2 Hydref 2017

UCAC yn cefnogi pobl Catalwnia

Dangosodd UCAC ei gefnogaeth i bobl Catalwnia nos Lun 2 Hydref ar Sgwâr Glyndwr, Aberystwyth ymhlith torf o ddegau o bobl.

26 Medi 2017

UCAC yn croesawu cynllun gweithredu addysg ‘Cenhadaeth ein cenedl’

Mae undeb athrawon UCAC wedi rhoi croeso i gyhoeddiad cynllun gweithredu Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl a lansiwyd heddiw.

Mae’r ddogfen yn gosod blaenoriaethau ar gyfer system addysg Cymru o 2017 hyd at 2021 a hynny yng nghyd-destun ‘Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol’ a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar.

14 Medi 2017

Ymgais i leihau llwyth gwaith

Heddiw (14 Medi 2017) cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'n buddsoddi £1.28m mewn cynllun peilot i ariannu Rheolwyr Busnes mewn clystyrau o ysgolion cynradd. Bwriad y cynllun yw lleihau'r baich gweinyddol ar benaethiaid er mwyn caniatáu iddynt ganolbwyntio ar faterion addysgol.

Yn ogystal heddiw, cafodd canllaw 'Lleihau Baich Gwaith' ei gyhoeddi sydd wedi'i lunio ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Estyn, awdurdodau lleol, y consortia rhanbarthol, Cyngor y Gweithlu Addysg, ac undebau addysg.

28 Gorffennaf 2017

Ymateb yr undebau ar y cyd i argymhellion y Llywodraeth yn dilyn adroddiad yr STRB

Mae'r undebau addysg (UCAC, NUT, NAHT, ASCL, ATL a VOICE) wedi anfon llythyr ar y cyd at yr Ysgrifennydd Gwladol tros Addysg yn galw ar Llywodraeth San Steffan i sicrhau bod y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol yn nodi'n statudol y dylai pob athro dderbyn codiad cyflog, yn unol ag argymhellion yr STRB ar gyfer yr ystod cyflog perthnasol. 

21 Gorffennaf 2017

Deiseb i sicrhau cydraddoldeb cwricwlwm i ysgolion cyfrwng Cymraeg

Mae UCAC yn cefnogi'r ddeiseb isod sy'n galw ar Lywodraeth Cymru i atal Cymwysterau Cymru rhag parhau i wahaniaethu yn erbyn dysgwyr cyfrwng Cymraeg, a sicrhau cydraddoldeb ieithyddol o ran cwricwlwm ysgol.