Cynllun Pensiwn Athrawon newydd

 
Mae Deddf Pensiynau Sector Gyhoeddus 2013 wedi gorfodi newidiadau pellgyrhaeddol ym mhensiynau'r rhai sy'n gweithio yn y sector gyhoeddus. Mae'r newidiadau i'r Cynllun Pensiwn Athrawon wedi dod i rym ers 1 Ebrill 2015. Mae undebau'r athrawon, yn cynnwys UCAC, wedi bod, ac yn dal mewn trafodaethau efo'r Llywodraeth yn San Steffan i geisio lliniaru effaith y newidiadau hyn ar ein haelodau.
 
Ar bwy mae'n effeithio?
  • Bydd pawb sy'n ymuno â'r proffesiwn o'r newydd o'r dyddiad yma yn cyfrannu yn awtomatig i'r Cynllun Newydd a'r un modd athrawon sy'n ymddeol ond yn penderfynu dychwelyd i weithio.
  • Bydd y mwyafrif o athrawon sydd yn barod yn y proffesiwn yn ymuno yn awtomatig â'r Cynllun Newydd
  • Ni fydd y sawl oedd o fewn 10 mlynedd o oed pensiwn yn 1 Ebrill 2012 yn symud i'r Cynllun Pensiwn newydd. Bydd cyfnod o ddiogelu (tapered protection) ar gyfer rhai athrawon sydd yn agos iawn i oedran i'r gr?p uchod. Cliciwch yma i lawrlwytho dogfen sy'n rhoi mwy o fanylion ar hyn.
Beth sy'n newid?
  1. Oed ymddeol
O dan y Cynllun Newydd  bydd  Oed Ymddeol ar gyfer pensiwn athrawon yn cyfateb yn union i'ch Oed Pensiwn Gwladol.  Gallwch ganfod eich oed pensiwn gwladol  ar lein drwy fynd i: www.gov.uk/calculate-state-pension.  Mae hwn yn fater mae'r Undebau wedi, ac yn dal  i, ddadlau yn chwyrn yn ei erbyn.
 
  1. Lefel y Cyfraniadau
Dros y blynyddoedd diwethaf mae lefel cyfraniadau pensiwn athrawon wedi codi o 6.0% i gyfartaledd o 9.6% erbyn Ebrill eleni. Llwyddwyd i berswadio'r Llywodraeth y dylai lefel y cyfraniadau adlewyrchu gwir dâl ac nid y tâl llawn gyfatebol. Dylai hyn brofi'n fanteisiol i staff rhan-amser ac athrawon cyflenwi.
 
  1. Dull newydd o Gyfrifo'r  Pensiwn
Mae'r modd y mae pensiwn athrawon yn cael ei gyfrifo yn newid yn sylweddol o 1 Ebrill 2015. Dan y cynllun newydd bydd pensiwn yn seiliedig ar Gyfartaledd Cyflog Dros Yrfa - CARE (Career Average Revalued Earnings) ac nid ar y Cyflog Terfynol (final salary)  dan yr hen gynllun.
 
Ar derfyn pob blwyddyn o wasanaeth bydd gennych bensiwn gwerth 1/57 o'ch enillion am y flwyddyn honno, e.e.  Mae cyflog athro/athrawes newydd gymhwyso yn £22,023, felly ar derfyn blwyddyn cyntaf o wasanaeth bydd hawl i £386 (£22,023 ÷ 57) o bensiwn blynyddol gan yr ANG.
 
O hyn ymlaen, bydd yn hanfodol bod athrawon yn gwirio cywirdeb eu datganiad pensiwn yn flynyddol  gan na fydd modd, fwy na thebyg, i  gywiro gwallau yn nes ymlaen.
 
Am ragor o wybodaeth am y newidiadau sydd wedi dod i rym ers mis Ebrill 2015, cliciwch ar y linc isod i lawrlwytho dogfen PDF: