GWASANAETH LLESIANT I STAFF ADDYSGU YNG NGHYMRU

Medi 2023 

Mae iechyd meddwl a llesiant yn faterion sy’n cael sylw cynyddol ac mae’n bwysig cofio pa mor allweddol a phwysig y maent i staff ysgolion.  Mae Education Support yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wella llesiant staff ysgolion ledled Cymru. 

Bob tymor mae Education Support  yn rhannu pecyn adnoddau a ddewiswyd yn ofalus ac yn benodol  ar gyfer athrawon, arweinwyr ysgolion a staff addysg yng Nghymru, yn llawn offer a chanllawiau ymarferol.

 Ydych chi’n athro, yn arweinydd ysgol neu’n aelod o staff addysg yng Nghymru?  Os felly, beth am gael golwg ar y deunyddiau hyn, er mwyn eich helpu i ofalu amdanoch eich hun a’ch cydweithwyr, tra byddwch chi’n brysur yn gofalu am eich disgyblion a’ch myfyrwyr. 

Trwy ddilyn y ddolen isod, fe welwch ystod o offer a chanllawiau sydd wedi'u profi ac sydd wedi eu dylunio ar eich cyfer chi yn unig. Thema'r tymor hwn yw ‘Eich taith llesiant’ ac mae'n cynnig sawl ffordd o fyfyrio ac ymgysylltu â llesiant staff, ble bynnag yr ydych ar eich taith.

Y DDOLEN
  https://www.educationsupport.org.uk/croeso-i-r-pecyn-cymorth-llesiant-staff-ar-gyfer-staff-ysgol-yng-nghymru/

Mae Education Support hefyd yn darparu llinell gymorth gyfrinachol am ddim. Gallwch ffonio 24/7 am gefnogaeth emosiynol: 08000 562 561.

Peidiwch ag aros nes bod pethau'n wirioneddol anodd i chi neu’n argyfwng cyn i chi ffonio'r rhif yna. Wrth gwrs gallwch alw bryd hynny ond mae'n bwysig iawn efallai eich bod yn cael cefnogaeth ynghynt os ydych chi mewn trafferthion. 

Mae holl dudalennau Education Support ar gael yn y Gymraeg.  Os digwydd i chi daro ar dudalen Saesneg, dewiswch CY o’r gwymplen ar frig y sgrin, er mwyn dod o hyd i adnoddau Cymraeg.