19 Gorffennaf 2018

Croesawu adroddiad ar brinder gwerslyfrau ac adnoddau

Mewn ymateb i adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC:

“Rydym yn falch iawn bod y Pwyllgor wedi dewis ymchwilio i’r pwnc hwn sydd wedi bod yn achosi problemau gwirioneddol i athrawon a dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ers blynyddoedd.

“Rydyn ni’n gwybod mai amserlen diwygio cymwysterau rhy uchelgeisiol oedd wrth wraidd y problemau enbyd a fu yn ystod y tair blynedd diwethaf – ac mae gwersi i’w nodi yn y cyd-destun hwnnw gyda diwygiadau anferth i’r cwricwlwm ar y ffordd.

“Ond mae’r problemau’n fwy systemig na hynny, ac yn ymwneud â sut mae adnoddau’n cael eu comisiynu, gan bwy, a phryd. Mae’n bryd i ni gael ymagwedd gwbl wahanol at yr holl broses, gan gynnwys llawer mwy o bwyslais ar adnoddau Cymreig wedi’u comisiynu a’u cynhyrchu yng Nghymru.

“Yn y bôn, mae hyn yn fater o sicrhau tegwch a pharch at ddisgyblion ac athrawon ym mhob ysgol yng Nghymru, beth bynnag yw cyfrwng eu hiaith.”

DIWEDD

Nodiadau

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
18 Gorffennaf 2018

Model tâl ac amodau gwaith Cymru'n cael croeso

Mewn ymateb i ddatganiad Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg heddiw ynghylch y model ar gyfer pennu tâl ac amodau gwaith athrawon yng Nghymru, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC:

"Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad heddiw sy'n amlinellu'r strwythur newydd fydd yn gwneud penderfyniadau am dâl ac amodau gwaith athrawon Cymru am y tro cyntaf erioed. Mae UCAC yn rhoi croeso yn arbennig i'r pwyslais ar gyd-drafod rhwng cyflogwyr, Llywodraeth Cymru ac undebau sy'n cynrychioli athrawon, gan osgoi ymgynghoriad cyhoeddus amhriodol ar dâl ac amodau gwaith y proffesiwn."

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, darpar Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC "Mae UCAC yn edrych ymlaen at fod yn rhan o'r trafodaethau hanesyddol hyn. Erbyn mis Medi 2019 bydd y penderfyniadau cyntaf ynghylch tâl ac amodau gwaith athrawon Cymru wedi cael eu gwneud a hynny yng Nghymru, ar sail blaenoriaethau ac ystyriaethau Cymreig yn benodol. Mae hyn yn benllanw ymgyrchu gan UCAC dros flynyddoedd ac yn gwireddu un o brif ddyheadau'r undeb ers ei sefydlu."

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

20 Mehefin 2018

Angen i Lywodraeth Cymru adolygu pa mor ddigonol yw cyllidebau ysgolion.

Yn sgil cyhoeddi adroddiad gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad heddiw ar gyllid wedi ei dargedu i wella canlyniadau addysgol plant difreintiedig, meddai Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC:

“Mae’r Pwyllgor wedi adnabod y straen ariannol ychwanegol ar ysgolion oherwydd tan-gyllido. Nid yw Llywodraeth Cymru yn ariannu’r Grant (Grant Datblygu Disgyblion) ar sail y niferoedd cywir o ddisgyblion difreintiedig sydd angen cymorth ar unrhyw adeg. Mae’r argymhelliad i ddarparu cyllid ar gyfer y nifer cywir o ddisgyblion yn un amlwg ond un pwysig; gallai gweithredu hyn wneud gwahaniaeth sylweddol i gyllidebau ysgolion ac i ddeilliannau disgyblion.”

“Nid yw heriau addysgiadol disgyblion yn newid dros nos pan fydd sefyllfa’r cartref yn gwella,” meddai, “ac mae’r argymhelliad i ymestyn y gefnogaeth dros gyfnod hirach yn allweddol i lwyddiant disgyblion.”

“Mae’n amlwg, hefyd, nad yw’r cyllido ar hyn o bryd wedi ei dargedu’n effeithiol tuag at anghenion plant mewn gofal a phlant sydd wedi eu mabwysiadu ac mae’r Pwyllgor yn adnabod gwelliannau sydd angen eu cyflwyno er lles y disgyblion hyn.”

“Croesawn hefyd y sylw sy’n cael ei roi i ddisgyblion mwy abl a thalentog– a’r angen i gefnogi bob disgybl difreintiedig i gyrraedd ei botensial.”

“Gwyddom fod pwysau ariannol aruthrol ar ysgolion ar hyn o bryd ac, er nad oedd materion cyllidol ehangach ysgolion o fewn Cylch Gorchwyl ymchwiliad y Pwyllgor, mae UCAC yn croesawu’r argymhelliad  y dylai Lywodraeth Cymru ‘barhau i adolygu pa mor ddigonol yw cyllidebau ysgolion’.”

“Mae yna  argyfwng ariannol gwirioneddol yn ein hysgolion ac mae hyn yn sicr o gael effaith ar gyrhaeddiad disgyblion. Mae UCAC yn galw ar i Lywodraeth Cymru sicrhau cyllido digonol ar gyfer ysgolion yn gyffredinol. “

“Edrychwn ymlaen at glywed ymateb Llywodraeth Cymru i’r argymhellion sydd yn yr adroddiad.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

15 Mehefin 2018

Dileu cludiant am ddim i ysgolion Cymraeg yn “gwbl annerbyniol” meddai UCAC

Yn sgil gwybodaeth a ddaeth i law bod Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu rhoi ystyriaeth i ddileu cludiant am ddim i ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Is-ysgrifennydd Cyffredinol UCAC a Swyddog Maes y Gogledd:

“Gwyddom fod pwysau ariannol aruthrol ar Awdurdodau Lleol. Fodd bynnag, byddai dileu cludiant am ddim i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gam gwag anferthol. Mae UCAC o’r farn bod y ffaith ei fod dan drafodaeth hyd yn oed yn gwbl annerbyniol.

“Mae Mesur Teithio i Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn rhoi dyletswydd ar bob awdurdod lleol i “hyrwyddo mynediad at addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.” Mi fyddai dileu’r cludiant yn mynd yn groes i’r gofyniad statudol hwn ac yn creu rhwystrau gwirioneddol i ddisgyblion rhag cyrraedd addysg cyfrwng Cymraeg.

“Y canlyniad amlwg yw y bydd nifer o ddisgyblion yn cael eu gorfodi i fynychu ysgol cyfrwng Saesneg agosach at adref, gan eu hamddifadu o addysg yn eu mamiaith, neu yn achos disgyblion o gartrefi di-Gymraeg, yn eu hamddifadu o’r hawl i ddod yn ddinasyddion hyderus a naturiol ddwyieithog.

“Byddai hynny’n ergyd uniongyrchol yn erbyn polisi Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

“Mae’r cam hwn gan Sir y Fflint yn arwydd eu bod yn gwbl ‘despret’ o safbwynt cyllidebol. Os felly, mae’n bryd i ni gael trafodaeth ar lefel genedlaethol ynghylch lefelau a dulliau ariannu’r system addysg.”

Noda UCAC fod Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir y Fflint (2017-2020) yn gwbl glir ar y mater:

“Mae Cyngor Sir y Fflint yn bodloni gofynion Adran 10 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Mae Polisi Cludiant Ysgolion yr awdurdod lleol yn cynnwys darpariaeth ar gyfer disgyblion o oedran ysgol gorfodol i gael cludiant am ddim i ysgolion Cyfrwng Cymraeg... Mae mynediad i addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei hwyluso gan ddarparu rhwydwaith o lwybrau cludiant addas ac amseroedd teithio nad ydynt yn ormodol.”

Mewn perthynas ag addysg ôl-16, mae’r Cynllun yn nodi:

“Darperir cludiant am ddim i ddysgwyr sy’n dymuno cael mynediad at gyrsiau ôl-16 yn Ysgol Uwchradd cyfrwng Cymraeg yr awdurdod lleol... er nad oes cynlluniau ar hyn o bryd i ddiwygio’r polisi, gallai cael gwared ar y ddarpariaeth ddewisol hon yn y dyfodol gyflwyno her, o ran gallu dysgwyr i gael mynediad at addysg ôl-16 trwy gyfrwng y Gymraeg.”

DIWEDD

Nodiadau

Am fanylion pellach cysylltwch â:

  • Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

6 Mehefin 2018:
Embargo: 7 Mehefin, 00:01

UCAC yn croesawu gweledigaeth newydd ar gyfer arolygu ysgolion

Yn sgil cyhoeddi adroddiad gan yr Athro Graham Donaldson heddiw ynghylch rôl a dulliau gweithredu Estyn, mae undeb addysg UCAC wedi croesawu’r weledigaeth a amlinellir.

Dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC:“Mae UCAC yn croesawu’r adroddiad hwn a’r weledigaeth mae’n ei chynnig ar gyfer trefniadau arolygu ysgolion.

“Mae newidiadau sylweddol iawn ar y gweill i system addysg Cymru, ac mae ail-edrych ar rôl Estyn yn y cyd-destun hwn yn un elfen bwysig o sicrhau gweithredu cyson, ar y cyd ar draws y system.

“Efallai nad yw’n syndod fod argymhellion yr Athro Donaldson yn gwbl gydnaws â chyfeiriad ac ethos y diwygiadau’n fwy cyffredinol. Maent yn taro cydbwysedd rhwng parhau i roi sicrwydd i’r cyhoedd ynghylch safonau addysg, a rhoi mwy o gyfrifoldeb ar ysgolion dros eu gwelliant eu hunain.

“Mae’r pwyslais ar ymddiriedaeth, cydweithio, cefnogaeth a dysgu proffesiynol – yn hytrach na strategaeth o ofn a braw, a chywilyddio cyhoeddus - i’w groesawu’n fawr iawn. Mae UCAC yn ffyddiog y bydd hyn yn creu system llawer fwy agored, gonest ac aeddfed fydd yn fwy tebygol o arwain at welliannau ar gyfer disgyblion.

“Mawr obeithiwn y bydd Llywodraeth Cymru ac Estyn ei hun yn derbyn yr argymhellion.”

DIWEDD

Nodiadau

  • Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn un o brif undebau addysg Cymru. Mae’n cynrychioli  athrawon, penaethiaid a darlithwyr ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.