Erthyglau

Y Cynllun Pensiwn Athrawon

Mae Deddf Pensiynau Sector Gyhoeddus 2013 wedi gorfodi newidiadau pellgyrhaeddol ym mhensiynau'r rhai sy'n gweithio yn y sector gyhoeddus. Mae'r newidiadau i'r Cynllun Pensiwn Athrawon wedi dod i rym ers 1 Ebrill 2015. Mae undebau'r athrawon, yn cynnwys UCAC, wedi bod mewn trafodaeth efo'r Llywodraeth yn San Steffan i geisio lliniaru effaith y newidiadau hyn ar ein haelodau. 

I weld crynodeb o'r newidiadau hyn, cliciwch ar y linc isod i lawrlwytho dogfen wedi'i baratoi gan UCAC:

Crynodeb o'r newidiadau i Gynllun Pensiwn Athrawon

Yn y cyfamser, mae UCAC yn parhau i bwyso ar y Llywodraeth i ystyried gwelliannau pellach i’r Cynllun Pensiwn Athrawon 2015, a gofynnwn i chi gefnogi ymgyrch UCAC.

Ymgyrchu gydag UCAC

Ymgyrchwch nawr i sicrhau bod llais a barn aelodau UCAC  yn cael eu clywed yn ystod cyfnod ein  trafodaethau yn Llundain. 
 
Dyma lythyr enghreifftiol i chi anfon at Nicky Morgan, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Os hoffech drafod rhai o’r materion yn y llythyr mae croeso i chi gysylltu.  Beth am anfon llythyr tebyg at eich Aelod Seneddol / Aelod Cynulliad hefyd?
 
Os yn bosib, addaswch y llythyr i’w wneud yn fwy personol i chi. Soniwch am eich sefyllfa, e.e. athro neu ddarlithydd, hyd eich gyrfa, eich teimladau am y newidiadau bydd yn golygu’r angen i weithio am gyfnod hirach, ac ati.
 
Oes gennych chi gyfrif trydar? Beth am ddilyn cyfrif UCAC (@AthrawonCymru) ac anfon un, neu fwy, o'r negeseuon isod:
 
 
 
 

Prif faterion o bryder

Dyma rai materion perthnasol am y newidiadau i’r Cynllun Pensiwn Athrawon a sut bydd cael mwy nag un cynllun pensiwn gydag oed pensiwn arferol gwahanol yn effeithio arnoch. 
 
Yn anorfod, mae rhywfaint o derminoleg (jargon) fan hyn ond mae croeso i chi gysylltu os hoffech dderbyn esboniad pellach neu mwy o wybodaeth.

Oed pensiwn y cynllun pensiwn newydd

Bydd newidiadau i’r Oed Pensiwn Arferol i gyd-fynd â’r Oed Pensiwn Gwladol, yn gosod aelodau’r cynllun mewn sefyllfa fregus iawn, un bydd yn anodd ei chynnal.
 
Bydd rhai ohonoch yn gorfod gweithio tan eich bod yn 68 mlwydd oed cyn eich bod yn medru derbyn eich pensiwn yn llawn.
 
Mae hyn yn adlewyrchu diffyg dealltwriaeth llwyr o natur eich swydd a’r gofynion sydd arnoch yn ddyddiol.
 
Bydd y mwyafrif ohonoch yn gorfod gweithio’n hirach i dderbyn llai o bensiwn.

Cyfraniadau aelodau’r Cynllun Pensiwn Athrawon

Cred UCAC bod y newidiadau a gyflwynwyd i’r Cynllun Pensiwn Athrawon yn 2007 yn sylweddol ac wedi mynd i’r afael â gofidiau am gostau’r cynllun, gan gynnwys y costau uwch oherwydd codiad mewn disgwyliad hyd bywyd (life expectancy).
 
Ers Ebrill 2012 mae’r Trysorlys wedi defnyddio cyfraniadau athrawon i’r Cynllun Pensiwn Athrawon i gasglu arian i fynd i’r afael â phroblemau’r dirwasgiad – ac nid i dalu taliadau pensiwn, sydd, ym marn UCAC yn hollol anfoesol.
 
Bydd y Llywodraeth yn edrych eto ar gyfraniadau ar gyfer 2015 a thu hwnt, a phwyswn am i hynny fod yn seiliedig ar beth sydd angen ar gyfer gweithredu’r cynllun ar gyfer aelodau’r cynllun, yn hytrach na thalu dyledion y wlad.

Dau gynllun pensiwn gydag oed pensiwn gwahanol

Dim ond wrth gael toriad gyrfa bydd modd cymryd buddion eich cynllun pensiwn presennol (adeg oed pensiwn arferol y cynllun, e.e yn 60 oed neu'n 65 oed).  Mewn realiti, i’r mwyafrif o aelodau’r cynllun, bydd eich buddion wedi’u clymu i mewn i Oed Pensiwn Gwladol (sef Oed Pensiwn Arferol y cynllun newydd).
 
Mae honiad y Llywodraeth bod modd derbyn eich holl hawliau cronedig (accrued rights) dan delerau eich cynllun presennol, felly, yn gamarweiniol a dweud y lleiaf!

Rheolau ataliad (abatement) a phensiwn gohiredig

Mae rheolau ataliad (abatement) yn hollol annheg ac yn ddryslyd.  Ystyr ataliad yng nghyd-destun pensiwn yw’r hawl i stopio talu’r cyfan neu rhan o’r taliadau pensiwn oherwydd eich bod yn dal i ennill cyflog.
 
Mae’r rheolau hyn yn gwneud nonsens o honiad y Llywodraeth eich bod yn mynd i allu cael mynediad at fuddion llawn eich cynllun presennol dan delerau’r cynllun presennol. Mae hynny’n esboniad rhy simplistic.
 
Nid yw’n ymdrin â’r goblygiadau ar gyfer eich gwasanaeth yn y cynllun pensiwn newydd, h.y. naill ai derbyn pensiwn y cynllun ôl-2015 gyda lleihad actiwaraidd (hyd at 34% llai o werth) neu, gadael y pensiwn mewn fel “deferred member” gyda phensiwn wedi’i ohirio, a bydd y codiad mewn gwerth blynyddol yn llai na phetaech chi’n aelod gweithredol o’r cynllun neu chael toriad mewn gwasanaeth, derbyn taliadau pensiwn eich cynllun pensiwn cyntaf ac yna, wrth fynd nôl i weithio, wynebu sefyllfa o ataliad (abatement).
 
Cred UCAC ei fod yn hollol annheg bod rhaid cael y toriad mewn gwasanaeth i gael mynediad at eich pensiwn yn y cynllun gwreiddiol. 

Universities Superannuation Scheme (USS)

Mae Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (Universities Superannuation Scheme) yn gynllun pensiwn ar gyfer staff academaidd ac academaidd-perthynol mewn prifysgolion. Sefydlwyd y cynllun dros bedwar degawd yn ôl gan staff a phrifysgolion.
 
Beth yw’r broblem?
 • Oedran Ymddeol
  • Codi’r Oedran Pensiwn Arferol i 65 yn y lle cyntaf
  • Cysylltu’r Oedran Pensiwn Arferol â’r Oedran Pensiwn Gwladol; h.y. codi i 68 oed ar gyfer darlithwyr sy’n 33 oed neu’n iau nawr
 • Cynllun Cyflog Terfynol → Cynllun Enillion Cyfartalog (CARE)
  • Cyflwynir cynllun Enillion Cyfartalog Gyrfa wedi’u Hailbrisio (Career Average Revalued Earnings neu CARE) ar gyfer aelodau newydd o’r cynllun o 1 Hydref 2011 ymlaen
  • Hynny yw, seilir pensiwn aelodau newydd ar gyfartaledd eu henillion dros eu gyrfa gyfan yn hytrach nag ar sail eu cyflog terfynol
  • Ni fydd Cynllun Cyflog Terfynol ar gael i aelodau newydd o 1 Hydref 2011 ymlaen
 • Cyfraniadau
  • Cynnydd o dros 18% yng nghyfraniadau’r aelodau sy’n rhan o’r Cynllun Cyflog Terfynol (sef aelodau cyfredol y cynllun), o 6.35% i 7.5% = toriad cyflog
  • Cyfraniadau o 6.5% ar gyfer aelodau o’r Cynllun Enillion Cyfartalog (sef aelodau newydd y cynllun)
  • Chwyddiant
  • Ar gyfer aelodau cyfredol y cynllun, bydd buddion a enillwyd ar gyfer gwasanaeth hyd at 1 Hydref 2011 yn cynyddu yn eu gwerth yn unol â chyfradd chwyddiant llawn y CPI
  • Ar gyfer aelodau newydd ac aelodau cyfredol, bydd gwerth pensiynau ar gyfer gwasanaeth a enillwyd ar ôl 30 Medi 2011 yn cynyddu yn unol â chyfradd chwyddiant y CPI ond â nenfwd o 5% i gychwyn, ac wedyn graddfa symudol yn estyn hyd at 10%
 • Costau’r cynllun i’r dyfodol
  • Cyflwynir dull o rannu costau rhwng y cyflogwr a’r aelodau os yw costau’r cynllun yn cynyddu yn y dyfodol
  • Ar hyn o bryd cyfanswm cyfraniad y cyflogwr a’r aelod yw 23.5% (Cynllun Cyflog Terfynol) neu 22.5% (Cynllun Enillion Cyfartalog); bydd unrhyw gynnydd i’r cyfanswm hyn yn cael ei rannu 65%/35% rhwng y cyflogwr/aelodau