Prif gyfrifoldeb yr Adran yw estyn cyngor a chymorth (yn ddi-dâl) i aelodau UCAC ar faterion sy'n berthnasol i'w swyddi, trafod materion cyfreithiol a materion eraill sy'n berthnasol i aelodau yn eu gwaith, a phenderfynu ar y ffordd orau a mwyaf effeithiol o weithredu ar y materion hyn. Mae gohebiaeth â’r Adran hon yn gyfrinachol rhwng yr aelod a swyddogion yr Adran.
 
Ni ellir trosglwyddo achos i gyfreithiwr heb ganiatâd yr Adran. Mae gan UCAC rwydwaith cenedlaethol o gyfreithiwr i sicrhau gwasanaeth cyflym ac effeithiol i’w aelodau. Os yw UCAC o'r farn y dylid trosglwyddo'r achos i ystyriaeth cyfreithiwr, bydd disgresiwn gan yr Adran pa un ai derbyn cyfarwyddyd y cyfreithiwr ai peidio. 
 
Gall UCAC wrthod gweithredu ar ran aelod oni chydymffurfia'r aelod â'r amodau canlynol:
 
(a) Rhaid i aelod fod yn perthyn i'r categori o aelodaeth gyflawn yn ôl y diffiniad yn Rheol 4 y Cyfansoddiad.
(b) Rhaid i aelod fod wedi talu'r tâl aelodaeth gyfredol.
(c) Rhaid i aelod gydymffurfio â Chod Ymddygiad yr Undeb.
(ch) Ni ddylai weithredu ar ei b/phen ei hun mewn unrhyw fodd.
(d) Unwaith i’r mater cael ei drosglwyddo i ofal yr Adran, ni ddylai ohebu â'i g/chyflogwr nac â chyfreithiwr yr Undeb yngl?n â'r achos; dim ond Swyddog UCAC ddylai gysylltu â chyfreithiwr ar ran aelod.
(dd) Ni ddylai aelod wneud datganiadau cyhoeddus yngl?n â’r achos.
(e) Ni ddylai weithredu mewn unrhyw ffordd yn erbyn cyngor y cyfreithiwr.
 
Hysbysir yr aelod o'r modd y mae'r achos yn datblygu.
 
Gall yr Adran neu’r Cyngor wrthod cymorth cyfreithiol mewn mater a ddigwyddodd cyn y dyddiad ymaelodi. Gall yr Adran neu’r Cyngor hefyd ofyn i'r aelod arwyddo datganiad ysgrifenedig ei f/bod yn ymrwymo i gydymffurfio â'r amodau uchod. 
 
Aelodau’r Adran yw:   
  • Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol (Ysgrifennydd yr Adran) Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.  / 01970 639 950 
  • Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol
  • Llywydd Cenedlaethol 
  • Trysorydd Cenedlaethol
  • Eryl Owain
  • Raymond Wheldon Roberts
  • Roger Vaughan
  • Rolant Wynne
  • Swyddogion Maes UCAC
  • Iwan Rees (Ymgynghorydd)