28 October 2019

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) has sent the message of solidarity below to an education union in Catalonia in Catalan, Welsh and English.

I am writing to you in my capacity as Secretary General, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC).UCAC is an all-Wales union for teachers, headteachers and lecturers - the only trade union specifically for Wales.

This correspondence is in response to your request for unity from within Catalonia and beyond to principles leading to calls for the release of Catalonia's political prisoners imprisoned due to injustice.

We condemn the continuing threat to the people of Catalonia and support your statement that 'it is always our duty to promote dialogue, critical spirit, respect for diversity, citizen participation in public affairs, and a democratic resolution of conflict'.

We stand with you as a Union that firmly believes in the role and power of education in promoting the above principles and duties, and in nurturing generations of principled, conscientious and creative citizens in our respective countries.

We will, of course, be thinking of you at such a difficult time.

Estimades germanes i estimats germans

Us escric des de la meva responsabilitat de secretari general del Sindicat Nacional de Professors de Gal·les (UCAC = Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru).

UCAC és un sindicat nacional gal·lès per a professors i professores d’escoles, col·legis, universitats i altres centres educatius. A més, és l'únic sindicat independent gal·lès, és a dir, sense ser una sucursal d’un sindicat britànic.

Aquesta carta respon a la vostra petició per a la unitat a Catalunya i més enllà per a l’adhesió als principis que haurien de conduir a l’alliberament dels presos polítics de Catalunya empresonats injustament.

Condemnem l’amenaça continuada a què s’enfronta el poble de Catalunya i donem suport a la seva declaració que “sempre és el nostre deure de promoure el diàleg, l’esperit crític, el respecte a la diversitat, la participació ciutadana en els assumptes públics i la resolució democràtica de conflictes”.

Estem amb vosaltres com a sindicat que creu fermament en el paper i el poder de l’educació en la promoció dels principis i deures anteriors, i per educar generacions de ciutadans i ciutadanes amb principis, conscients i creatius als nostres països.

Per descomptat, pensarem en vosaltres en un moment tan difícil