Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2022

21 Tachwedd 2022 

Mae Dogfen Cyflog ac Amodau Gwaith Athrawon Ysgol (Cymru) 2022 bellach ar wefan llywodraeth Cymru. 

Isod mae dolenni i ddatganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg, yn derbyn holl argymhellion Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru ar gyfer 2022/23 ac i’r Ddogfen Cyflog ac Amodau Gwaith Athrawon Ysgol (Cymru) 2022 ddiwygiedig. 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-dyfarniad-cyflog-athrawon-2022 

https://llyw.cymru/dogfen-cyflog-ac-amodau-athrawon-ysgol-cymru-2022 

Os ydych yn gweithio'n rhan amser ac yn derbyn CAD, cofiwch ei bod yn bwysig gwirio gyda’ch pennaeth a ydych yn gymwys bellach i dderbyn CAD yn llawn.

Newidiadau i drefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

7 Tachwedd 2022 
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i newid trefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru, mae newidiadau’n dod i rym o 7 Tachwedd. Cyhoeddwyd rheoliadau sefydlu a chanllawiau diwygiedig yr wythnos hon ar gyfer pob parti sy’n ymwneud â threfniadau sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru.

Mae’r newidiadau’n cynnwys:
  • caniatáu ymgymryd â chyfnod sefydlu mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion

  • cyflwyno hyblygrwydd: mae gan Gyrff Priodol ddisgresiwn i leihau hyd y cyfnod sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso sy’n gallu dangos eu bod yn bodloni’r safonau proffesiynol mewn llai na thri thymor / 380 o sesiynau 

  • cyflwyno terfyn amser ar gyfer cwblhau cyfnod sefydlu yn foddhaol 

Mae canllawiau diwygiedig ar yr holl newidiadau wedi’u cyhoeddi ar Hwb.

 

UCAC i gynnal pleidlais swyddogol ynghylch gweithredu diwydiannol

10 Hydref 2022 

Mewn cyfarfod ddydd Iau, 6 Hydref 2022 penderfynodd Cyngor Cenedlaethol UCAC fwrw ati i gynnal pleidlais swyddogol ymhlith aelodau’r Undeb i ganfod a ydynt am weithredu’n ddiwydiannol.  Bydd y bleidlais ar sail cynnig Llywodraeth Cymru i sicrhau codiad cyflog o 5% i athrawon a’r llwyth gwaith cynyddol sydd ar athrawon.   Mae’r Undeb yn galw am godiad cyflog nad yw’n is na’r gyfradd chwyddiant ac amodau gwaith teg. 

Dywedodd Ioan Rhys Jones, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC – “Rydym yn siomedig nad yw cynnig Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu’r gyfradd chwyddiant bresennol na chwaith yn adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad ein hathrawon.  Ar hyn o bryd, mae’r proffesiwn yn wynebu amodau gwaith sy’n fwyfwy heriol a hynny law yn llaw gyda chostau byw cynyddol.  Rydym yn wynebu heriau dirfawr o ran cadw athrawon yn y proffesiwn yn ogystal â sialensau wrth geisio recriwtio aelodau newydd.

Nid yw gweithredu’n ddiwydiannol yn benderfyniad hawdd i’n hathrawon sy’n poeni am les a llwyddiant eu disgyblion.  Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod ein plant a’n pobl ifanc yn cael y safon addysg orau, mae’n bwysig bod athrawon yn ennill cyflog teg a bod yr amodau gwaith yn rhai priodol.”

Ymateb UCAC i ddatganiad Llywodraeth Cymru ar Adroddiad Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru 2022-23.

22 Gorffennaf 2022 

Mae UCAC yn gresynu bod y cyhoeddiad hwn wedi ei wneud gyda'r mwyafrif o ysgolion Cymru eisoes wedi cau am y flwyddyn addysgol. Mae hyn yn creu ansicrwydd ychwanegol i arweinwyr ac athrawon mewn cyfnod o heriau neilltuol yn y byd addysg.

Bydd UCAC yn edrych ar fanylder y cyhoeddiad gan roi sylw penodol i addewid Llywodraeth Cymru na fydd arweinwyr ac athrawon Cymru ar eu colled o’u cymharu â chyflogau ac amodau gwaith swyddi cyfatebol yn Lloegr. Byddwn hefyd yn edrych ar oblygiadau’r addewidion ar gyfer Medi 2023.

Yn sicr, nid yw’r codiad cyflog sydd wedi ei gyhoeddi’n adlewyrchu’r lefelau chwyddiant sydd yn cael ei brofi ar hyn o bryd. Mae hynny’n siom ar adeg pan mae staff ysgol wedi mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau eu swyddi er mwyn sicrhau lles addysgol; iechyd corff a meddwl disgyblion ysgol.

Darllen mwy

UCAC yn cynnal ei chynhadledd flynyddol wyneb yn wyneb cyntaf ers tair blynedd ar ddydd Gwener, 10 Mehefin 2022

09 Mehefin 2022 

Bydd UCAC yn croesawu aelodau o Gymru ben baladr i Brifysgol Aberystwyth yfory am ei chynhadledd flynyddol wyneb yn wyneb cyntaf ers tair blynedd. Bydd nifer yn ymuno drwy TEAMS yn ogystal.  

Dywed Dilwyn Roberts Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC - “Fe fydd yn bleser gallu cwrdd â Chynadleddwyr newydd a phrofiadol ym Mhrifysgol Aberystwyth yfory. Edrychwn ymlaen yn fawr at gael y cyfle i drafod a gosod polisi UCAC am y flwyddyn sydd i ddod. 

Rydym yn disgwyl sawl trafodaeth fywiog, gyda chynigion yn galw ar y Gynhadledd i ystyried newid enw’r Undeb; estyn gwahoddiad i gymorthyddion ymuno â’r Undeb a gofyn i’r Llywodraeth i ystyried o ddifri eu cynlluniau o ran diwygio’r flwyddyn ysgol. 

Darllen mwy