6 Mehefin 2018:
Embargo: 7 Mehefin, 00:01

UCAC yn croesawu gweledigaeth newydd ar gyfer arolygu ysgolion

Yn sgil cyhoeddi adroddiad gan yr Athro Graham Donaldson heddiw ynghylch rôl a dulliau gweithredu Estyn, mae undeb addysg UCAC wedi croesawu’r weledigaeth a amlinellir.

Dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC:“Mae UCAC yn croesawu’r adroddiad hwn a’r weledigaeth mae’n ei chynnig ar gyfer trefniadau arolygu ysgolion.

“Mae newidiadau sylweddol iawn ar y gweill i system addysg Cymru, ac mae ail-edrych ar rôl Estyn yn y cyd-destun hwn yn un elfen bwysig o sicrhau gweithredu cyson, ar y cyd ar draws y system.

“Efallai nad yw’n syndod fod argymhellion yr Athro Donaldson yn gwbl gydnaws â chyfeiriad ac ethos y diwygiadau’n fwy cyffredinol. Maent yn taro cydbwysedd rhwng parhau i roi sicrwydd i’r cyhoedd ynghylch safonau addysg, a rhoi mwy o gyfrifoldeb ar ysgolion dros eu gwelliant eu hunain.

“Mae’r pwyslais ar ymddiriedaeth, cydweithio, cefnogaeth a dysgu proffesiynol – yn hytrach na strategaeth o ofn a braw, a chywilyddio cyhoeddus - i’w groesawu’n fawr iawn. Mae UCAC yn ffyddiog y bydd hyn yn creu system llawer fwy agored, gonest ac aeddfed fydd yn fwy tebygol o arwain at welliannau ar gyfer disgyblion.

“Mawr obeithiwn y bydd Llywodraeth Cymru ac Estyn ei hun yn derbyn yr argymhellion.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

24 Ebrill 2018

Tystysgrif Her Sgiliau – undeb yn croesawu argymhellion

Yn sgil cyhoeddi adroddiad a gomisiynwyd gan Cymwysterau Cymru i’r Dystysgrif Her Sgiliau o fewn Bagloriaeth Cymru, dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC:

“Mae UCAC yn croesawu’r adroddiad hwn sy’n cydnabod y gwrthdaro sy’n bodoli ar hyn o bryd rhwng gwerth aruthrol y Dystysgrif Her Sgiliau ar y naill law, a’r dryswch a chamddeall yn ei chylch ar y llall.

“Mae prif negeseuon ac argymhellion yr adroddiad yn cyd-fynd â’r hyn mae aelodau UCAC wedi bod yn adrodd ers cryn amser, sef bod elfennau o ddyluniad a chynllun asesu’r cymhwyster yn drwsgl ac yn feichus - a  hynny i ddysgwyr ac i athrawon. Croesawn yn fawr y pwyslais yn yr adroddiad ar wella cyfathrebu a chyfleoedd hyfforddiant i athrawon, gan gynnwys o fewn cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon.

“Galwa UCAC ar yr holl bartneriaid perthnasol i weithredu ar argymhellion yr adroddiad er mwyn sicrhau bod elfen Tystysgrif Her Sgiliau’r Fagloriaeth mor atyniadol ac mor fuddiol â phosib i gynifer â phosib o ddisgyblion ledled Cymru.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

9 Mawrth 2018

Datganoli Tâl ac Amodau Gwaith Athrawon gam yn agosach

Ar y diwrnod y lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar sut mae’n bwriadu pennu tâl ac amodau gwaith athrawon, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae UCAC yn falch iawn i weld y cynigion hyn gan Lywodraeth Cymru ynghylch sut mae’n bwriadu pennu tâl ac amodau gwaith athrawon Cymru, unwaith y bydd y pwerau wedi’u datganoli.

“Ar ôl degawdau o ymgyrchu a dwyn perswâd gan UCAC - a fu, tan yn ddiweddar, yn llais unig iawn yn y diffeithwch - mae’r cyfle i osod tâl ac amodau gwaith sy’n cyd-fynd â diwylliant ac uchelgais Cymru ar gyfer ein byd addysg o fewn cyrraedd.

“Croesawn yn fawr y cynnig y bydd y tâl ac amodau gwaith yn statudol, ac yn gyson ledled Cymru. Mae hynny’n eithriadol o bwysig er mwyn sicrhau tegwch. Mae’r ymrwymiad i sicrhau y bydd cyflogau o leiaf cyfwerth â chyflogau mewn ysgolion cyfatebol dros y ffin i’w groesawu yn ogystal.

“Edrychwn ymlaen at fwrw’r maen i’r wal, a symud at system sy’n addas i Gymru ac sy’n gydnaws â’n gwerthoedd â’n gweledigaeth.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.
  • Mae UCAC wedi bod yn ymgyrchu ers 1940 am system addysg annibynnol i Gymru, gan gynnwys yr hawl i bennu tâl ac amodau gwaith athrawon.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

2 Chwefror 2018

Ffioedd parcio Abertawe - UCAC yn gwrthwynebu'n ffyrnig

Mewn ymateb i gynigion gan Gyngor Abertawe i godi ffioedd ar staff ysgolion i barcio ar dir yr ysgol, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC:

"Mae UCAC yn brawychu at y cynnig hwn gan Gyngor Abertawe ac yn gwrthwynebu'n chwyrn. Mae'n awgrymu 'desperation' llwyr ar ran y Cyngor.

"Mi fyddai cyflwyno ffioedd parcio ar weithlu sector cyhoeddus sydd wedi gweld rhewi neu gapio'u cyflogau ers saith mlynedd bellach, yn gwbl annerbyniol.

"Ar lefel ymarferol, mae athrawon yn cario llwythi trwm iawn o lyfrau bob dydd sy'n gwneud teithio ar gludiant cyhoeddus yn eithriadol o anodd.

"Rydym yn poeni hefyd y gallai hyn ychwanegu at lwyth gwaith penaethiaid os oes disgwyl iddyn nhw gasglu taliadau a dosbarthu trwyddedau.

"Mae'r cynigion yn gwbl aneglur, ac nid oes unrhyw fath o ymgynghori wedi bod arnynt - o feddwl y gallant gael eu cyflwyno o fis Ebrill ymlaen.

"Galwn ar Gyngor Abertawe i dynnu'r cynigion afresymol hyn yn ôl ar unwaith er mwyn tawelu'r dyfroedd ac osgoi colli ewyllys da y gweithlu cyfan."

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

24 Ionawr 2018

UCAC yn galw am ragor o hyfforddiant i’r gweithlu addysg

Mewn ymateb i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol Estyn heddiw, mae undeb athrawon UCAC wedi galw am gynyddu nifer y diwrnodau hyfforddiant ar gyfer athrawon, penaethiaid a chymorthyddion.

Dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Un o’r themâu sy’n rhedeg trwy adroddiad blynyddol Estyn yw’r angen am hyfforddiant trwyadl o safon uchel i’r gweithlu addysg cyfan.

“Mae’r Prif Arolygydd yn ei gwneud hi’n gwbl glir yn ei adroddiad mai diffyg hyfforddiant a chefnogaeth yw un o’r prif resymau dros yr anghysonderau mae’n ei weld yn y system, gan gynnwys yn y Cyfnod Sylfaen, mewn perthynas â llythrennedd, rhifedd a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

“Os ydyn ni am gael system addysg o safon uchel, gyda chysondeb ledled Cymru, a gan ein bod ni yn y broses o gyflwyno newidiadau gwirioneddol bellgyrhaeddol i’r cwricwlwm, mae’n rhaid, rhaid, sicrhau lefel briodol o hyfforddiant a chefnogaeth i gymorthyddion, athrawon ac i arweinwyr, er mwyn rhoi iddynt y lefel briodol o arbenigedd a hyder.

“Mae UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i ychwanegu at y 5 diwrnod blynyddol o Hyfforddiant mewn Swydd yn ystod y cyfnod yn arwain at gyflwyno’r cwricwlwm a threfniadau asesu newydd. Dyma’r unig ffordd o sicrhau’r lefelau o ddatblygiad proffesiynol sy’n angenrheidiol ar gyfer gweithredu gweledigaeth uchelgeisiol y Llywodraeth.”

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.