GWASANAETH LLESIANT I STAFF ADDYSGU YNG NGHYMRU

Medi 2023 

Mae iechyd meddwl a llesiant yn faterion sy’n cael sylw cynyddol ac mae’n bwysig cofio pa mor allweddol a phwysig y maent i staff ysgolion.  Mae Education Support yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wella llesiant staff ysgolion ledled Cymru. 

Bob tymor mae Education Support  yn rhannu pecyn adnoddau a ddewiswyd yn ofalus ac yn benodol  ar gyfer athrawon, arweinwyr ysgolion a staff addysg yng Nghymru, yn llawn offer a chanllawiau ymarferol.

 Ydych chi’n athro, yn arweinydd ysgol neu’n aelod o staff addysg yng Nghymru?  Os felly, beth am gael golwg ar y deunyddiau hyn, er mwyn eich helpu i ofalu amdanoch eich hun a’ch cydweithwyr, tra byddwch chi’n brysur yn gofalu am eich disgyblion a’ch myfyrwyr. 

Trwy ddilyn y ddolen isod, fe welwch ystod o offer a chanllawiau sydd wedi'u profi ac sydd wedi eu dylunio ar eich cyfer chi yn unig. Thema'r tymor hwn yw ‘Eich taith llesiant’ ac mae'n cynnig sawl ffordd o fyfyrio ac ymgysylltu â llesiant staff, ble bynnag yr ydych ar eich taith.

Y DDOLEN
  https://www.educationsupport.org.uk/croeso-i-r-pecyn-cymorth-llesiant-staff-ar-gyfer-staff-ysgol-yng-nghymru/

Mae Education Support hefyd yn darparu llinell gymorth gyfrinachol am ddim. Gallwch ffonio 24/7 am gefnogaeth emosiynol: 08000 562 561.

Peidiwch ag aros nes bod pethau'n wirioneddol anodd i chi neu’n argyfwng cyn i chi ffonio'r rhif yna. Wrth gwrs gallwch alw bryd hynny ond mae'n bwysig iawn efallai eich bod yn cael cefnogaeth ynghynt os ydych chi mewn trafferthion. 

Mae holl dudalennau Education Support ar gael yn y Gymraeg.  Os digwydd i chi daro ar dudalen Saesneg, dewiswch CY o’r gwymplen ar frig y sgrin, er mwyn dod o hyd i adnoddau Cymraeg.

YDYCH CHI'N GYMWYS I GAEL £5,000?

Medi 2023 

Yn ôl ym mis Ebrill 2023, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru wybodaeth am Fwrsariaeth o £5,000, er mwyn annog athrawon uwchradd Cymraeg a chyfrwng Cymraeg i aros yn y proffesiwn.  Er mwyn gallu derbyn y Fwrsariaeth, mae’n rhaid bodloni’r meini prawf canlynol:

  • eich bod wedi ennill statws athro cymwysedig (SAC) o fis Awst 2020 ymlaen
  • eich bod wedi cwblhau tair blynedd o addysgu mewn ysgol uwchradd neu ysgol ganol cyfrwng Cymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgol uwchradd neu ysgol ganol ddwyieithog neu wedi addysgu Cymraeg fel pwnc mewn unrhyw ysgol uwchradd neu ysgol ganol a gynhelir yng Nghymru.

Cynllun peilot yw hwn a fydd ar gael am bum mlynedd.   Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am y Fwrsariaeth, dilynwch y ddolen isod:

Y Fwrsariaeth i gadw athrawon Cymraeg mewn addysg: canllawiau i ymgeiswyr | LLYW.CYMRU

Mae’r cyfnod ymgeisio yn agor ar 1 Medi 2023. Dylai'r rhai sy'n credu eu bod yn gymwys wneud cais erbyn 30 Medi 2023. 

EISTEDDFOD LLŶN AC EIFIONYDD

Awst 2023 

Beth am alw yn stondin UCAC ar faes yr Eisteddfod?  Cewch groeso cynnes yno a chyfle i sgwrsio a chael seibiant dros baned.  Mae cyfleusterau ar y stondin hefyd i chi wefru eich ffôn symudol. 

Brynhawn dydd Iau, bydd ein Hysgrifennydd Cyffredinol, Ioan Rhys Jones yn rhan o banel mewn digwyddiad a drefnir gan TUC Cymru.  Bydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar sut y gall undebau a chyflogwyr yng Nghymru gydweithio gydag erail ar lefel strategol ac ymarferol i hyrwyddo hawliau'r Gymraeg yn y gweithle.  

Ewch draw i 'Cymdeithasau 2' am hanner awr wedi tri brynhawn Iau, 10 Awst 2023 i glywed y drafodaeth.   Am fwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen:  Cydraddoldeb: Gwaith teg, hawliau’r Gymraeg yn y gweithle a’n cymunedau Cymraeg | TUC

 

 

DIWEDD TYMOR - GWYLIAU HAF

21 Gorffennaf 2023

Mae blwyddyn ysgol 2022-23 yn prysur ddirwyn i ben a’r gwyliau haf ar fin dechrau.  Pob dymuniad da i’n holl aelodau yn ystod yr wythnosau nesaf.  Fel arfer, bydd gan UCAC stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  Galwch draw i’n gweld yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd (5-12 Awst)!

DARPL (YR ADRAN GYDRADDOLDEB)

Gorffennaf 2023 

Yn ddiweddar bu dau gynrychiolydd o UCAC yng Nghynhadledd DARPL, cynhadledd ddysgu broffesiynol gwrth-hiliaeth, yng Nghaerdydd.  Yn ystod cyfarfod  Adran Gydraddoldeb UCAC cyn diwedd Tymor yr Haf, rhoddwyd cyfle i'r cynrychiolwyr gyflwyno adroddiad o’r Gynhadledd honno.  Yn y Gynhadledd, bu nifer o siaradwyr yn sôn am y profiadau enbyd o hiliaeth yr oeddent wedi eu dioddef yn ystod eu bywydau a nodwyd pa mor ddirdynnol oedd eu clywed yn rhannu eu profiadau.  Yn gefnlen i’r cyflwyniadau hyn, roedd gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gael Cymru wrth-hiliol erbyn 2030.   Y neges gyson yn y Gynhadledd oedd pwysigrwydd gwrth-hiliaeth, er mwyn mynd i’r afael â hiliaeth. 

Bellach, mae dysgu hanes pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn orfodol yn y Cwricwlwm i Gymru.  Mae’n bwysig cofio fod adnoddau sy’n benodol i Gymru ac adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gael.  

Nodwyd yn y Gynhadledd fod gan arweinwyr ysgol rôl bwysig i’w chwarae wrth feithrin a sefydlu ethos wrth-hiliol.   Gellir cael canllawiau pellach yn y ddogfen isod:

Creu Diwylliant Gwrth-hiliol mewn Ysgolion Canllaw Ymarferol i Arweinwyr Ysgol yng Nghymru   - DARPL

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi llunio rhestr o dermau hil ac ethnigrwydd a theimlai aelodau’r Adran Gydraddoldeb bod y rhestr honno’n un werthfawr:  

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2023-05/termau-hil-ac-ethnigrwydd.pdf