28 Ebrill 2020

Diwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol

Mewn neges gan TUC Cymru cawsom ein hatgoffa bod ‘yr argyfwng coronafeirws wedi taro ein gweithleoedd yn galed’ a ‘llawer o gyflogwyr heb sicrhau diogelwch eu gweithwyr eto’.

Heddiw, Dydd Mawrth 28ain o Ebrill, yw Diwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol pan fydd cyfle i gofio am y rhai sydd wedi marw yn y gwaith ac ymgyrchwn dros amodau diogel i bob gweithiwr.

Ymunwch mewn munud o dawelwch.

Am 11.00 y bore ar ddydd Mawrth 28 Ebrill rydym yn eich annog i dreulio munud er mwyn talu teyrnged i'r holl weithwyr sydd wedi colli eu bywydau o'r coronafeirws neu o salwch neu anaf arall sy'n gysylltiedig â’r gwaith. Cefnogir y fenter hon gan Lywodraeth Cymru ac mae’n gyfle arbennig i gofio am aberth gweithwyr ar draws y byd ac yn ein cymunedau ni.

Os ydych yn gweithio o gartref gallwch sefyll tu allan i’ch tŷ i nodi'r un munud o dawelwch fel stryd neu gymuned. Gallwch helpu i ledaenu'r gair am y munud o dawelwch drwy ofyn i’ch teulu, ffrindiau a chymdogion i gymryd rhan.

Bydd UCAC yn nodi'r digwyddiad ar y cyfyngau cymdeithasol.

02 Ebrill 2020

Mae undebau addysg yn galw am ‘barch, dealltwriaeth a chefnogaeth ar y cyd’ mewn cyngor ar covid-19.

Heddiw mae pedwar undeb addysg, UCAC, ASCL, NAHT a’r NEU wedi cyhoeddi cyngor ar y cyd i'w haelodau ynghylch Coronafirws:

Cyngor yr undebau ar y cyd ar COVID-19 Cymru

Mae hwn yn gam  heb gynsail, sy'n cydnabod difrifoldeb yr argyfwng a'r cydweithredu sydd wedi bod yn digwydd y tu ôl i'r llenni rhwng undebau ac ar lawr gwlad rhwng cydweithwyr mewn ysgolion.

Mae'r cyngor yn gynnyrch sawl diwrnod o weithio ar y cyd, ac mae'n cynnwys meysydd fel staffio diogel, cefnogi disgyblion gartref a chyfeirio pryderon amddiffyn plant.

Dywedir bod llwyddiant yn deillio o barch, cyd-ddealltwriaeth a chefnogaeth wedi ei seilio ar haelioni ysbryd. Mae argyfwng yn ddieithriad yn dod â’r gorau o dimau ysgolion. Cyhoeddwyd y cyngor ar y cyd hwn er mwyn sicrhau bod hynny’n digwydd.

10 Ebrill 2020

Diweddariad (3) i athrawon llanw/cyflenwi

Dyma linc at lythyr i athrawon cyflenwi/llanw, gafodd ei gyhoeddi’r bore ‘ma, gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: 

https://llyw.cymru/coronafeirws-cymorth-ir-sector-cyflenwi

Cofiwch gysylltu os ydych am drafod eich sefyllfa gyda ni.

27 Mawrth 2020

Diweddariad (2) i athrawon llanw/cyflenwi

Rydym yn ymwybodol iawn o’r ansicrwydd mawr sy’n eich wynebu ar hyn o bryd, ac yn mawr obeithio eich bod chi’n cadw’n ddiogel.

Mae UCAC wedi bod yn pwyso am eglurder ynghylch sefyllfa athrawon cyflenwi/llanw. Nid yw hynny’n fater rhwydd oherwydd, yn anffodus, bod cymaint o wahanol batrymau o gyflogaeth a gwahanol mathau o gyflogwyr ar gyfer athrawon cyflenwi.

Rydym yn parhau mewn trafodaethau cyson gyda Llywodraeth Cymru ac yn ymwybodol eu bod yn ystyried sefyllfa athrawon cyflenwi, a’r anawsterau penodol rydych chi’n eu wynebu, ar hyn o bryd. Rydym yn obeithiol y byddant yn gallu cynnig rhywfaint o eglurder erbyn wythnos nesaf.

Dyma’r diweddaraf o ran gwybodaeth a chyngor gan UCAC: