Tâl ac Amodau Gwaith: Addysg Bellach

Contract Cenedlaethol ar gyfer Addysg Bellach

Dyma rai o fanteision y Contract Cenedlaethol:
  • mae'n cynnig amddiffyniad sy'n rhwystro colegau unigol rhag gwaethygu'ch amodau gwaith
  • mae'n rhoi hawl cytundebol i raddfa gyflog genedlaethol
  • mae'n gwahardd contractau dim-oriau (zero-hours)
  • mae'n rhoi'r hawl i gyflog byw i'r holl weithwyr a gyflogir yn uniongyrchol wedi'i ddyddio'n ôl i 1 Awst 2013
Dogfennau perthnasol:
  • Crynodeb o’r prif amodau gwaith yn y Contract Cenedlaethol (pdf)
  • Y Cytundeb Llwyth Gwaith ar gyfer Darlithwyr (pdf): mae’r cytundeb hwn yn mynd i fanylder ynghylch oriau a llwyth gwaith darlithwyr yn benodol
  • Y Cytundeb Gweithredu (Implementation Agreement) (pdf): hwn sy’n gosod y telerau ar gyfer rhoi’r Contract Cenedlaethol ar waith; bydd hawl gan Golegau i ddod â’r Contract i rym unrhyw bryd rhwng 1 Ionawr 2014 a 31 Awst 2016; bydd hawl gennych aros ar eich cytundeb presennol, os ydych chi’n dymuno gwneud hynny, tan 31 Awst 2016
  • Y Contract Cenedlaethol: mae gwahanol fersiynau o’r contract (A-J), yn dibynnu ar eich categori (rheolwr/darlithydd/staff cymorth busnes) ac ar eich patrwm gwaith (llawn amser/rhan amser/fesul awr); mae’r mwyafrif o’r darpariaethau yr un fath ym mhob fersiwn, ond mae gwahaniaethau, er enghraifft, ynghylch gwyliau; dim ond un o’r fersiynau fydd yn berthnasol i chi.
 
 
 
 
 
 
     G.    Cymorth Busnes Ffracsiynol Parhaol (pdf)
 
 
 
 
 

Cyflog Darlithwyr Addysg Bellach

Gweler isod raddfeydd cyflogau darlithwyr addysg bellach ers Awst 2013.  
 
Mae’r trafodaethau am gyflog 2014-15 yn parhau a bydd UCAC yn cysylltu ag aelodau pan fydd y wybodaeth ar gael. 
 

Hyfforddwr / 

Darlithydd cysylltiol

Ers 1 Awst 2013  (£)
1. 18,588
2. 19,707
3. 20,892
4. 21,936
 
Prif raddfa darlithwyr
 
1. 21,936
2. 23,530
3. 25,421
4. 27,384
5. 29,541
6. 31,868
 
Amrediad cyflog uwch
 
U1. 34,571
U2. 35,797
U3. 37,121
 
Pwyntiau Rheolaethol Addysg Bellach (Cysyllter ag UCAC am wybodaeth am bwyntiau 15-38)
 
Pwynt 1 37,592
Pwynt 2 38,821
Pwynt 3 40,050
Pwynt 4 41,278
Pwynt 5 42,407
Pwynt 6 43,736
Pwynt 7 44,965
Pwynt 8 46,193
Pwynt 9 47,422
Pwynt 10 48,651
Pwynt 11 49,880
Pwynt 12 51,108
Pwynt 13 52,337
Pwynt 14 53,566
 

Perthynas gyda myfyrwyr

Mae’n bwysig i ddarlithwyr gadw perthynas broffesiynol gyda myfyrwyr. Pan fydd myfyrwyr dan 18 oed mae’r darlithwyr mewn sefyllfa o ofalu amdanynt ac o fod yn gyfrifol am eu diogelwch. Rhaid bod yn ofalus iawn rhag mynd yn or-gyfeillgar; gall ymddygiad o’r fath achosi problemau disgyblaeth yn ogystal â chael ei gamddehongli gan y myfyriwr.
 
Mae hi’n drosedd i berson sydd dros 18 oed gael perthynas rhywiol neu ymddwyn yn rhywiol gyda pherson sydd o dan 18 oed, os ydynt mewn sefyllfa o ymddiriedaeth (position of trust). Mae’r gosb am y drosedd o gamddefnyddio ymddiriedaeth (abuse of trust) yn cynnwys darpariaeth ar gyfer dedfryd estynedig – bydd modd ychwanegu cyfnod ar drwydded ar derfyn cyfnod mewn carchar. Os yw’r troseddwr dros 20 oed, bydd yn dod o dan ofyniad hysbysiad (requirement of notification) Deddf Troseddwyr Rhywiol 1997. Nid oes rhaid addysgu’r myfyrwyr yn uniongyrchol i fod mewn sefyllfa o ymddiriedaeth. Mae’n ddigonol i fod yn aelod o staff yn y coleg.
 

Telerau Cyflogaeth

Dylai pob un sy’n cychwyn o’r newydd mewn swydd darlithydd, neu sy’n cychwyn ar swydd newydd, ofyn i’w gyflogwr beth yw’r telerau cyflogaeth a derbyn cytundeb ysgrifenedig yn nodi’r oriau, telerau a hyd y cytundeb cyn cychwyn yn y swydd. 
 

Pensiwn Darlithwyr Addysg Bellach

Mae’n hanfodol bwysig, beth bynnag eich oedran, i gynllunio ar gyfer eich pensiwn. Mae UCAC yn argymell ystyried opsiynau pensiwn yn ofalus cyn dod i benderfyniad terfynol ar y mater.
 
Mae rhai darlithwyr addysg bellach yn perthyn i’r Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS) ac eraill i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS). 
 
Mae’r Llywodraeth yn cyflwyno newidiadau i’r Cynllun Pensiwn Athrawon a Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gan gynnwys cyflwyno newid i’r Oed Pensiwn Arferol i gyd-fynd gyda’r Oed Pensiwn Gwladol. 
 
Am fanylion pellach am y cynlluniau pensiwn hyn ewch i’r gwefannau canlynol:
 
Cofiwch gysylltu ag UCAC os dymunwch dderbyn unrhyw wybodaeth neu gyngor pellach am dâl ac amodau gwaith.