Tystiolaeth ac Ymatebion UCAC

Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Ebrill 2022

Trefniadau Sefydlu Statudol i Athrawon Newydd Gymhwyso yng Nghymru (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Ebrill 2022

Categorïau cofrestru newydd Cyngor y Gweithlu Addysg (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Ebrill 2022

Fframwaith y Gymraeg mewn addysg cyfrwng Saesneg (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Ebrill 2022

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot) [PDF]
Ionawr 2022

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cyngor Sir Fynwy) [PDF]
Rhagfyr 2021

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cyngor Abertawe) [PDF]
Tachwedd 2021

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cyngor Sir Gâr) [PDF]
Tachwedd 2021

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cyngor Dinas Casnewydd) [PDF]
Tachwedd 2021

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cyngor Sir Powys) [PDF]

Tachwedd 2021

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cyngor Sir Ceredigion) [PDF]
Tachwedd 2021

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Rhondda Cynon Taf) [PDF]
Tachwedd 2021

Trefniadau Asesu: Is-ddeddfwriaeth o ganlyniad i Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Hydref 2021

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cyngor Sir Penfro) [PDF]
Awst 2021

Cod Datganiadau’r o’r Hyn sy’n Bwysig (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2021

Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2021

Polisi cenedlaethol seilwaith ieithyddol y Gymraeg (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mehefin 2021

Gorchmynion Atal Dros Dro(Cyngor y Gweithlu Addysg) [pdf]
Mai 2021

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Llywodraeth Cymru) [pdf
Ebrill 2021

Cymwys ar gyfer y Dyfodol (Cymwysterau Cymru) [PDF]
Ebrill 2021
 

Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2021

Canllawiau Gwella Ysgolion (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2021

Tystiolaeth UCAC i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB) [PDF]
Ionawr 2021

Gorchmynion Atal Dros Dro (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2020

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2020

Y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch a Bagloriaeth Cymru Uwch (Cymwysterau Cymru) [PDF]
Tachwedd 2020

Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol (Llywodraeth Cymru)
Medi 2020

Diwygiadau gweithdrefnau llywodraethu ysgolion (Llywodraeth Cymru)
Medi 2020

Ymateb UCAC i ail adroddiad Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB), ac i ymateb y Gweinidog Addysg i’r prif argymhellion
Medi 2020

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Senedd Cymru)
Medi 2020

Cymru Ein Dyfodol (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2020

Cwricwlwm i Gymru: Crefydd, gwerthoedd a moeseg (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2020

 

Sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mai 2020

 

Cymwys ar gyfer y Dyfodol (Cymwysterau Cymru) [PDF]

Chwefror 2020
 
Chwefror 2020
 
Ionawr 2020

Cymru fwy cyfartal: atgyfnerthu partneriaeth gymdeithasol (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Ionawr 2020

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau) [PDF]
Rhagfyr 2019

Pecyn cymorth drafft ar gyfer gweithredu gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion ac yn y gymuned (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2019

Datganoli Darlledu (Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2019

Strwythur ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau Cymru (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2019

Trefniadau arolygu o Fedi 2021 ymlaen (Estyn) [PDF]
Rhagfyr 2019

Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Tachwedd 2019

Canllawiau Cadw Dysgwyr yn Ddiogel (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Tachwedd 2019

Ymestyn y cylch arolygu ysgolion (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Tachwedd 2019

Cynllun Strategol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol [PDF]
Tachwedd 2019

Diogelu plant rhag camfanteisio’n rhywiol ar blant (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Hydref 2019

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 (Pwyllgor Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Medi 2019

Ymateb y Gweinidog Addysg i Adroddiad y Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Medi 2019

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – cynllun cyflawni 2019-2022 (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Awst 2019

Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg a’r Canllawiau drafft [PDF]
Awst 2019

Canllawiau ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022 (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2019

Blwyddyn bontio arfaethedig Estyn 2020-2021 (Estyn) [PDF]
Gorffennaf 2019

Amserlen Arholiadau Dros-dro Ddrafft ar gyfer 2020 (JCQ)
Ebrill 2019

Cenhadaeth ein Cenedl: Cwricwlwm Gweddnewidiol (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2019

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Drafft (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2019

Safonau Proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2019

Newidiadau i ofynion gosod targedau i ysgolion (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mawrth 2019

Canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Chwefror 2019

Ariannu ar gyfer y cynnydd yng nghyfraniadau cyflogwyr i bensiynau athrawon (Adran Addysg, Llywodraeth San Steffan) [PDF]
Chwefror 2019

Parchu Eraill: canllawiau gwrth-fwlio drafft (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Chwefror 2019