Mae Swyddogion Maes UCAC wedi paratoi atebion i’r rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin sy’n cael eu holi gan aelodau UCAC.  Cliciwch ar un o’r cwestiynau isod i ddarllen neu lawrlwytho'r atebion.

1. "Rwy'n gyfrifol am ddiweddaru'r wefan, ac yn poeni am faint o wybodaeth alla i roi am ddisgyblion unigol, ac am reolau data a hawlfraint. Oes unrhyw gyngor syml gennych i ysgolion a cholegau addysg bellach?"

2. "Dwi'n dwli ar Facebook, ond clywed storïau annifyr am ddisgyblion yn darganfod gormod o wybodaeth bersonol am eu hathrawon. Sut fedra i osgoi sefyllfa o'r fath?"

3. "Rwy'n mynd â chriw o ddisgyblion ar drip cyfnewid ac yn   ystyried rhoi fy rhif ffôn symudol i bob disgybl, er mwyn iddynt allu cysylltu â mi os oes problem yn codi. A yw hynny'n ddoeth?"

4. "Ydw i'n cael defnyddio cyfrifiadur y gwaith at ddefnydd personol?"

5. "Dwi'n ystyried mynd i weithio'n rhan-amser oherwydd llwyth gwaith. Pa gyngor sydd gennych i mi?"

6. "Ble fedra i ddarganfod canllawiau am amodau gwaith athrawon?"

7. "Dwi'n athro cyflenwi, a dwi'n teimlo nad oes gen i ddewis ond gweithio trwy asiantaeth. Oes gennych chi gyngor i mi?"

8. "Rwy'n colli fy nghyfnod CPA yn rheolaidd er mwyn cyflenwi i gydweithwyr. Beth allaf wneud am hyn?"

9. "Faint o oriau cyfeiriedig sydd gan athrawon?"

10. "A ddylwn i fod yn cyflawni tasgau gweinyddol yn rheolaidd?"

11. "Sawl gwaith mewn blwyddyn academaidd ddylwn i gael fy arsylwi yn dysgu?"

12. "Mae llawer o densiynau ymysg staff yn ddiweddar ac rwy'n teimlo dan straen. Beth ddylwn i wneud?"

13. "Rwy'n teimlo dan anfantais oherwydd nad ydw i'n cael fy nhrin yn gyfartal ag aelodau eraill o staff. Beth ddylwn i wneud?"

14. "Beth yw ystyr tâl yn ôl perfformiad?"

15. "Ydy'r trothwy dal yn bodoli dan y trefniadau cyflog presennol?"

16. "Rwyf ar fin dechrau ar fy Nghyfnod Ymsefydlu ond heb gofrestru eto gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. A yw hyn yn broblem?"

17. "Rwy'n dychwelyd i weithio fel darlithydd addysg bellach yn dilyn cyfnod o dair blynedd o doriad gyrfa. Rwyf wedi clywed bod angen i mi gofrestru, beth mae hyn yn ei olygu?"

18. "Faint o notis sydd rhaid i mi ei roi?"

19. "Pryd fydda i'n trosglwyddo i'r Cynllun Pensiwn newydd?"