17 Rhagfyr 2018

Gwefan meddwl.org

Mae gwefan meddwl.org yn cynnig ‘lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg’.

Cafodd y wefan ei sefydlu ym 2016 ac mae’n cael ei chynnal gan gr?p o wirfoddolwyr mewn ymateb i’r ‘prinder gwasanaethau a deunyddiau iechyd meddwl yn Gymraeg’.Mae’n adnodd eithriadol o ddefnyddiol sy’n gyfraniad pwysig i’r drafodaeth ar iechyd meddwl ac yn cynnig cefnogaeth ‘i oresgyn yr anawsterau a’r heriau a fydd yn ein hwynebu ni i gyd ar adegau’n ystod ein bywydau - i fod â hyder a hunan-barch ac i allu credu’n ein hunain’.

Fel y dywed y wefan, mae gan bawb ‘iechyd meddwl’ - mae gan bob un ohonom ‘gorff ac ymennydd, ac felly mae gennym i gyd iechyd corfforol ac iechyd meddwl’. Mae’r wefan yn cydnabod y gall fod yn ‘anodd iawn meddwl eich bod chi, aelod o’ch teulu neu ffrind yn profi problemau iechyd meddwl, ond mae’n hynod bwysig i geisio peidio â’i gadw i chi’ch hun; bydd rhannu yn helpu’. 

Mae’r wefan yn rhoi ystyriaeth i wahanol gyflyrau gan gynnwys strategaethau er mwyn ymdopi gyda gwahanol agweddau ar iechyd meddwl. Ceir mynegbyst i’r cymorth sydd ar gael gan wahanol fudiadau ac mae gwybodaeth megis dyddiau allweddol yn y flwyddyn i godi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd yn ymwneud â iechyd meddwl yn fuddiol a diddorol.

Rwy’n eich annog i bori trwy adrannau o’r wefan ble mae unigolion yn rhannu eu profiadau ar ffurf straeon, erthyglau, myfyrdodau, cerddi a chyflwyniadau fideo. Mae UCAC yn annog ein haelodau i gyfrannu at y wefan – gallwch rannu eich profadau’n hollol ddienw –byddai’r cyfraniad hwnnw’n un hynod o werthfawr.

Mae gwefan meddwl.org yn adnodd y dylai bob athro a darlithydd fod yn ymwybodol.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639950

13 Rhagfyr 2018

Cyfarfod Fforwm Polisïau Cymru

Ar Ddydd Gwener, Rhagfyr 12fed roedd Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, Dilwyn Roberts-Young, yn siarad mewn cyfarfod ar y camau nesaf i’r gweithlu addysgu yng Nghymru oedd wedi ei drefnu gan Fforwm Polisi Cymru.

Roedd ei gyflwyniad yn canolbwyntio ar yr angen i roi ystyriaeth lawn i les ac iechyd athrawon ac i fynd i’r afael â’r llwyth gwaith affwysol sy’n llethu’r proffesiwn.

Cyfeiriodd at ymchwil gan Lywodraeth San Steffan, gan elusen yr Education Partnership a chan yr Undeb ei hun sy’n dangos bod athrawon ac arweinwyr yn gweithio ymhell y tu hwnt i reolau’r Working Time Regulation.

Nododd adroddiad pellgyrhaeddol ar les ac iechyd, gan yr Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), oedd yn nodi mai’r cyflogai yw’r ‘ased mwyaf gwerthfawr’ a bod angen ‘ymagwedd gyfannol (holistic) at les’ isicrhau staff ‘ysgogol, yn gorfforol ac yn seicolegol, ac yn wydn'.

Rydym mewn cyfnod o newid mawr yn y byd addysg ac mae adeg o newid yn gosod straen enfawr ar y gweithlu. Dyma adeg ble mae angen sicrhau parch ac ymddiriedaeth ac er mwyn i hynny ddigwydd mae gwerth ystyried egwyddorion sy’n cael eu hamlinellu gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ac yn nodi pwysigrwydd:

siarad gyda’n gilydd; gwrando ar bryderon ein gilydd; codi pryderon a datrys problemau gyda'n gilydd; ceisio a rhannu barn a gwybodaeth; trafod materion mewn da bryd; ystyried beth sydd gan bawb i'w ddweud; gwneud penderfyniadau gyda'n gilydd.

Mae’r ddogfen Addysgu: Proffesiwn Gwerthfawr yn datgan yr angen i:

  • ddatblygu hyder ac ennill ymddiriedaeth y cyhoedd;
  • fynd i’r afael â llwyth gwaith;
  • sicrhau arweinyddiaeth hyderus.

Yn sicr, bydd yr adroddiad yn destun trafod a dadlau ond rydym mewn cyfnod ble mae gwir angen newid yn y diwylliant sydd ar brydiau’n llethol o ran y pwysau gwaith ac atebolrwydd. Mae datganoli cyflogau ac amodau gwaith yn gyfle i edrych o’r newydd ar addysgu a dim ond wrth wneud hynny mae modd i ni ddenu athrawon newydd i’r proffesiwn.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639950

5 Rhagfyr 2018

Bygythiad i Ganolfannau Iaith Gwynedd

Mae undeb addysg UCAC wedi mynegi ei wrthwynebiad i gynigion Cyngor Gwynedd i wneud toriadau i wasanaeth sy’n galluogi newydd-ddyfodiaid i’r ardal i gael eu trwytho yn y Gymraeg a dod yn rhan o gymuned ddwyieithog.

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar hyn o bryd gyda staff y Canolfannau Iaith yngl?n ag ail-strwythuro.

Yn ôl Ioan Rhys Jones, Swyddog Maes Y Gogledd UCAC, “Nid yw’r Cyngor Sir yn cynnig unrhyw opsiwn i gadw’r gwasanaeth euraidd yma fel y mae, ac mae hynny’n hynod siomedig.

“Byddai unrhyw un o’r opsiynau sy’n cael eu cynnig yn cael effaith negyddol ar safon y dysgu a/neu ar y niferoedd sy’n gallu manteisio ar y cyfle gwerthfawr hwn.

“Oherwydd dwyster y cwrs a’r disgwyliadau sydd ar yr athro a’r disgyblion, yn ôl yr arbenigwyr mae cymhareb 1 athro i 8 disgybl yn angenrheidiol. Dyma’r model sydd yn ei le ar hyn o bryd, ond nid oes unrhyw un o’r opsiynau’n caniatáu i hynny barhau. Yn wir, mae’r rhan fwyaf o’r cynigion yn golygu dyblu nifer y disgyblion i bob athro.

“Pryderwn mai effaith y newidiadau fydd ei bod hi’n llawer anoddach trosglwyddo’r iaith yn effeithiol. Ac yn ei dro bydd hynny’n rhwystro plant Gwynedd rhag derbyn addysg Gymraeg a theimlo’n rhan o’r gymuned ddwyieithog ehangach.

“Mae UCAC yn gresynu nad oes gan Gyngor Gwynedd yr ewyllys i sicrhau parhad y gwasanaeth effeithiol hwn yn ei gyfanrwydd, ac nad oes ymdrech wedi’i wneud i ddarganfod y cyllid i’w gynnal.

“Pa obaith sydd gennym o gyrraedd nod Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr erbyn 2050 pan na allwn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg newydd yn ymuno ag addysg Gymraeg - a hynny yng nghadarnleoedd yr iaith yng nghymunedau Gwynedd?”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

5 Rhagfyr 2018

Ar Ddydd Iau, Tachwedd, 29ain, mynychodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, gyfarfod gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn eu swyddfeydd yng Nghaerdydd.

Roedd yn gyfle, gyda chynrychiolwyr o undebau eraill, i fwrw trosolwg ar yr heriau cyllido sy’n bodoli ym mhob cwr o Gymru. Cytunwyd yn y cyfarfod bod angen i gynrychiolwyr y cyflogwyr a chynrychiolwyr y cyflogai sefydlu patrwm o gyfarfodydd ynghyd â sicrhau bod cyfathrebu clir yn digwydd rhwng yr undebau a’r Gymdeithas.

Rhydd perthynas o’r fath gyfleoedd i ni anfon negeseuon cyson i Lywodraeth Cymru ar y blaenoriaethau o ran cyllido gan sicrhau bod unrhyw arian yn cyrraedd yn y mannau fydd yn mynd i’r afael â phryderon ein haelodau.

Athrawon ac arweinyddion ysgol yw adnoddau pwysicaf y byd addysg ac mae’n allweddol bod pwyslais ar ddiogelu swyddi ynghyd â sicrwydd nad oes tanseilio ar gyflogau ac amodau gwaith. Bydd angen dwyn pwysau ar Lywodraeth Cymru i ryddhau arian digonol ar gyfer gwireddu’r datblygiadau eang sy’n wynebu ysgolion yn y blynyddoedd nesaf.

Mae UCAC yn croesawu’r bwriad i sicrhau perthynas fwy strwythuredig gyda’r Gymdeithas - a hynny’n unol â cheisiadau’r Undeb dros gyfnod estynedig. Rydym hefyd yn dymuno’n dda i Steve Thomas, Prif Weithredwr y Gymdeithas, ar ei ymddeoliad ar ddiwedd y flwyddyn.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639950

21 Tachwedd 2018

Cyfarfod gyda Swyddogion Sir y Fflint

Ar ddydd Llun, Tachwedd yr 19eg, yn swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint, bu Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC mewn cyfarfod gyda’r Prif Weithredwr Colin Everett a’r Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes Claire Homard. 

Roedd y cyfarfod yn gyfle i rannu pryderon am gyllido addysg ac oblygiadau hynny i gyflogau, i amodau gwaith a sicrwydd swyddi athrawon sy’n gweithio yn Sir y Fflint. Roedd y cyfarfod yn un o gyfres o gyfarfodydd sydd wedi digwydd gyda gwahanol awdurdodau a fydd yn parhau i ddigwydd ar gyfnod mor heriol i’r proffesiwn ac i’r system addysg.

Roedd y cyfarfod yn amserol gan fod yr awdurdod wedi lansio ymgyrch y dydd canlynol yn pwyso am gyllid teg i lywodraeth leol ac i Sir Y Fflint. Mae manylion am yr ymgyrch honno ar gael yma: www.siryfflint.gov.uk/EinSiryFflint19-20

Mae Cyngor Sir y Fflint ‘yn gofyn i Lywodraeth Cymru #CefnogiGalw am £5.6m yn fwy o gyllid i Sir y Fflint’. Yn ôl datganiad y Prif Weithredwr mae’r awdurdod angen ymateb cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu ‘gwarchod gwasanaethau lleol a chadw’r cynnydd Treth Cyngor i lawr'.

Roedd y cyfarfod yn drafodaeth gadarnhaol ble roedd yr awdurdod yn cytuno gyda phryderon UCAC am ariannu addysg. Bu i iddynt bwysleisio eu hymrwymiad i weithio’n glos gyda’r undebau ac i sicrhau bod unrhyw drafodaethau’n digwydd mewn modd agored a thryloyw.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639950