Dyletswyddau

Recriwtio aelodau newydd

Chi yw un o’r bobl bwysicaf i recriwtio aelodau newydd i UCAC. Mae hawl gan unrhyw un sydd â Statws Athro Cymwysedig neu sy’n ddarlithydd Addysg Bellach/Addysg Uwch, neu sy’n dilyn cwrs hyfforddiant i fod yn athro neu’n ddarlithydd, fod yn aelod o UCAC.
Mae’n hanfodol eich bod yn annog pob aelod newydd o staff, athrawon/darlithwyr newydd gymhwyso a myfyrwyr dan hyfforddiant, neu aelodau o staff nad ydynt yn aelod o undeb yn barod, i ymaelodi ag undeb.

Sut i ymaelodi ag UCAC?

Mae dwy ffordd i ymaelodi ag UCAC - ar-lein neu trwy lenwi ffurflen ymaelodi. Byddwch wedi derbyn ffurflenni ymaelodi gyda’r Pecyn Cynrychiolwr hwn - gofynnwch i’r darpar aelod gwblhau’r ffurflen a’i hanfon yn ôl atom yn yr amlen rhadbost amgaeedig.
Os am ymaelodi ar-lein, ewch i www.ucac.cymru/ymaelodi <http://www.ucac.cymru/ymaelodi> a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Mewngofnodi ar-lein

Mae modd i bob aelod UCAC wirio eu manylion cyswllt ar-lein. Ewch i wefan UCAC a chliciwch ar y tab ‘mewngofnodi’ (www.ucac.cymru <http://www.ucac.cymru>). Dylai pob aelod fod wedi derbyn rhif aelodaeth a chyfrinair unigryw yn y post er mwyn cael mynediad at eu cyfrif ar-lein. Cysylltwch â’r brif swyddfa os oes angen atgoffa aelodau o’u manylion mewngofnodi.


Gwirio manylion aelodau

Unwaith y flwyddyn bydd y brif swyddfa yn anfon rhestr lawn o aelodau cyfredol eich gweithle atoch gan ofyn i chi wirio’r rhestr. Bydd angen i chi anfon y rhestr yn ôl atom cyn gynted â phosib yn yr amlen rhadbost. Gallwch ofyn i'r unigolion ar y rhestr wirio'u manylion a nodi unrhyw newidiadau, e.e. cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, cyfenw.

Os oes aelodau newydd ychwanegwch eu manylion.

Os bydd rhywun wedi symud i leoliad gwaith arall, yna bydd angen i chi nodi hynny ac, os yn bosibl, nodi i ble mae’r aelod wedi symud.

Cynrychiolwyr Ysgol

"Mae'r rôl cynrychiolydd yn un allweddol - chi yw'r cyswllt cyntaf rhwng yr aelodau yn eich man gwaith â’r Gymdeithas Sir, y Cyngor Cenedlaethol a'r brif swyddfa yn Aberystwyth.  

Barn yr aelodau yw barn UCAC. Fel Cynrychiolydd rydych yn gyswllt pwysig iawn i drosglwyddo’r farn honno i wahanol lefelau o’r undeb ac i drosglwyddo gwybodaeth a chyngor nôl i aelodau.

Chi fydd wyneb cyhoeddus UCAC i'r aelodau yn y man gwaith - a chyswllt cyntaf  UCAC gydag aelodau newydd a darpar aelodau yn eich gweithle. Mae’n si?r y byddwch yn eu croesawu fel aelodau newydd o staff, beth bynnag, ond cofiwch, hefyd, wneud eich hun yn hysbys iddynt fel cynrychiolydd undeb.

Edrychwn ymlaen at gydweithio â chi dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf a chofiwch gysylltu os bydd gennych unrhyw ymholiadau am eich rôl fel Cynrychiolydd."

Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC

     

Cynhadledd Flynyddol UCAC 2020 - **wedi i'w ohirio**

27 - 28 Mawrth 2020 Gwesty Cwrt Bleddyn, Brynbuga, Sir Fynwy

Yn dilyn ystyriaeth ofalus rydym, mewn cydweithrediad â’r tîm Llywyddol, wedi dod i’r penderfyniad i ohirio Cynhadledd Flynyddol UCAC oedd i'w gynnal yng Nghwrt Bleddyn, Brynbuga ar 27-28 Mawrth 2020.

