14 Medi 2017

Ymgais i leihau llwyth gwaith

Heddiw (14 Medi 2017) cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'n buddsoddi £1.28m mewn cynllun peilot i ariannu Rheolwyr Busnes mewn clystyrau o ysgolion cynradd. Bwriad y cynllun yw lleihau'r baich gweinyddol ar benaethiaid er mwyn caniatáu iddynt ganolbwyntio ar faterion addysgol.

Yn ogystal heddiw, cafodd canllaw 'Lleihau Baich Gwaith' ei gyhoeddi sydd wedi'i lunio ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Estyn, awdurdodau lleol, y consortia rhanbarthol, Cyngor y Gweithlu Addysg, ac undebau addysg.

28 Gorffennaf 2017

Ymateb yr undebau ar y cyd i argymhellion y Llywodraeth yn dilyn adroddiad yr STRB

Mae'r undebau addysg (UCAC, NUT, NAHT, ASCL, ATL a VOICE) wedi anfon llythyr ar y cyd at yr Ysgrifennydd Gwladol tros Addysg yn galw ar Llywodraeth San Steffan i sicrhau bod y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol yn nodi'n statudol y dylai pob athro dderbyn codiad cyflog, yn unol ag argymhellion yr STRB ar gyfer yr ystod cyflog perthnasol. 

21 Gorffennaf 2017

Deiseb i sicrhau cydraddoldeb cwricwlwm i ysgolion cyfrwng Cymraeg

Mae UCAC yn cefnogi'r ddeiseb isod sy'n galw ar Lywodraeth Cymru i atal Cymwysterau Cymru rhag parhau i wahaniaethu yn erbyn dysgwyr cyfrwng Cymraeg, a sicrhau cydraddoldeb ieithyddol o ran cwricwlwm ysgol.

20 Gorffennaf 2017

Carreg filltir pwysig yn hanes undebau llafur yng Nghymru

Mae UCAC yn croesawu canlyniad y bleidlais yn y Senedd ddoe o blaid derbyn Bil Undebau Llafur (Cymru).  Yn y bleidlais derfynol pleidleisiodd 38 o Aelodau'r Cynulliad o blaid ac 13 yn erbyn a neb yn ymatal.

Dyma garreg filltir pwysig yn hanes undebau llafur yng Nghymru ac mae'r Bil yn enghraifft o lwyddiant datganoli yng Nghymru, gyda'r Llywodraeth yn cydnabod pwysigrwydd cydweithio gydag undebau llafur er mwyn cryfhau'r sector gyhoeddus.

19 Gorffennaf 2017

Prinder adnoddau Cymraeg i gyd-fynd â chymwysterau

Dros yr wythnosau diwethaf, mae UCAC wedi bod yn casglu gwybodaeth gan aelodau ynghylch prinder adnoddau Cymraeg i gyd-fynd â chymwysterau, ac ers hynny mae Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC wedi bod yn gweithredu ar y mater.