YDYCH CHI'N GYMWYS I GAEL £5,000?

Medi 2023 

Yn ôl ym mis Ebrill 2023, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru wybodaeth am Fwrsariaeth o £5,000, er mwyn annog athrawon uwchradd Cymraeg a chyfrwng Cymraeg i aros yn y proffesiwn.  Er mwyn gallu derbyn y Fwrsariaeth, mae’n rhaid bodloni’r meini prawf canlynol:

  • eich bod wedi ennill statws athro cymwysedig (SAC) o fis Awst 2020 ymlaen
  • eich bod wedi cwblhau tair blynedd o addysgu mewn ysgol uwchradd neu ysgol ganol cyfrwng Cymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgol uwchradd neu ysgol ganol ddwyieithog neu wedi addysgu Cymraeg fel pwnc mewn unrhyw ysgol uwchradd neu ysgol ganol a gynhelir yng Nghymru.

Cynllun peilot yw hwn a fydd ar gael am bum mlynedd.   Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am y Fwrsariaeth, dilynwch y ddolen isod:

Y Fwrsariaeth i gadw athrawon Cymraeg mewn addysg: canllawiau i ymgeiswyr | LLYW.CYMRU

Mae’r cyfnod ymgeisio yn agor ar 1 Medi 2023. Dylai'r rhai sy'n credu eu bod yn gymwys wneud cais erbyn 30 Medi 2023.