Mae lles ac iechyd ein haelodau, yn ogystal â’r sawl sy’n dod i gysylltiad â nhw, yn flaenoriaeth.

Yng nghyd-destun bygythiad parhaus coronafeirws, ac yn sgil y ffaith fod aelodau a chyfeillion yn mynychu’r Gynhadledd Flynyddol o bob cwr o Gymru, rydym o’r farn mai gohirio yw’r penderfyniad mwyaf cyfrifol.

Byddwn yn cysylltu maes o law o ran unrhyw drefniadau amgen.

Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad. 

Dilwyn Roberts-Young
Ysgrifennydd Cyffredinol

Cynhadledd Flynyddol UCAC 2019

5 - 6 Ebrill 2019 Gwesty'r Metropole, Llandrindod

 

Cynhadledd Flynyddol UCAC 2018

20-21 Ebrill 2018 Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli

 
 

Siaradwyr gwadd 2018:

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg

Bethan Stacey - Rheolwr Datblygiad Proffesiynol a Chyllid

Charlie Thomas - Pennaeth cangen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Vicky Glanville & Llinos Alun – Prosiect Sbectrwm  - Hafan Cymru

Dyma adroddiad am y Gynhadledd gan Phil Higginson, Llywydd Cenedlaethol UCAC
 
Yn gyfansoddiadol, mae Cynhadledd Flynyddol UCAC yn gweithredu fel rhyw fath o “senedd” i’r Undeb, gyda chynrychiolwyr ein haelodau yn dadlau ac yn pleidleisio ar gynigion sydd – os cânt eu pasio – yn dod yn rhan o bolisi’r Undeb. Felly, mae penderfyniadau’r Gynhadledd yn awdurdodi a chyfarwyddo ein swyddogion i weithredu er mwyn gwireddu a hwyluso ein polisïau.
 
Cafwyd cynhadledd hynod o lwyddiannus eleni, am sawl rheswm. Am yr ail flwyddyn yn olynol, daeth Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, i siarad â ni. Nododd ein pryderon am y Fagloriaeth, gan fynegi ei bod hi’n disgwyl pob sefydliad sy’n darparu addysg ôl 16 i sicrhau mynediad i’r cymhwyster. Hefyd, wedi iddi glywed pryderon am y consortia, dywedodd ei bod yn awyddus i fonitro eu perfformiad. Cafodd y cynadleddwyr gyfle i holi cwestiynau dros rychwant o feysydd sy’n peri pryder i athrawon.
 
Rheswm arall am lwyddiant y Gynhadledd, wrth gwrs, oedd y lleoliad – gyda’r haul yn adlewyrchu o’r môr, does dim lle tebyg i Nant Gwrtheyrn! Wrth i Elaine a minnau hebrwng Ysgrifennydd y Cabinet i’w char, roedd hi’n gresynu nad oedd hi wedi bod yno o’r blaen.
 
Ond, er godidogrwydd yr haul ar fôr a mynydd, dyma’r cynadleddwyr yn dychwelyd i’r neuadd am sesiynau gan Bethan Stacey, Cyngor y Gweithlu Addysg, a Charlie Thomas, Pennaeth Cangen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol Llywodraeth Cymru. Caed cyfle gan ein haelodau i wrando ar y gwas sifil sy’n gyfrifol am weithredu’r newidiadau a ddaw yn y Ddeddf ADY, a’i holi hi’n uniongyrchol am eu pryderon – diolch i bawb a fu’n cyfrannu i’r sesiwn fuddiol hon.
 
Ar brynhawn dydd Gwener, cawsom sesiwn arall o wrando a dadlau ar gynigion, cyn torri ar gyfer derbynwest a noddwyd gan Canllaw. Roedd nifer o stondinau yno i’w mwynhau, a chyda’r haul yn suddo i’r gorwel, gwnaeth pawb ymgynnull ar gyfer Swper y Gynhadledd. Braint a phleser oedd urddo Roger Vaughan, Gwynedd, fel Llywydd UCAC 2018/2019, er i mi deimlo fy oedran wrth ei wylio’n traddodi ei araith o sgrîn ei ipad, heb ddarn o bapur i’w weld – dyn dewr! Yna cafwyd adloniant gan Gwerinos, a braf gweld Ywain Myfyr, ein swyddog Maes Cynorthwyol, yn cyfuno bel canto a chân belto mor gywrain…
 
