar ariannu Llywodraeth Cymru. Galwant hefyd ar Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol i edrych ar dryloywder a thegwch ar draws y system, i sicrhau bod cyllid yn cael ei ddosbarthu yn deg ac yn glir.

Dywedodd Tim Pratt, Cyfarwyddwr ASCL Cymru “Mae cyllidebau ysgolion mewn argyfwng gyda mwy a mwy o ysgolion yn methu cael deupen llinyn ynghyd. Mae pob arbediad posibl wedi’i wneud, bellach nid oes unrhyw beth ar ôl i’w dorri ac eithrio staff gyda’r canlyniadau  trychinebus y bydd hyn yn sicr o’u cael ar ein pobl ifanc yng Nghymru. 

“Ar adeg pan mae nifer o fentrau newydd cyffrous o fewn addysg yng Nghymru, er mwyn i’r system lwyddo, rhaid iddi gael ei hariannu yn gywir.”

Dywed Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru “Nid oes digon o ariannu yn cael ei roi i ysgolion yng Nghymru ac mae cyllidebau ysgol ar fin torri. Mae’n effeithio ar ansawdd yr addysg y mae ysgolion yn gallu ei gyflenwi i blant.

“Rhaid i’r ymdriniaeth annealladwy gyfredol tuag at ariannu ysgolion newid ac mae buddsoddiad ychwanegol i addysg o’r pwys mwyaf erbyn hyn.

“Rhaid i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu addysg yng Nghymru.

“Mae angen i rieni wybod bod gan eu plentyn fynediad at ariannu digonol, teg a thryloyw i’w hysgol, waeth lle y maen nhw’n byw yng Nghymru.”

Dywedodd David Evans, Ysgrifennydd Cymru i NEU Cymru “Mae ein haelodau yn gwbl glir – mae angen mwy o ariannu i sicrhau bod ysgolion yng Nghymru yn gallu darparu’r addysg gofynnol i’n dysgwyr. Mae gweithwyr addysg proffesiynol yn wynebu mwy o bwysau o ran llwyth gwaith a disgwyliadau, heb yr ariannu sy’n ofynnol. Ni all hyn barhau.”

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Nid oes ariannu digonol yn cyrraedd ein hysgolion - does dim amheuaeth am hynny. Serch hynny, mae bron yn amhosibl gweld yn union le y mae arian addysg yn cael ei wario ar draws y system gyfan. Rhaid i ni wella tryloywder gwariant addysg ar frys, er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau posibl ar yr arian sydd ar gael.”

DIWEDD

ASCL Cymru: Tim Pratt, 07834 175284

NAHT Cymru: Rob Williams, 07710 087 283

NEU Cymru: David Evans, 07815 071164

UCAC: Rebecca Williams, 07787 572180

15 Chwefror 2019

Mae UCAC wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth San Steffan ar ariannu’r codiad yng nghyfaniad y cyflogwr i bensiynau athrawon.

Unwaith eto, mae Cymru wedi cael ei anghofio gan nad yw’r ymgynghoriad ar gyfer Lloegr yn unig er nad yw pensiynau athrawon wedi eu datganoli.

Yn ein hymateb mae UCAC yn nodi’r canlynol:

UCAC strongly asserts that Welsh Government should also receive appropriate funding to fund the increased employer contributions to teachers’ pensions. The consultation document states that the document is ‘about institutions in England only’ but it is important to remind ourselves that teachers’ pensions is not an element of a teachers’ conditions of service that has been devolved. To be clear: teachers’ pensions are a reserved matter.

There is a danger here of the Department making the same mistake that it made in its announcement on 24 July 20181, by failing to take into account the distribution of matters that are reserved in the field of education as opposed to those that are devolved, thereby neglecting to give consideration to schools and other educational institutions in Wales.

That decision was subsequently reversed by an announcement by the Secretary of State for Wales on 13 September2. In that statement, the Secretary of State emphasised “the UK Government’s commitment to the fair application of the rules underpinning the Welsh Government’s funding”.

Given that the governance of teachers’ pensions is not a devolved matter it is clearly the Treasury’s responsibility to ensure that Welsh Government receives appropriate funding to fund the increased employer contributions to teachers’ pensions. This is fundamental to ensuring that education institutions in Wales are treated in an equitable manner to education institutions in England.

Byddwn yn gwthio i sicrhau bod athrawon, arweinwyr a darlithwyr Cymru, sy’n rhan o’r cynllun pensiwn athrawon, yn cael tegwch ac y bydd setliad ariannol ar gyfer Cymru yn sicrhau bod arian sy’n ddyledus i Gymru yn dod i i Gymru.

15 Chwefror 2019

Cynhadledd Iechyd meddwl mewn addysg

Ar Ddydd Mercher, Chwefror 13eg, 2019 mynychodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, gynhadledd yn Llundain ar iechyd meddwl mewn addysg.

Roedd hi’n gynhadledd eithriadol o lwyddiannus wrth i nifer sylweddol o arbenigwyr ystyried y modd mae ysgolion yn delio gydag iechyd meddwl. Cafwyd cyflwyniadau gan amrywiaeth o siaradwyr profiadol yn y maes gan gynnwys academyddion ac ymarferwyr.

Cafwyd pwyslais yn y gynhadledd ar sicrhau bod cydbwysedd rhwng ystyried lles ac iechyd y disgyblion ond sicrhau hefyd bod yr un ystyriaeth yn cael ei roi i les ac iechyd yr athro.

Mae’n allweddol bod ysgol yn mabwysiadu strategaeth ysgol gyfan i iechyd meddwl sy’n cynnwys y disgyblion, athrawon, cymorthyddion ac yn wir y gymuned gyfan.

Wrth ystyried y gefnogaeth i athrawon roedd ymchwil yn dangos pa mor bwysig yw rôl yr athrawon ei hunan i’r disgyblion a’r myfyrwyr. Fodd bynnag, ni ellir disgwyl i athrawon sicrhau cefnogaeth i’r disgyblion heb gael hyfforddiant a derbyn cefnogaeth eu hunain.

Mewn oes pan mae’r holl bwyslais ar dargedau a chanlyniadau mae’n hawdd colli golwg ar yr angen i greu amgylchedd diogel sy’n rhoi gwerth ar yr unigolyn a phwysigrwydd i le'r unigolyn mewn cymdeithas sy’n rhoi gwerth i bob un.

Yr her nawr yw i ni ddysgu o brofiadau’r gynhadledd a gweithio tuag at gymuned addysg yng Nghymru sy’n cymryd iechyd meddwl o ddifrif ym myd addysg a thu hwnt.