Cynllun digolledu UCAC

Cynllun yw hwn sy'n digolledu aelod hyd at uchafswm o £250 mewn blwyddyn galendr am ddifrod bwriadol i gar neu eiddo personol ar safle'r ysgol neu'r coleg yn ystod oriau gwaith arferol. Cysylltwch â'r brif swyddfa am ffurflen gais a rhestr lawn o'r amodau.

Cymhorthfa UCAC

Mae Cymhorthfa UCAC yn estyn cymorth ariannol i aelodau sydd angen hynny oherwydd salwch neu ddamwain, ac felly yn ddigyflog neu'n derbyn cyflog bychan. Mae natur y cymorth yn cael ei benderfynu gan dri swyddog annibynnol. Diogelir cyfrinachedd yr aelod yn ystod y broses hon. Cysylltwch â'r brif swyddfa os am dderbyn cymorth neu ragor o wybodaeth.

Cyngor ariannol

Cred UCAC fod cael mynediad at gyngor ariannol annibynnol drwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig i aelodau wrth iddynt gynllunio tuag at eu dyfodol. Yn dilyn proses o gyfweld a gwirio, mae UCAC yn hapus i gymeradwyo'r cwmniau isod:

Fairstone Ltd.

(gwasanaeth i aelodau Cymru gyfan)

Am gyngor ariannol annibynnol ar faterion yn ymwneud â buddsoddiadau, pensiwn ac ysiwiriant.

www.daviesheulyndavies.co.uk

01970 600007

 

Sterling Porthmadog Cyf.

(gwasanaeth rhanbarthol i aelodau yng ngogledd a chanolbarth Cymru)

Am gyngor ariannol annibynnol ar faterion yn ymwneud â buddsoddiadau, pensiwn, yswiriant a morgeisi.

01766 513 273

 

Canllaw Cyf

(gwasanaeth rhanbarthol i aelodau yng ngogledd Cymru)

Am gyngor annibynnol ar sut i gynllunio'n ariannol ar gyfer eich ymddeoliad.

www.canllaw.co.uk

01286 672 011

 

Mae'r cwmniau uchod yn cael eu hawdurdodi a'u rheoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol.

*Nid yw UCAC yn gyfrifol am unrhyw gyngor a roir gan gwmni ymgynghori ariannol annibynnol.