Ar fore dydd Sadwrn cawsom y ddwy sesiwn olaf o drafod cynigion. Roedd safon y dadleuon yn uchel, o ran cynnwys a chyflwyniad. Cynhadledd lwyddiannus dros ben, er gyda thinc o dristwch, wrth i ni gofio taw hon fydd cynhadledd olaf Elaine, ein Hysgrifennydd Cyffredinol. “Tinc” yn unig, oherwydd mae hi’n gadael yr undeb yn gryfach nac yr oedd pan gydiodd yn y llyw, ac yn trosglwyddo’r awenau i Dilwyn Roberts-Young, olynydd haeddiannol a medrus.
 
Diolch i holl staff UCAC am eu gwaith di-flino a manwl wrth iddynt sicrhau llwyddiant Cynhadledd Genedlaethol UCAC 2018.

Ydych chi'n bwriadu mynd ar wyliau i Lundain, Paris, Dulyn neu Berlin eleni?

Beth am fanteisio ar ostyngiadau arbennig ar brif atyniadau'r dinasoedd?

 
 
Mae’r ‘Dublin Pass’ yn eich galluogi i weld popeth sydd gan Dulyn i’w gynnig, a hynny tra’n arbed amser ac arian. Mae’r cerdyn yma yn cynnwys mynediad am ddim i 33 o atyniadau gorau’r ddinas, ynghyd âgostyngiadau mewn bwytai amrywiol.
 
Arbedwch 10% ychwanegol, a gwybodaeth bellach trwy ddilyn y ddolen isod:
 
 
 
Mae’r ‘London Pass’ yn rhoi mynediad i dros 70 o atyniadau mwyaf poblogaidd y ddinas. Mae modd i chi ddewis rhwng 1,2,3,6, neu  10 o ddiwrnodau yn olynol, sy’n gwneud y ‘London Pass’ yn opsiwn hawdd a fforddiadwy i weld prif atyniadau Llundain gydag un cerdyn. 
 
Arbedwch 10% ychwanegol, a gwybodaeth bellach trwy ddilyn y ddolen isod:
 
 
 
 
Mae’r ‘Paris Pass’ yn rhoi mynediad i dros 60 o amgueddfeydd, orielau celf a henebion y ddinas i chi. Cyfuniad o’r ‘Paris Museum Pass’, ‘Paris Attractions Pass’ a’r ‘Paris Visite Travelcard’ yw’r cerdyn yma, a chewch brynu pecyn 2, 4 neu 6 o ddiwrnodau, er mwyn gwend y mwyaf o’ch amser ym Mharis. 
 
Arbedwch 10% ychwanegol, a gwybodaeth bellach trwy ddilyn y ddolen isod:
 
 
 
Mae’r Berlin Pass wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer ymwelwyr i Berlin. Cewch fynediad am ddim i 60 o atyniadau’r ddinas, gan gynnwys amgueddfeydd ac orielau celf; yn ogystal â Cherdyn Teithio a Llawlyfr i’r ddinas. 
 
Arbedwch 10% ychwanegol, a gwybodaeth bellach trwy ddilyn y ddolen isod:

14 Rhagfyr 2015: Lansio archif ddigidol i ddathlu pen-blwydd UCAC yn 75 mlwydd oed

I gofnodi'r garreg filltir bwysig hon, rydym wedi lansio archif ddigidol UCAC sydd yn cynnwys ffotograffau, posteri, cyhoeddiadau ac effemera yn ymwneud â'r undeb.

Rydym wedi casglu dros 1,000 o luniau gan aelodau presennol, cyn-aelodau, teuluoedd sylfaenwyr yr undeb, ac unigolion sydd â chysylltiad â'r undeb ac mae'r lluniau yn gofnod arbennig o hanes yr undeb dros y 75 mlynedd ers ei sefydlu yn 1940. Rydym yn ddiolchgar iawn i Casgliad y Werin am ddarparu offer sganio er mwyn medru cwblhau'r gwaith pwysig hwn, ac yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cyfrannu eitemau.

Cliciwch yma i weld yr archif gyfan.